mehr
 

περισσότερο Adv.
(29221)
πλέον Adv.
(19623)
άλλο Adv.
(9399)
ακόμη Adv.
(4834)
περισσότερος -η -ο Adj.
(433)
διάφοροι -ες -α Adj.
(55)
αλλό Adv.
(2)
πια Adv.
(0)
DeutschGriechisch
Die Kommission legte ihre Auffassung hinsichtlich einer flexibleren Frequenznutzung in ihrer Mitteilung über den „zügigen Zugang zu Frequenzen für drahtlose elektronische Kommunikationsdienste durch mehr Flexibilität“ [6] dar und stellte darin u. a. heraus, dass im Zusammenhang mit der Einführung der flexiblen Frequenznutzung für elektronische Kommunikationsdienste eine einheitliche und angemessene Lösung für Mobilfunkfrequenzen, die für Dienste der zweiten und dritten Generation genutzt werden, erforderlich ist.Η Επιτροπή έχει καταθέσει τις απόψεις της σχετικά με περισσότερο ευέλικτη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος στην ανακοίνωσή της «Ταχεία πρόσβαση σε ραδιοφάσμα για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας» [6], όπου, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται η ανάγκη λογικά συνεκτικής και αναλογικής λύσης όσον αφορά τις ζώνες κινητών επικοινωνιών δεύτερης και τρίτης γενεάς στο πλαίσιο της εισαγωγής ευέλικτης αξιοποίησης του ραδιοφάσματος για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Übersetzung bestätigt

Gemäß Randnummer 24 Buchstabe a des MSR 2002 kommt ein einzeln anzumeldendes Investitionsvorhaben nicht für eine Investitionsbeihilfe in Frage, wenn der Beihilfeempfänger vor der Investition für mehr als 25 % des Verkaufs des betreffenden Produkts verantwortlich ist oder nach der Investition in der Lage sein wird, mehr als 25 % des Umsatzes zu gewährleisten.Σύμφωνα με το σημείο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002, ένα σχέδιο κοινοποιήσιμο σε μεμονωμένη βάση δεν είναι επιλέξιμο για επενδυτική ενίσχυση εάν πριν από την επένδυση, ο δικαιούχος της ενίσχυσης πραγματοποιεί περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων του σχετικού προϊόντος ή μετά την επένδυση θα είναι σε θέση να διασφαλίσει περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων αυτών.

Übersetzung bestätigt

Sovello1 ähnele mehr einer Durchführbarkeitsstudie (zur Prüfung der technologischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit einer industriellen Produktion auf der Grundlage der String-Ribbon-Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette), während Sovello2 die eigentliche kommerzielle Serienproduktion einer bestimmten Gruppe von Produkten betreffe, bei der die im Rahmen von Sovello1 gesammelte technische Erfahrung standardisiert werde.Το Sovello1 προσομοιάζει περισσότερο με μελέτη σκοπιμότητας, αποσκοπεί δηλαδή στη διερεύνηση της τεχνολογικής και οικονομικής σκοπιμότητας μιας ενδεχόμενης βιομηχανικής παραγωγής βάσει της τεχνολογίας String-Ribbon σε ολόκληρο το μήκος της αξιακής αλυσίδας, ενώ το Sovello2 αφορά στην καθαυτή εμπορική μαζική παραγωγή μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων κατά την οποία τυποποιείται η αποκτηθείσα στο πλαίσιο του Sovello1 τεχνική εμπειρία.

Übersetzung bestätigt

Die Kommission stellte fest, dass die vollständige Aufhebung solcher Beschränkungen für die Zeitcharter zu einem Steuerwettbewerb zwischen mehr oder weniger attraktiven Tonnagesteuerregelungen in der gesamten Gemeinschaft führen könnte.Η Επιτροπή σημείωσε ότι η παντελής κατάργηση τέτοιων ορίων χρονοναύλωσης ενδέχεται να προκαλέσει την έναρξη φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικών καθεστώτων φορολογίας επί της χωρητικότητας σε όλη την Κοινότητα.

Übersetzung bestätigt

Für solche Fälle sieht die Mitteilung über Referenzsätze 1997 eine Marge von 400 Basispunkten oder mehr über dem jeweiligen Richtwert vor, wenn keine private Bank das entsprechende Darlehen gewährt hätte.Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανακοίνωση του 1997 σχετικά με το επιτόκιο αναφοράς ορίζει ένα περιθώριο 400 μονάδων βάσης επάνω από το σχετικό σημείο αναφοράς ή και περισσότερο αν καμία ιδιωτική τράπεζα δεν θα συμφωνούσε για τη χορήγηση του αντίστοιχου δανείου.

Übersetzung bestätigt


Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback