ανεβάζω Verb  [anevazo, anebazw]

  Verb
(3)
  Verb
(1)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu ανεβάζω

ανεβάζω (Katharevousa) ἀνεβάζω mittelgriechisch ἀνεβάζω Koine-Griechisch ἀναβάζω υπό την επίδραση του ἀναβαίνω (ανεβαίνω εγώ) και του ἀναβιβάζω (ανεβάζω κάτι)


GriechischDeutsch
Βλέπω τα 101 σου, και ανεβάζω στα...212.Ich nehme deine 101 an, und ich werde erhöhen auf... 212.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανεβάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανεβάζωανεβάζουμε, ανεβάζομε
ανεβάζειςανεβάζετε
ανεβάζειανεβάζουν(ε)
Imper
fekt
ανέβαζαανεβάζαμε
ανέβαζεςανεβάζατε
ανέβαζεανέβαζαν, ανεβάζαν(ε)
Aoristανέβασα, anebaino">ανέβηκαανεβάσαμε
ανέβασεςανεβάσατε
ανέβασεανέβασαν, ανεβάσαν(ε)
Per
fekt
έχω ανεβάσειέχουμε ανεβάσει
έχεις ανεβάσειέχετε ανεβάσει
έχει ανεβάσειέχουν ανεβάσει
Plu
per
fekt
είχα ανεβάσειείχαμε ανεβάσει
είχες ανεβάσειείχατε ανεβάσει
είχε ανεβάσειείχαν ανεβάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανεβάζωθα ανεβάζουμε, θα ανεβάζομε
θα ανεβάζειςθα ανεβάζετε
θα ανεβάζειθα ανεβάζουν(ε)
Fut
ur
θα ανεβάσωθα ανεβάσουμε, θα ανεβάζομε
θα ανεβάσειςθα ανεβάσετε
θα ανεβάσειθα ανεβάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανεβάσειθα έχουμε ανεβάσει
θα έχεις ανεβάσειθα έχετε ανεβάσει
θα έχει ανεβάσειθα έχουν ανεβάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανεβάζωνα ανεβάζουμε, να ανεβάζομε
να ανεβάζειςνα ανεβάζετε
να ανεβάζεινα ανεβάζουν(ε)
Aoristνα ανεβάσωνα ανεβάσουμε, να ανεβάσομε
να ανεβάσειςνα ανεβάσετε
να ανεβάσεινα ανεβάσουν(ε)
Perfνα έχω ανεβάσεινα έχουμε ανεβάσει
να έχεις ανεβάσεινα έχετε ανεβάσει
να έχει ανεβάσεινα έχουν ανεβάσει
Imper
ativ
Presανέβαζεανεβάζετε
Aoristανέβασεανεβάστε
Part
izip
Presανεβάζοντας
Perfέχοντας ανεβάσει
ανεβασμένος
InfinAoristανεβάσει


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback