όποτε   [opote]

(651)
(223)
(23)
(3)
(0)
ganz gleich (ugs.)
(0)

GriechischDeutsch
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα φυτοφάγα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες.Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 müssen Pflanzenfresser Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον κυβερνήτη για λόγους ασφάλειας, κάθε μέλος πληρώματος ασφαλίζεται κατάλληλα με όλες τις ζώνες και τους ιμάντες ασφαλείας που διατίθενται.Jedes Besatzungsmitglied muss bei Start und Landung und wann immer es der Kommandant aus Sicherheitsgründen für notwendig hält, durch alle vorgesehenen Anschnallgurte ordnungsgemäß gesichert sein.

Übersetzung bestätigt

όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον κυβερνήτη.wann immer es der Kommandant für notwendig hält.

Übersetzung bestätigt

Στη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον κυβερνήτη για λόγους ασφάλειας, κάθε μέλος πληρώματος ασφαλίζεται κατάλληλα με όλες τις ζώνες και τους ιμάντες ασφαλείας που διατίθενται.Jedes Besatzungsmitglied muss bei Start und Landung, und wann immer es der Kommandant aus Sicherheitsgründen für notwendig hält, durch alle vorgesehenen Anschnallgurte ordnungsgemäß gesichert sein.

Übersetzung bestätigt

τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση σε βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας·Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände, vorzugsweise zu Weideland, haben, wann immer die Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens dies erlauben, es sei denn, es gelten mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Einschränkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu όποτε.Griechische Definition zu όποτε

όποτε [ópote] σύνδ. χρον. : εισάγει δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις και προσδιορίζει πράξη που συμβαίνει ή ισχύει συγχρόνως με αυτό που εκφράζει η κύρια πρόταση· ειδικότερα δηλώνει: α. πράξη που επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν, παρόν και μέλλον· κάθε (φορά) που: όποτε χρειαζόταν κάτι, το δανειζόταν από τους γείτονες. Είναι παρατηρημένο πως, όποτε έρθει, κάτι κακό θα μας συμβεί. όποτε πονάει, πίνει δυο ποτηράκια κρασί. β. πράξη που δε θέλει ο ομιλητής να ορίσει πότε ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον αλλά το αφήνει στην κρίση του υποκειμένου της χρονικής πρότασης· όταν τυχόν: Kράτησέ το κι όποτε τυχόν το χρειαστώ, θα σου το ζητήσω. Άφησέ την να κοιμηθεί κι όποτε ξυπνήσει, τρώει. όποτε ευκαιρείς, πετάξου δυο λεπτά να σε δούμε. όποτε με χρειαστείς, θα είμαι στη διάθεσή σου. Έλα όποτε θες. όποτε και αν το τελειώσεις, μου το επιστρέφεις.

[μσν. όποτε < αρχ. ὁπότε `όταν΄ με τον. στην προπαραλ. κατά τα άλλα αοριστολογικά: όποιος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback