{το}  χώμα Subst.  [choma, xwma]

{die}    Subst.
(701)
{der}    Subst.
(353)
{das}    Subst.
(17)

Etymologie zu χώμα

χώμα altgriechisch χῶμα ρήμα χώννυμι (χώνομαι)


GriechischDeutsch
Πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένες από χώμα.Sie müssen praktisch frei von Erde sein.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να είναι απαλλαγμένες από χώμα.Sie müssen frei von Erde sein.

Übersetzung bestätigt

καθαρά και περιποιημένα, δηλαδή χωρίς χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη ,sauber und geputzt, d. h. praktisch frei von Erde oder anderen Substraten und praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen,

Übersetzung bestätigt

ανόργανα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, νερό και χώμα.mineralische Erzeugnisse gemäß Anhang I, Wasser und Erde.

Übersetzung bestätigt

Χωματίλα οσμή-γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από ελιές οι οποίες έχουν συλλεχθεί μαζί με χώμα ή λάσπες και δεν έχουν πλυθεί.Erdig Flavour bei Ölen, das von anhaftender Erde oder Schlamm ungewaschener Oliven herrührt.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu χώμα

χώμα το [xóma] : 1.το λεπτόκοκκο στρώμα που καλύπτει την επιφά νεια της γης και που προέρχεται από αποσαθρωμένα πετρώματα: Yγρό / ξερό / παχύ / λεπτό χώμα. Έφτιαξε λάσπη με χώμα και νερό. Xωράφι με εύφορο χώμα. Φέραμε χώμα για τον κήπο, κατάλληλο για καλλιέργεια. (έκφρ.) χώμα είμαστε και στο χώμα θα γυρίσουμε, για να δηλώσουμε την υλική και φθαρτή μας υπόσταση. || (πληθ.) ποσότητα από χώμα: Παίζει με τα / στα χώματα. Tον πλάκωσαν τα χώματα. ΦΡ χώμα πιάνει, χρυσάφι γίνεται, για κπ. που είναι ικανός και τυχερός σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. ANT ΦΡ χρυσάφι* πιάνει, χώμα γίνεται. || χοντρή σκόνη: Σηκώθηκε χώμα και γέμισε το σπίτι. Mας έπνιξε το χώμα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback