{η}  ενότητα Subst.  [enotita, enothta]

{der}    Subst.
(3881)
{die}    Subst.
(965)
{die}    Subst.
(0)

Anzeige

Etymologie zu ενότητα

ενότητα altgriechisch ἑνότης εἷς


GriechischDeutsch
Βλέπε ενότητα 2.2 του παρόντος εγγράφου.Vgl. Abschnitt 2.2 des vorliegenden Dokuments.

Übersetzung bestätigt

Η δομή της μορφής HR ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αντιστοιχεί στο λογικό μοντέλο που περιγράφεται στην ενότητα 5.1.2 του ETSI TS 102 231,Die Struktur des menschenlesbaren Dokuments SOLLTE das in Abschnitt 5.1.2 von ETSI TS 102 231 beschriebene logische Modell reflektieren;

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον γενικές απαιτήσεις όσον αφορά την υπογραφή αναγράφονται στις παρακάτω ενότητες.Die nachstehenden Abschnitte enthalten weitere allgemeine Anforderungen im Zusammenhang mit der Signatur.

Übersetzung bestätigt

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται στην ενότητα που ακολουθεί.Diese Würdigung erfolgt im nachstehenden Abschnitt.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προέβη σε εξέταση του συμβιβάσιμου τυχόν ενίσχυσης που εμπεριέχεται στο μέτρο (βλέπε ενότητα 6).Die Kommission hat daher eine Untersuchung der Vereinbarkeit eines möglichen Beihilfeelements der Maßnahme mit dem Gemeinsamen Markt vorgenommen (vgl. Abschnitt 6).

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu ενότητα

ενότητα η [enótita] : 1.η ιδιότητα ενός συνόλου πραγμάτων ή στοιχείων που συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν ή να εμφανίζονται ως ένα, ως κτ. το ενιαίο και αδιάσπαστο ή αδιαίρετο: H ενότητα των μερών ενός συνόλου. Aδιάσπαστη / αρραγής ενότητα. Διασπώ / καταστρέφω μια ενότητα. || H ενότητα μιας ομάδας προσώπων / μιας παράταξης. Συμφιλιώθηκαν χάριν της ενότητας του κόμματος. Παρά τις έντονες διαφορές, επικράτησε πνεύμα ενότητας. ενότητα στη δράση. || Εθνική ενότητα. Kυβέρνηση* εθνικής ενότητας. H ενότητα του ελληνικού έθνους. || μη διακοπή συνέχειας: H ιστορική ενότητα του ελληνικού έθνους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback