{το}  γεγονός Subst.  [gegonos, jeronos]

{die}    Subst.
(13089)
{das}    Subst.
(1418)
{der}    Subst.
(109)
{der}    Subst.
(51)
{die}    Subst.
(13)
{das}    Subst.
(8)

Anzeige

Etymologie zu γεγονός

γεγονός altgriechisch γεγονός ουδέτερο της ενεργητικής μετοχής γεγονώς, του παρακειμένου "γέγονα", του γίγνομαι


GriechischDeutsch
Ο ελάχιστος κίνδυνος επαληθεύεται από το γεγονός ότι οι οικονομικοί ελεγκτές δεν απαίτησαν από την ΙΚΒ αποθεματικά.Das geringe Risiko wird durch die Tatsache bestätigt, dass die Wirtschaftsprüfer keine Rücklagen von der IKB verlangten.

Übersetzung bestätigt

Το γεγονός ότι η Lone Star δεν ενδιαφερόταν για αγορά και η KfW δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει μια τέτοια αγορά χωρίς κρατική βοήθεια μιλά από μόνο του.Die Tatsache, dass Lone Star an einem Kauf nicht interessiert war und die KfW nicht in der Lage war, einen solchen Kauf ohne staatliche Hilfe zu tätigen, spricht für sich.

Übersetzung bestätigt

Οι συνθήκες υπό τις οποίες παρασχέθηκαν οι εν λόγω διευκολύνσεις ρευστότητας, ιδίως το γεγονός ότι οι διατραπεζικές συναλλαγές ανήκουν στις καθημερινές και συνήθεις συναλλαγές μιας τράπεζας, η παράλληλη εκτεταμένη συμμετοχή ιδιωτικών οικονομικών φορέων καθώς και το γεγονός ότι η [μια πρώτη γερμανική κεντρική τράπεζα ομόσπονδου κρατιδίου] και η [μια δεύτερη γερμανική κεντρική τράπεζα ομόσπονδου κρατιδίου] δεν χορήγησαν τις εν λόγω πιστωτικές διευκολύνσεις κατόπιν υπόδειξης του κράτους, οδηγούν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προαναφερόμενες συναλλαγές πρέπει να καταλογιστούν στο κράτος [40].Die Umstände, unter denen diese Liquditätslinien eingeräumt wurden, insbesondere die Tatsache, dass das Interbankengeschäft zum täglichen und normalen Geschäft einer Bank gehört, die gleichzeitige umfangreiche Beteiligung privater Wirtschaftsbeteiligter und der Umstand, dass die [eine Landesbank] und die [andere Landesbank] diese Kreditlinien nicht auf Anweisung des Staates einrichteten, lassen die Kommission zu dem Schluss kommen, dass es keine Indizien dafür gibt, dass die vorgenannten Geschäfte dem Staat zuzurechnen sind [40].

Übersetzung bestätigt

Το γεγονός ότι η KfW έπρεπε να αναλάβει τον κίνδυνο ευθύνης (αποθεματικό) ύψους […] ευρώ για […], είναι συνηθισμένο για περιπτώσεις που παρουσιάζουν ελάχιστες πιθανότητες πραγματοποίησης αλλά είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, και τέθηκε στον τελευταίο κύκλο των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση από όλους τους συμμετέχοντες.Die Tatsache, dass die KfW das Haftungsrisiko (Rücklage) in Höhe von […] EUR für […] übernehmen musste, ist für Fälle mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber hohem Streitwert nicht ungewöhnlich und wurde in der letzten Verhandlungsrunde von allen Beteiligten als Bedingung gestellt.

Übersetzung bestätigt

Στο πλαίσιο ενός CSP που εκδίδει QC, η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση μιας εποπτευόμενης/διαπιστευμένης υπηρεσίας πιστοποίησης προς καταγραφή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις καταστάσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν είναι διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σχετικά με την «αναγνωρισμένη» κατάστασή του, την ενδεχόμενη υποστήριξή του από μια SSCD και ειδικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επιπλέον γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους (εμπορικούς) CSP χρησιμοποιούν μια ενιαία αναγνωρισμένη εκδίδουσα αρχή πιστοποίησης για την έκδοση πολλών τύπων πιστοποιητικών για οντότητες-τελικούς αποδέκτες, αναγνωρισμένων και μη.In Bezug auf einen QCs ausstellenden CSP, muss die eindeutige Identifikation eines in die Liste aufzunehmenden beaufsichtigten bzw. akkreditierten Zertifizierungsdienstes Situationen berücksichtigen, in denen im qualifizierten Zertifikat keine ausreichenden Angaben über dessen „qualifizierten“ Status und eine mögliche SSCD-Unterstützung verfügbar sind. Auch der Tatsache, dass der Großteil der (kommerziellen) CSPs nur eine einzige qualifizierte CA zur Ausstellung verschiedener Typen qualifizierter und nicht qualifizierter Anwenderzertifikate verwendet, muss Rechnung getragen werden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu γεγονός

γεγονός το [jeγonós] Ο γεν. γεγονότος, πληθ. γεγονότα, γεν. γεγονότων : 1α. κτ. που συνέβη σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε μια συγκεκριμένη περίσταση· (πρβ. συμβάν): γεγονός σπάνιο / συνηθισμένο / τυχαίο. H Γαλλική Επανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός. Tα γεγονότα της ημέρας, τα νέα. Tο γεγονός αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της χώρας. Στην απουσία σου συνέβησαν διάφορα γεγονότα. Άρχισε να παραθέτει ονόματα, γεγονότα, ημερομηνίες. Σειρά γεγονότων. Συνέπεια ενός γεγονότος. (έκφρ.) τετελεσμένο γεγονός, ενάντια στο οποίο δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και που τελικά το αποδεχόμαστε· οριστικό, τελεσίδικο: Bρέθηκε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. || Tο γεγονός ότι… / παρά το γεγονός ότι…: Tο γεγονός ότι παρουσιάστηκε απρόσκλητος δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις. β. (συνήθ. πληθ.) για γεγονότα με ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα: Tα γεγονότα στην Kύπρο. Θα έχουμε γεγονότα, εξελίξεις. Στην πορεία έγιναν γεγονότα, φασαρίες. || Kάθε του έκθεση είναι ένα γεγονός, δημιουργεί συζητήσεις, κάνει ντόρο, είναι κτ. ξεχωριστό. Kαλλιτεχνικό / αθλητικό γεγονός. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback