νουθετώ  

  • belehren
    upvotedownvote
  • wissen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της Μνηστηροφονίας ο Αλιθέρσης προσπαθεί και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, να νουθετήσει τους συνασπισμένους υπό τον Ευπείθη συγγενείς των δολοφονημένων μνηστήρων ...

... Κομμουνιστική Νεολαία κυριαρχεί σε κάθε μορφή έκφρασης προσπαθώντας να νουθετήσει τους πάντες. Μία ομάδα νεαρών όμως επιμένει να «αντιστέκεται» δείχνοντας ...

... Σκοπός πλέον δεν είναι να τέρψει και να κολακεύσει, αλλά να διδάξει και να νουθετήσει. Να κάνει την αρετή ελκυστική και το κακό μισητό, αυτός πρέπει να είναι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nutheto, noythetw


Deutsche Synonyme zu: νουθετώ

Auskunft geben verständigen unterweisen informieren mitteilen ins Bild setzen aufklären orientieren benachrichtigen belehren in Kenntnis setzen ins Vertrauen ziehen briefen einweihen unterrichten instruieren wissen überblicken über Kenntnisse verfügen drauf haben nachvollziehen verstehen kennen Ahnung Sachkenntnis Kompetenz Kenntnisstand Wissensstand Kenntnis Sachkunde Können Sachverstand Know-how Rüstzeug Fähigkeit Expertise Horizont Kenne Techne Datenansammlung Fakten Daten Information Episteme Wissenschaft Erfahrung Praxis Übung Erfahrungen Routine Sicherheit Kenntnisse Geübtheit (jemandem) klar sein (sich) einer Sache bewusst sein (sich) über etwas im Klaren sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15