mehrere
 

διάφοροι -ες -α Adj.
(251)
πολλαπλός -ή -ό Adj.
(3)
DeutschGriechisch
Beim intermodalen Verkehr handelt es sich um eine komplexe Transportvariante, die mehrere Akteure mit verschiedenen Geschäftsstrukturen beteiligt. Dieser Verkehrsmarkt ist stark zerstückelt und kleinräumig und oft durch verkehrsträgerspezifische und nationale Strukturen geprägt.Οι διατροπικές μεταφορές είναι σύνθετη επιλογή στην οποία υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες με διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα μέσα σε ένα κατατετμημένο και μικρό χώρο με συχνά διαφορετικές παραδόσεις ως προς τις μεταφορές και προσαρμοσμένο στις εθνικές κατευθύνσεις.

Übersetzung bestätigt

Frankreich betont ferner, dass trotz des Vorkaufsrechts von Axens mehrere Forschungsarbeiten des Ergebniszentrums „Raffination-Petrochemie“ Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.Εξάλλου, η Γαλλία, επιβεβαιώνει ότι παρά το δικαίωμα πρώτης άρνησης υπέρ της Axens, από πολλές ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται από το κέντρο αποτελεσμάτων «διύλιση-πετροχημεία» επωφελούνται διάφοροι βιομηχανικοί εταίροι που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη.

Übersetzung bestätigt

Hinsichtlich der voraussichtlichen Entwicklung der Stückkosten wurden mehrere Faktoren geprüft: Futterkosten, Smolt-Kosten, die Auswirkungen des Konsolidierungsprozesses der norwegischen Lachsindustrie sowie verstärkter Einsatz neuer, immer kosteneffizienter Technologien.Όσον αφορά την πιθανή του εξέλιξη, εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του μοναδιαίου κόστους, όπως το κόστος των ιχθυοτροφών, το κόστος των νεαρών σολομών, οι συνέπειες της διαδικασίας ενοποίησης της νορβηγικής βιομηχανίας σολομού και η αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών, ολοένα και πιο αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος.

Übersetzung bestätigt

Wie unter den Randnummern 15 und 16 der vorläufigen Verordnung erläutert, brachten mehrere Ausführer vor, Schlacke mit einem Siliciumgehalt von deutlich weniger als 45 GHT, d. h. FeSi von geringer Reinheit, solle von der Untersuchung ausgenommen werden, da sie nicht dieselben grundlegenden materiellen Eigenschaften und Verwendungen aufweise.Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, διάφοροι εξαγωγείς ισχυρίσθηκαν ότι η σκωρία, η οποία συχνά περιέχει πολύ λιγότερο από 45 % πυρίτιο, δηλαδή FeSi χαμηλής καθαρότητας, πρέπει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της έρευνας λόγω της, κατά τους ισχυρισμούς, έλλειψης των ίδιων βασικών φυσικών χαρακτηριστικών και των ίδιων βασικών χρήσεων.

Übersetzung bestätigt

Gibt es mehrere Universaldiensteanbieter mit regionalen Postnetzen, so sollten die Mitgliedstaaten außerdem ihre Interoperabilität prüfen und erforderlichenfalls sicherstellen, um Hindernisse für die rasche Beförderung von Postsendungen zu vermeiden.Εφόσον υπάρχουν διάφοροι φορείς καθολικής υπηρεσίας με περιφερειακά ταχυδρομικά δίκτυα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εκτιμούν και να διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, τη διαλειτουργικότητά τους, για να αποτρέπουν εμπόδια στην έγκαιρη μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback