διαβαίνω Verb  [diaveno, thiaveno, diabainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu διαβαίνω

διαβαίνω altgriechisch διαβαίνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu διαβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαβαίνωδιαβαίνουμε, διαβαίνομε
διαβαίνειςδιαβαίνετε
διαβαίνειδιαβαίνουν(ε)
Imper
fekt
διάβαιναδιαβαίναμε
διάβαινεςδιαβαίνατε
διάβαινεδιάβαιναν, διαβαίναν(ε)
Aoristδιάβηκαδιαβήκαμε
διάβηκεςδιαβήκατε
διάβηκεδιάβηκαν, διαβήκαν(ε)
Per
fekt
έχω διάβει/διαβείέχουμε διάβει/διαβεί
έχεις διάβει/διαβείέχετε διάβει/διαβεί
έχει διάβει/διαβείέχουν διάβει/διαβεί
Plu
per
fekt
είχα διάβει/διαβείείχαμε διάβει/διαβεί
είχες διάβει/διαβείείχατε διάβει/διαβεί
είχε διάβει/διαβείείχαν διάβει/διαβεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαβαίνωθα διαβαίνουμε, θα διαβαίνομε
θα διαβαίνειςθα διαβαίνετε
θα διαβαίνειθα διαβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα διάβω, θα διαβώθα διάβουμε, θα διάβομε, θα διαβούμε
θα διάβεις, θα διαβείςθα διάβετε, θα διαβείτε
θα διάβει, θα διαβείθα διάβουν(ε), θα διαβούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διάβει/διαβείθα έχουμε διάβει/διαβεί
θα έχεις διάβει/διαβείθα έχετε διάβει/διαβεί
θα έχει διάβει/διαβείθα έχουν διάβει/διαβεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαβαίνωνα διαβαίνουμε, να διαβαίνομε
να διαβαίνειςνα διαβαίνετε
να διαβαίνεινα διαβαίνουν(ε)
Aoristνα διάβω, να διαβώνα διάβουμε, να διάβομε, να διαβούμε
να διάβεις, να διαβείςνα διάβειτε, να διαβείτε
να διάβει, να διαβείνα διαβούν
Perfνα έχω διάβει/διαβείνα έχουμε διάβει/διαβεί
να έχεις διάβει/διαβείνα έχετε διάβει/διαβεί
να έχει διάβει/διαβείνα έχουν διάβει/διαβεί
Imper
ativ
Presδιάβαινεδιαβαίνετε
Aoristδιάβαδιαβείτε
Part
izip
Presδιαβαίνοντας
Perfέχοντας διάβει/διαβεί
InfinAoristδιάβει/διαβείGriechische Definition zu διαβαίνω

διαβαίνω [δjavéno] Ρ αόρ. διάβηκα, προστ. διάβα, απαρέμφ. διαβεί : (λογοτ.) 1. (τοπ.) διασχίζω έναν τόπο, περνώ από ένα μέρος σε ένα άλλο: Διάβηκαν το ποτάμι / τη γέφυρα / το δάσος. ΠAΡ Aν έχεις τύχη* διάβαινε και ριζικό περπάτει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback