{η}  άλλη Subst.  [alli, allh]

(13045)
(1314)
(370)

GriechischDeutsch
Συγκεκριμένα [μια μεγάλη τράπεζα των ΗΠΑ] και [μια δεύτερη μεγάλη τράπεζα των ΗΠΑ] διέθεσαν στην IKB διευκολύνσεις ρευστότητας [> 0,75] δισεκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση και με επιτόκιο Euribor συν [< 100] έως [< 100] μονάδες βάσης με εξασφάλιση της τάξεως του [> 100] % έως [> 100] %. Επιπλέον, η IKB είχε πρόσβαση σε διευκόλυνση ρευστότητας ύψους έως και [> 250] εκατ. ευρώ, την οποία είχε διαθέσει [μια γερμανική κεντρική τράπεζα ομόσπονδου κρατιδίου] για ένα χρόνο με επιτόκιο συν [> 90] έως [> 100] μονάδες βάσης έναντι εξασφάλισης [> 100] % έως [> 100] %. Μια περαιτέρω διευκόλυνση ρευστότητας ύψους [> 500] εκατ. ευρώ διατέθηκε από [μια άλλη γερμανική κεντρική τράπεζα ομόσπονδου κρατιδίου] για ένα χρόνο με επιτόκιο Euribor συν [> 50] μονάδες βάσης έναντι αντίστοιχης εξασφάλισης.So stellten [eine US-amerikanische Großbank] und [eine andere US-amerikanische Großbank] der IKB Liquiditätsfazilitäten für [> 0,75] Mrd. EUR auf Monatsbasis und zu Euribor plus [< 100] bis [< 100] Basispunkte mit einer Besicherung zu [> 100] % bis [> 100] zur Verfügung. Des Weiteren hatte die IKB Zugriff auf eine Liquiditätslinie in Höhe von bis zu [> 250] Mio. EUR, die [eine deutsche Landesbank] für ein Jahr zu Euribor plus [> 90] bis [> 100] Basispunkte gegen [> 100] % bis [> 100] % Sicherheiten gestellt hatte. Eine weitere Liquiditätslinie in Höhe von [> 500] Mio. EUR bestand bei [einer anderen deutschen Landesbank] für ein Jahr zu Euribor plus [> 50] Basispunkte mit entsprechender Besicherung.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή δεν θεωρεί πειστικό το επιχείρημα των Mojo και Music Dome, ότι ακόμα και αν η επένδυση (και ειδικότερα η επέκταση του αθλητικού κέντρου) δεν αυξήσει τα έσοδα του φορέα εκμετάλλευσης, η βελτίωση των εγκαταστάσεων θα αποφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ahoy Rotterdam N.V., εφόσον θα επιτύχει την δωρεάν βελτίωση των εγκαταστάσεων αντίθετα από κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση που θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με τη δαπάνη της ανακαίνισης.Als nicht stichhaltig betrachtet die Kommission das Argument von Mojo und Music Dome, der Betreiber erziele auch dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn die Investition, insbesondere die Erweiterung des Sportpalastes, ihm keine zusätzlichen Einnahmen verschaffe, weil er in diesem Fall von einer kostenlosen Verbesserung der Einrichtungen profitiere, für die jeder andere private Unternehmer selbst aufkommen müsse.

Übersetzung bestätigt

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ακόμα και αν δεν αυξάνονταν τα εισοδήματα του φορέα εκμετάλλευσης, η βελτίωση των εγκαταστάσεων θα αποτελούσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ahoy Rotterdam N.V., δεδομένου ότι θα ωφελείτο από την δωρεάν βελτίωση των εγκαταστάσεων, ενώ κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος των εργασιών.Sie machen geltend, dass die Verbesserung der Einrichtungen der Ahoy’ Rotterdam N.V. auch dann noch einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, wenn die Einnahmen nicht steigen würden, da das Unternehmen von einer kostenlosen Verbesserung der Einrichtungen profitiere, für die jeder andere private Unternehmer selbst aufkommen müsse.

Übersetzung bestätigt

Για τον λόγο αυτό, οι ισπανικές αρχές επαναλαμβάνουν το επιχείρημά τους ότι η χορήγηση παράτασης με εφαρμογή του νόμιμου επιτοκίου προστατεύει τα συμφέροντα του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, για την είσπραξη των χρωστούμενων ποσών, περισσότερο από κάθε άλλη μορφή δράσης που θα μπορούσε να αναλάβει ένας ιδιώτης πιστωτής.Spanien wiederholt damit sein Argument, dass die Gewährung eines Zahlungsaufschubs, bei dem der gesetzliche Zinssatz angewandt wird, die Interessen der Sozialversicherung im Hinblick auf die Eintreibung von Verbindlichkeiten besser schützt als jede andere Verhaltensweise, die ein privater Gläubiger an den Tag hätte legen können.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε άλλη λύση θα αγνοούσε την κοινωνική πραγματικότητα με την οποία είναι σήμερα αντιμέτωποι οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων.Jede andere Lösung hätte nach Auffassung der Kommission die tatsächliche soziale Situation, mit der die großen Unternehmensgruppen heute konfrontiert sind, außer Acht gelassen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu άλλη.Griechische Definition zu άλλη

άλλη [ádiv] η, gen άλλης & αλληνής

① the other (female person):
να ρωτήση με τ' αγαθό χαμογέλιο της για τον άντρα της αλληνής (Vlami) |
poem μαλαματένιο δεύτερο να φτιάση έν' αντικλείδι | να κρυφανοίξη κι αλληνής καρδιά (Petimezas-L)
② next day:
την άλλη το πρωί in the morning of the next day
ⓐ phr τις άλλες a few days before, recently (syn τις προάλλες):
τον ζήτησα τις άλλες να τον δω, αλλά δεν ήρθε |
τις άλλες με παρακαλούσαν να μπω σ' ένα συνδυασμό (εκλογών) (Kokkinos) |
τις άλλες άκουα να μιλάη σε κοινό ένας διαλεχτός μου φίλος (Karantonis) |
poem όσο γι' αυτό που σου 'λεγα τις άλλες |...|...| αυτά εγώ δεν τα 'χω για πράγματα μεγάλα (Iatrop)
③ other side (syn άλλη όψη):
poem κοίταξε το χαρτί απ' την άλλη· τίποτα· το ξανακοίταξε· το 'κρυψε | κάτω απ' το στρώμα του (Ritsos) |
| phr από την άλλη or απ' την άλληon the other hand (understood is μεριά) |
από την άλλη το ύφος δεν θυμίζει τον αρχαϊκό Aισχύλο (Kakridis) |
από την άλλη όμως οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται, όταν κλ (id.) |
κι απ' την άλλη πάλι, αν τύχη και νικηθούν, έχουνε να πούνε, πως την πάθανε, γιατί τα βάλανε με τις δυνάμεις μας όλες (Melas) |
από την άλλη τα τυραννικά καθεστώτα απεχθάνονται το διαλάλημα της λαϊκής βούλησης (Charitonidis)
[άλλη & άλλες substantiv. f of adj άλλος; την άλλη '(on) the next day' MG (Eustathius: την άλλην); for 2b cf LMG την άλλη 'a few days ago']
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback