verlangen
 Verb

ζητώ Verb
(16)
απαιτώ Verb
(13)
γυρεύω Verb
(0)
προαπαιτώ Verb
(0)
DeutschGriechisch
Hören wir alle auf, von den Kandidaten Sachen zu verlangen, die außerhalb des gemeinschaftlichen Rechtsbestands liegen!Σας ζητώ να ορίσετε στη Νίκαια μια ημερομηνία σχετικά με το πότε σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο.

Übersetzung bestätigt

Wir wissen, dass der Rat noch während Ihrer Präsidentschaft einen Beschluss zu erlassen plant, doch wir möchten Sie um einen mutigen Schritt bitten, nämlich die Verschiebung der Umsetzung dieses Rahmenbeschlusses auf die Zeit nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags zu verlangen, weil dies dem Parlament die direkte Beteiligung an der Reform ermöglichen würde. Meine Kollegin wird später noch einmal darauf zurückkommen; ich bitte Sie, Herr Ratspräsident, während Ihrer Präsidentschaft die erste nationale Konferenz über die Roma abzuhalten.Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να πάρει μια απόφαση για αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, θα θέλαμε όμως να σας ζητήσουμε να φανείτε γενναίοι και να ζητήσετε την αναβολή εφαρμογής της απόφασης πλαισίου για μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, επειδή αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει άμεσο ρόλο στη μεταρρύθμιση· ο συνάδελφός μου βουλευτής θα σας μιλήσει και πάλι για αυτό αργότερα, σας ζητώ, κύριε Προεδρεύων, να διεξάγετε την πρώτη εθνική διάσκεψη για τους Ρομ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας.

Übersetzung bestätigt

Ich begrüße vehement die von der Republik Moldau und seinen Bürgern ausgehende Annäherung an Europa, aber ich protestiere gegen dieses grob missbräuchliche Verhalten und fordere die Europäische Kommission und den Rat dazu auf, von den Behörden in Chişinău Erklärungen zu verlangen, wie dies bereits von rumänischer Seite durch den Außenminister erfolgt ist.Υποστηρίζω ένθερμα το Ευρωπαϊκό ταξίδι που κάνουν η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι πολίτες της, αλλά διαμαρτύρομαι κατά αυτής της κατάφωρης αυθαιρεσίας και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρχές του Κισινάου, όπως και η Ρουμανία έχει ήδη ζητήσει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών.

Übersetzung bestätigt

Würden wir jedes Mal, wenn Menschen nach Freiheit verlangen, nach Sicherheiten fragen, sie also bitten uns zu versichern, dass sich die Situation definitiv in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann würden wir die Freiheit niemals unterstützen, und aus diesem Grund fordere ich die Kommission auf, sich zu bewegen, etwas zu geben, den Tunesiern zu zeigen, dass die aktuelle Realpolitik nun darin besteht, Demokratie zu unterstützen, statt die Strukturen der Diktatur.Αν ζητάμε εγγυήσεις κάθε φορά που ένας λαός απαιτεί ελευθερία -δηλαδή, αν ζητάμε να μας πουν ότι η κατάσταση θα προχωρήσει οπωσδήποτε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνσηδεν θα υποστηρίξουμε ποτέ την ελευθερία και γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή να κινηθεί, να δώσει κάτι, να δείξει στους Τυνήσιους ότι η realpolitik είναι τώρα η πολιτική της υποστήριξης της δημοκρατίας και όχι πια η πολιτική στήριξης της δικτατορικής δομής.

Übersetzung bestätigt

Ich bitte Sie, heute zum Rat zu gehen und eine umfassende Entschädigung für die Betroffenen zu verlangen, denn das Leben derer, die gestorben sind, können wir nicht zurückverlangen.Σας ζητώ να πάτε σήμερα στο Συμβούλιο και να ζητήσετε πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, αφού δεν μπορούμε να ζητήσουμε ζωή για όσους την έχασαν.

Übersetzung bestätigt


Grammatik
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ζητάω, ζητώζητάμε, ζητούμεζητιέμαιζητιόμαστε
ζητάςζητάτεζητιέσαιζητιέστε, ζητιόσαστε
ζητάει, ζητάζητάν(ε), ζητούν(ε)ζητιέταιζητιούνται, ζητιόνται
Imper
fekt
ζητούσα, ζήταγαζητούσαμε, ζητάγαμεζητιόμουν(α)ζητιόμαστε, ζητιόμασταν
ζητούσες, ζήταγεςζητούσατε, ζητάγατεζητιόσουν(α)ζητιόσαστε, ζητιόσασταν
ζητούσε, ζήταγεζητούσαν(ε), ζήταγαν, ζητάγανεζητιόταν(ε)ζητιόνταν(ε), ζητιούνταν, ζητιόντουσαν
Aoristζήτησαζητήσαμεζητήθηκαζητηθήκαμε
ζήτησεςζητήσατεζητήθηκεςζητηθήκατε
ζήτησεζήτησαν, ζητήσαν(ε)ζητήθηκεζητήθηκαν, ζητηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ζητήσειέχουμε ζητήσειέχω ζητηθείέχουμε ζητηθεί
έχεις ζητήσειέχετε ζητήσειέχεις ζητηθείέχετε ζητηθεί
έχει ζητήσειέχουν ζητήσειέχει ζητηθείέχουν ζητηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ζητήσειείχαμε ζητήσειείχα ζητηθείείχαμε ζητηθεί
είχες ζητήσειείχατε ζητήσειείχες ζητηθείείχατε ζητηθεί
είχε ζητήσειείχαν ζητήσειείχε ζητηθείείχαν ζητηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ζητάω, θα ζητώθα ζητάμε, θα ζητούμεθα ζητιέμαιθα ζητιόμαστε
θα ζητάςθα ζητάτεθα ζητιέσαιθα ζητιέστε, θα ζητιόσαστε
θα ζητάει, θα ζητάθα ζητάν(ε), θα ζητούν(ε)θα ζητιέταιθα ζητιούνται, θα ζητιόνται
Fut
ur
θα ζητήσωθα ζητήσουμε, θα ζητήσομεθα ζητηθώθα ζητηθούμε
θα ζητήσειςθα ζητήσετεθα ζητηθείςθα ζητηθείτε
θα ζητήσειθα ζητήσουν(ε)θα ζητηθείθα ζητηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ζητήσειθα έχουμε ζητήσειθα έχω ζητηθείθα έχουμε ζητηθεί
θα έχεις ζητήσειθα έχετε ζητήσειθα έχεις ζητηθείθα έχετε ζητηθεί
θα έχει ζητήσειθα έχουν ζητήσειθα έχει ζητηθείθα έχουν ζητηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ζητάω, να ζητώνα ζητάμε, να ζητούμενα ζητιέμαινα ζητιόμαστε
να ζητάςνα ζητάτενα ζητιέσαινα ζητιέστε, να ζητιόσαστε
να ζητάει, να ζητάνα ζητάν(ε), να ζητούν(ε)να ζητιέταινα ζητιούνται, να ζητιόνται
Aoristνα ζητήσωνα ζητήσουμε, να ζητήσομενα ζητηθώνα ζητηθούμε
να ζητήσειςνα ζητήσετενα ζητηθείςνα ζητηθείτε
να ζητήσεινα ζητήσουν(ε)να ζητηθείνα ζητηθούν(ε)
Perfνα έχω ζητήσεινα έχουμε ζητήσεινα έχω ζητηθείνα έχουμε ζητηθεί
να έχεις ζητήσεινα έχετε ζητήσεινα έχεις ζητηθείνα έχετε ζητηθεί
να έχει ζητήσεινα έχουν ζητήσεινα έχει ζητηθείνα έχουν ζητηθεί
Imper
ativ
Presζήτα, ζήταγεζητάτεζητιέστε
Aoristζήτησε, ζήταζητήστεζητήσουζητηθείτε
Part
izip
Presζητώντας
Perfέχοντας ζητήσει
InfinAoristζητήσειζητηθείAktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απαιτώαπαιτούμεαπαιτούμαιαπαιτούμαστε
απαιτείςαπαιτείτεαπαιτείσαιαπαιτείστε
απαιτείαπαιτούν(ε)απαιτείταιαπαιτούνται
Imper
fekt
απαιτούσααπαιτούσαμεαπαιτούμουναπαιτούμαστε
απαιτούσεςαπαιτούσατε
απαιτούσεαπαιτούσαν(ε)απαιτούνταν, απαιτείτοαπαιτούνταν, απαιτούντο
Aoristαπαίτησααπαιτήσαμεαπαιτήθηκααπαιτηθήκαμε
απαίτησεςαπαιτήσατεαπαιτήθηκεςαπαιτηθήκατε
απαίτησεαπαίτησαν, απαιτήσαν(ε)απαιτήθηκεαπαιτήθηκαν, απαιτηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω απαιτήσειέχουμε απαιτήσειέχω απαιτηθείέχουμε απαιτηθεί
έχεις απαιτήσειέχετε απαιτήσειέχεις απαιτηθείέχετε απαιτηθεί
έχει απαιτήσειέχουν απαιτήσειέχει απαιτηθείέχουν απαιτηθεί
Plu
perf
ekt
είχα απαιτήσειείχαμε απαιτήσειείχα απαιτηθείείχαμε απαιτηθεί
είχες απαιτήσειείχατε απαιτήσειείχες απαιτηθείείχατε απαιτηθεί
είχε απαιτήσειείχαν απαιτήσειείχε απαιτηθείείχαν απαιτηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απαιτώθα απαιτούμεθα απαιτούμαιθα απαιτούμαστε
θα απαιτείςθα απαιτείτεθα απαιτείσαιθα απαιτείστε
θα απαιτείθα απαιτούν(ε)θα απαιτείταιθα απαιτούνται
Fut
ur
θα απαιτήσωθα απαιτήσουμεθα απαιτηθώθα απαιτηθούμε
θα απαιτήσειςθα απαιτήσετεθα απαιτηθείςθα απαιτηθείτε
θα απαιτήσειθα απαιτήσουν(ε)θα απαιτηθείθα απαιτηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απαιτήσειθα έχουμε απαιτήσει θα έχω απαιτηθείθα έχουμε απαιτηθεί
θα έχεις απαιτήσειθα έχετε απαιτήσειθα έχεις απαιτηθείθα έχετε απαιτηθεί
θα έχει απαιτήσειθα έχουν απαιτήσειθα έχει απαιτηθείθα έχουν απαιτηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απαιτώνα απαιτούμενα απαιτούμαινα απαιτούμαστε
να απαιτείςνα απαιτείτενα απαιτείσαινα απαιτείστε
να απαιτείνα απαιτούν(ε)να απαιτείταινα απαιτούνται
Aoristνα απαιτήσωνα απαιτήσουμε, να απαιτήσομενα απαιτηθώνα απαιτηθούμε
να απαιτήσειςνα απαιτήσετενα απαιτηθείςνα απαιτηθείτε
να απαιτήσεινα απαιτήσουν(ε)να απαιτηθείνα απαιτηθούν(ε)
Perfνα έχω απαιτήσεινα έχουμε απαιτήσεινα έχω απαιτηθείνα έχουμε απαιτηθεί
να έχεις απαιτήσεινα έχετε απαιτήσεινα έχεις απαιτηθείνα έχετε απαιτηθεί
να έχει απαιτήσεινα έχουν απαιτήσεινα έχει απαιτηθείνα έχουν απαιτηθεί
Imper
ativ
Presαπαιτείτεαπαιτείστε
Aoristαπαίτησεαπαιτήστε, απαιτήσετεαπαιτήσουαπαιτηθείτε
Part
izip
Presαπαιτώνταςαπαιτούμενος
Perfέχοντας απαιτήσει
InfinAoristαπαιτήσειαπαιτηθεί

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback