καταλαβαίνω Verb  [katalaveno, katalabainw]

  Verb
(838)
  Verb
(5)
kapieren (ugs.)
  Verb
(4)
  Verb
(1)

Etymologie zu καταλαβαίνω

καταλαβαίνω mittelgriechisch καταλαβαίνω altgriechisch καταλαμβάνω κατά + λαμβάνω


GriechischDeutsch
Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχουμε στις Βρυξέλλες τόσους αποφοίτους του πανεπιστημίου του Passau, που σαν νομικοί ή οικονομολόγοι εργάζονται με τέτοιο ζήλο και φιλοδοξία για την οικοδόμηση της Ευρώπης.Ich kann jetzt auch gut verstehen, warum wir in Brüssel so viele Absolventen der Universität Passau haben, die als Juristen oder Ökonomen mit großem Ehrgeiz und Elan am weiteren Aufbau Europas arbeiten.

Übersetzung bestätigt

Στη συνάδελφο κ. Attwooll, που ανήκει στην Ομάδα μου, πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω απολύτως τις εν λόγω προτάσεις τροπολογίας, δεν μπορώ όμως να τις στηρίξω διότι κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια να φανούμε ασαφείς, να στέλνουμε εσφαλμένα μηνύματα.Meiner Parteikollegin, Frau Attwooll, muß ich sagen, daß ich die aktuellen Änderungsanträge sehr gut verstehen, sie aber nicht unterstützen kann. Damit wären wir nicht deutlich genug und würden falsche Signale senden.

Übersetzung bestätigt

Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι καταλαβαίνω τον κ. Ducarme όταν μου λέει ότι έχει απογοητευθεί.Daher glaube ich Herrn Ducarme zu verstehen, wenn er mir sagt, er sei enttäuscht.

Übersetzung bestätigt

Ορισμένοι συνάδελφοι και τους καταλαβαίνω έχουν ένα μεγάλο όνειρο.Einige Kollegen -, und ich kann sie verstehen hatten einen großen Traum.

Übersetzung bestätigt

Υπό το πρίσμα της τελευταίας εξέλιξης καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή έθεσε αυστηρότερη γραμμή και για πολύ καλούς λόγους απέναντι στη Νότια Κορέα.In Anbetracht der jüngsten Entwicklung kann ich verstehen, dass von der Kommission eine härtere Gangart gegenüber Südkorea eingelegt worden ist und das aus gutem Grund.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu καταλαβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
καταλαβαίνωκαταλαβαίνουμε, καταλαβαίνομε
καταλαβαίνειςκαταλαβαίνετε
καταλαβαίνεικαταλαβαίνουν(ε)
Imper
fekt
καταλάβαινακαταλαβαίναμε
καταλάβαινεςκαταλαβαίνατε
καταλάβαινεκαταλάβαιναν, καταλαβαίναν(ε)
Aoristκατάλαβακαταλάβαμε
κατάλαβεςκαταλάβατε
κατάλαβεκατάλαβαν, καταλάβαναν(ε)
Per
fekt
έχω καταλάβειέχουμε καταλάβει
έχεις καταλάβειέχετε καταλάβει
έχει καταλάβειέχουν καταλάβει
Plu
per
fekt
είχα καταλάβειείχαμε καταλάβει
είχες καταλάβειείχατε καταλάβει
είχε καταλάβειείχαν καταλάβει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα καταλαβαίνωθα καταλαβαίνουμε, θα καταλαβαίνομε
θα καταλαβαίνειςθα καταλαβαίνετε
θα καταλαβαίνειθα καταλαβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα καταλάβωθα καταλάβουμε, θα καταλάβομε
θα καταλάβειςθα καταλάβετε
θα καταλάβειθα καταλάβουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω καταλάβειθα έχουμε καταλάβει
θα έχεις καταλάβειθα έχετε καταλάβει
θα έχει καταλάβειθα έχουν καταλάβει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να καταλαβαίνωνα καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνομε
να καταλαβαίνειςνα καταλαβαίνετε
να καταλαβαίνεινα καταλαβαίνουν(ε)
Aoristνα καταλάβωνα καταλάβουμε, να καταλάβομε
να καταλάβειςνα καταλάβετε
να καταλάβεινα καταλάβουν(ε)
Perfνα έχω καταλάβεινα έχουμε καταλάβει
να έχεις καταλάβεινα έχετε καταλάβει
να έχει καταλάβεινα έχουν καταλάβει
Imper
ativ
Presκαταλάβαινεκαταλαβαίνετε
Aoristκατάλαβεκαταλάβετε
Part
izip
Presκαταλαβαίνοντας
Perfέχοντας καταλάβει
InfinAoristκαταλάβειGriechische Definition zu καταλαβαίνω

καταλαβαίνω [katalavéno] Ρ αόρ. κατάλαβα, απαρέμφ. καταλάβει (παθ., προφ., μόνο στον πληθ. του ενεστ. στη σημ. 2γ) : 1α. γνωρίζω το γλωσσικό κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιεί κάποιος: Kαταλαβαίνει ελληνικά, δεν μπορεί όμως να τα μιλήσει. καταλαβαίνω τη γλώσσα των κωφαλάλων. καταλαβαίνω τη σημασία μιας λέξης / μιας έκφρασης. || Mίλα πιο δυνατά / πιο καθαρά, γιατί δε σε καταλαβαίνω. β. αντιλαμβάνομαι κτ. με τις αισθήσεις μου: Άνοιξε αθόρυβα την πόρτα και δεν κατάλαβα πως ήρθε. Ήμουνα ζεστά ντυμένη και δεν το κατάλαβα το κρύο, δεν το αισθάνθηκα. Όταν συγκρίνεις τις δύο εικόνες, καταλαβαίνεις τη διαφορά, βλέπεις. Δεν κατάλαβα ποιος είναι, δεν τον αναγνώρισα. (έκφρ.) χωρίς να το καταλάβουμε, πολύ γρήγορα ή πολύ εύκολα: Πέρασε ο καιρός / τέλειωσε η δουλειά χωρίς να το καταλάβουμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback