{η}  μήνυση Subst.  [minisi, mhnysh]

{die}    Subst.
(243)
{die}    Subst.
(215)
{die}    Subst.
(10)

Etymologie zu μήνυση

μήνυση altgriechisch μήνυμα μηνύω


GriechischDeutsch
Σε κάθε κράτος μέλος, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές, και κανονιστικές διατάξεις και διαδικασίες του εν λόγω κράτους, να ασκήσει προσφυγή ή, ανάλογα, να καταθέσει μήνυση ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους, εάν δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.In jedem Mitgliedstaat kann jede Person nach Maßgabe der Rechtsund Verwaltungsvorschriften und Verfahren des betreffenden Mitgliedstaats eine Beschwerde bei den zuständigen Behörden oder gegebenenfalls eine Klage bei den zuständigen Gerichten des betreffenden Mitgliedstaats erheben, wenn ihr das in Absatz 4 vorgesehene Auskunftsrecht verweigert wird.

Übersetzung bestätigt

Οιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και διαδικασίες του κράτους μέλους που διαβίβασε τα δεδομένα, να ασκήσει προσφυγή ή, ανάλογα, να καταθέσει μήνυση ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή δικαστηρίων του εν λόγω κράτους σχετικά με δεδομένα που το αφορούν, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με την παράγραφο 5.Jede Person kann nach Maßgabe der Rechtsund Verwaltungsvorschriften und der Verfahren des Mitgliedstaats, der die Daten übermittelt hat, hinsichtlich der sie betreffenden, im Zentralsystem gespeicherten Daten eine Beschwerde bei den zuständigen Behörden oder gegebenenfalls eine Klage bei den zuständigen Gerichten des betreffenden Mitgliedstaats erheben, um ihre Rechte nach Absatz 5 geltend zu machen.

Übersetzung bestätigt

4.2.4 Στην υπόθεση Λουξεμβούργου, το Δικαστήριο δικαίωσε τη μήνυση της Επιτροπής, με την απόφαση ότι το Λουξεμβούργο είχε εφαρμόσει κατά τρόπον υπερβολικό την οδηγία περί αποσπάσεως εργαζομένων σε σχέση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην εν λόγω χώρα για τις εγχώριες εταιρείες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις μέγιστες και ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, την αυτόματη μισθολογική προσαρμογή και την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.4.2.4 In der Rechtssache Kommission gegen Luxemburg hat der EuGH der Klage der Europäischen Kommission stattgegeben und befunden, dass Luxemburg bei der Umsetzung der Entsende­richtlinie in Bezug auf die in diesem Land für inländische Unternehmen geltenden Anforde­rungen, u.a. hinsichtlich der Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, automatischen Lohn­indexierung und Einhaltung der Tarifverträge zu weit gegangen ist.

Übersetzung bestätigt

4.2.4 Στην υπόθεση Λουξεμβούργου, το ΕΔ δικαίωσε τη μήνυση της Επιτροπής, με την απόφαση ότι το Λουξεμβούργο είχε εφαρμόσει κατά τρόπον υπερβολικό την Οδηγία περί αποσπάσεως εργαζομένων σε σχέση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην εν λόγω χώρα για τις εγχώριες εταιρείες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις μέγιστες και ελάχιστε περιόδους ανάπαυσης, την αυτόματη μισθολογική προσαρμογή και τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.4.2.4 In der Rechtssache Kommission gegen Luxemburg hat der EuGH der Klage der Europäischen Kommission stattgegeben und befunden, dass Luxemburg bei der Umsetzung der Entsende­richtlinie in Bezug auf die in diesem Land für inländische Unternehmen geltenden Anfor­derungen, u.a. hinsichtlich der Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, automatischen Lohn­indexierung und Einhaltung der Tarifverträge zu weit gegangen ist.

Übersetzung bestätigt

5.2.3 Η επαναλαμβανόμενη και συστηματική ανάμιξη των δημόσιων αρχών οδήγησαν την "CSRM", με την υποστήριξη της πρώην "CISL", και των επαγγελματικών ομοσπονδιών (UITA και ISP) να υποβάλει, τον Ιανουάριο 2006, μήνυση για παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι στην Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας (ΕΣΕ) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.5.2.3 Die wiederholte, systematische Einmischung staatlicher Organe hat den CSRM im Januar 2004 veranlasst, mit Unterstützung durch den früheren IBFG und durch die Berufsverbände IUL und IÖD Klage beim Ausschuss für Vereinigungsfreiheit (CFA) der Internationalen Arbeitsorgani­sation (ILO) wegen Verletzung der Vereinigungsfreiheit einzureichen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μήνυση

μήνυση η [mínisi] : καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες δικαστικές ή αστυνομικές αρχές με στόχο την άσκηση ποινικής δίωξης: μήνυση για κλοπή / για συκοφαντία / για εξύβριση. Kάνω / υποβάλλω / καταθέτω μήνυση σε κπ. Aποσύρω τη μήνυση.

[λόγ. < αρχ. μήνυ(σις) `κατάθεση πληροφορίας΄ -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback