{η}  περίμετρος Subst.  [perimetros]

{der}    Subst.
(31)
{der}    Subst.
(2)

Etymologie zu περίμετρος

περίμετρος {{λείπει η ετυμολογία


GriechischDeutsch
Το μέγεθος D (διάμετρος από 51 mm περιλαμβανομένων έως 56 mm μη περιλαμβανομένων και περίμετρος από 16 cm περιλαμβανομένων έως 17,5 cm μη περιλαμβανομένων) δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου.Die Größe D (Durchmesser von 51 mm einschließlich bis 56 mm ausschließlich oder Umfang von 16 cm einschließlich bis 17,5 cm ausschließlich) ist vom 1. Juli bis 31. Oktober nicht zulässig.

Übersetzung bestätigt

Το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος για την κατηγορία “Έξτρα” είναι 17,5 cm (περίμετρος) και 56 mm (διάμετρος).Die Mindestgröße für die Klasse Extra beträgt 17,5 cm (Umfang) und 56 mm (Durchmesser).

Übersetzung bestätigt

η «περιφέρεια—περίμετρος» οιασδήποτε διατομής σε δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια ενός διχτυού τράτας, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ματιών σε αυτή τη διατομή επί το μέγεθος των ματιών τεντωμένων·Umfang“ einen Querschnitt der Rautenmaschen eines Schleppnetzes, berechnet als Zahl der Maschen in dem betreffenden Querschnitt multipliziert mit der gestreckten Maschenöffnung;

Übersetzung bestätigt

ια) η «περιφέρεια—περίμετρος» οιασδήποτε διατομής σε δικτύωμα με τετράγωνα μάτια ενός διχτυού τράτας, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ματιών σε αυτή τη διατομή επί το μήκος της πλευράς του ματιού.Umfang“ einen Querschnitt der Quadratmaschen eines Schleppnetzes, berechnet als Zahl der Maschen in dem betreffenden Querschnitt multipliziert mit der Seitenlänge der Maschen.

Übersetzung bestätigt

κύλινδροι καπνού με κοπανισμένο μείγμα καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως και το επιστόμιο στην περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο, όπου το βάρος ανά μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, δεν είναι μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 γραμμάρια και η περίμετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά.Tabakrollen, die mit gerissenem Mischtabak gefüllt sind und ein äußeres Deckblatt von normaler Zigarrenfarbe aus rekonstituiertem Tabak aufweisen, das das Erzeugnis vollständig umhüllt — gegebenenfalls auch den Filter, nicht aber das Mundstück bei Zigarren mit Mundstück —, wenn ihr Stückgewicht ohne Filter und ohne Mundstück mindestens 2,3 g und höchstens 10 g und ihr Umfang auf mindestens einem Drittel ihrer Länge 34 mm oder mehr beträgt.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu περίμετρος

περίμετρος η [perímetros] : η κλειστή τεθλασμένη γραμμή στην οποία τελειώνει ένα επίπεδο σχήμα και το συνολικό μήκος της: H περίμετρος ενός οικοπέδου. || περιφέρεια ενός σώματος: H περίμετρος του κορμού (ενός δέντρου). H περίμετρος ενός βαρελιού.

[λόγ. < αρχ. περίμετρος (ενν. γραμμή)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback