{το}  περιεχόμενο Subst.  [periechomeno, periexomeno]

{der}    Subst.
(9579)
{der}    Subst.
(211)
{das}    Subst.
(4)

Etymologie zu περιεχόμενο

περιεχόμενο substantiviertes Neutrum της παθητικής μετοχής περιεχόμενος του ρήματος περιέχω


GriechischDeutsch
Το πιο κρίσιμο μέρος της δημιουργίας του TL είναι η κατάρτιση του υποχρεωτικού μέρους του TL, δηλαδή του «Καταλόγου υπηρεσιών» ανά CSP που εκδίδει QC, προκειμένου να παρουσιαστεί σωστά η ακριβής κατάσταση έκδοσης καθεμιάς από τις υπηρεσίες πιστοποίησης με έκδοση QC και να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω κάθε καταχώρισης επαρκούν για τη διευκόλυνση της επικύρωσης των QES και των AdESQC (σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του QC για την οντότητα-τελικό αποδέκτη το οποίο εκδίδεται από τον CSP σύμφωνα με την υπηρεσία πιστοποίησης που αναγράφεται στην εν λόγω καταχώριση).Der wichtigste Schritt bei der Erstellung der TL ist die Festlegung des zwingend erforderlichen Teils der TL, nämlich der „List of services“ für jeden CSP, der QCs ausstellt, damit die Ausstellungssituation jedes QC-ausstellenden Zertifizierungsdienstes korrekt erfasst und gewährleistet ist, so dass die in jedem Eintrag enthaltenen Informationen die Validierung von QES und AdESQC (in Kombination mit dem Inhalt des vom CSP im Rahmen des in diesem Eintrag enthaltenen Zertifizierungsdienstes ausgestellten Anwender-QC) ermöglichen.

Übersetzung bestätigt

Το περιεχόμενο μιας μορφής HR βάσει PDF/A της εφαρμογής TSL του καταλόγου εμπίστευσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνεται με τις παρακάτω απαιτήσεις:Der Inhalt der PDF/A-basierten menschenlesbaren Form der TSL-Implementierung der vertrauenswürdigen Liste SOLLTE folgende Anforderungen erfüllen:

Übersetzung bestätigt

Στο πλαίσιο μιας εφαρμογής XML, το ειδικό περιεχόμενο των εν λόγω επιπρόσθετων πληροφοριών πρέπει να κωδικοποιηθεί, χρησιμοποιώντας το αρχείο xsd που παρέχεται στο κεφάλαιο 3.Im Zusammenhang mit einer XML-Implementierung muss der spezifische Inhalt solcher Zusatzinformationen unter Verwendung der in Kapitel III enthaltenen xsd-Datei codiert werden.

Übersetzung bestätigt

Το περιεχόμενο της δήλωσης είναι αυτό που καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος IV.Der Inhalt der Erklärungen muss Teil 3 des Anhangs IV entsprechen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων που αναφέρουν τα στοιχεία α) και β).Die Kommission entscheidet über Form und Inhalt der in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Berichte.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu περιεχόμενο

περιεχόμενο το [periexómeno] : α. ό,τι περιέχεται, υπάρχει μέσα σε κτ.: Tο περιεχόμενο φιάλης / δοχείου / σακούλας / σάκου / κιβωτίου. β. για θέματα, ιδέες, σκέψεις κτλ. που περιλαμβάνονται σε κείμενο λόγου κτλ.: Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου. Λόγος κενός περιεχομένου, χωρίς ουσία. Tο περιεχόμενο μιας συζήτησης / μιας μελέτης. Ουσιαστικό / ανούσιο περιεχόμενο. || η πληροφορία που περιέχει ένα μήνυμα σε αντιδιαστολή προς τη μορφή του. γ. (πληθ.) Πίνακας περιεχομένων ή περιεχόμενα, πίνακας των μερών, των κεφαλαίων και άλλων υποδιαιρέσεων ενός εντύπου που δίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μαζί με τον αντίστοιχο αριθμό σελίδας. δ. πνευματική και ψυχική καλλιέργεια: Άνθρωπος χωρίς περιεχόμενο ή κενός περιεχομένου. Δώστε περιεχόμενο στη ζωή σας πηγαίνοντας ταξίδια.

[λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. μπε. του αρχ. περιέχω `περιλαμβάνω΄ (τά περιεχόμενα `τα καθέκαστα΄) σημδ. γαλλ. contenu & αγγλ. contents]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback