ζητώ Verb  [zito, zhtw]

  Verb
(16)
  Verb
(11)
(0)

Etymologie zu ζητώ

ζητώ κληρονομημένη von altgriechisch ζητῶ, συνηρημένος τύπος του ζητέω


GriechischDeutsch
Σας ζητώ να ορίσετε στη Νίκαια μια ημερομηνία σχετικά με το πότε σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο.Hören wir alle auf, von den Kandidaten Sachen zu verlangen, die außerhalb des gemeinschaftlichen Rechtsbestands liegen!

Übersetzung bestätigt

Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να πάρει μια απόφαση για αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, θα θέλαμε όμως να σας ζητήσουμε να φανείτε γενναίοι και να ζητήσετε την αναβολή εφαρμογής της απόφασης πλαισίου για μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, επειδή αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει άμεσο ρόλο στη μεταρρύθμιση· ο συνάδελφός μου βουλευτής θα σας μιλήσει και πάλι για αυτό αργότερα, σας ζητώ, κύριε Προεδρεύων, να διεξάγετε την πρώτη εθνική διάσκεψη για τους Ρομ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας.Wir wissen, dass der Rat noch während Ihrer Präsidentschaft einen Beschluss zu erlassen plant, doch wir möchten Sie um einen mutigen Schritt bitten, nämlich die Verschiebung der Umsetzung dieses Rahmenbeschlusses auf die Zeit nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags zu verlangen, weil dies dem Parlament die direkte Beteiligung an der Reform ermöglichen würde. Meine Kollegin wird später noch einmal darauf zurückkommen; ich bitte Sie, Herr Ratspräsident, während Ihrer Präsidentschaft die erste nationale Konferenz über die Roma abzuhalten.

Übersetzung bestätigt

Υποστηρίζω ένθερμα το Ευρωπαϊκό ταξίδι που κάνουν η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι πολίτες της, αλλά διαμαρτύρομαι κατά αυτής της κατάφωρης αυθαιρεσίας και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρχές του Κισινάου, όπως και η Ρουμανία έχει ήδη ζητήσει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών.Ich begrüße vehement die von der Republik Moldau und seinen Bürgern ausgehende Annäherung an Europa, aber ich protestiere gegen dieses grob missbräuchliche Verhalten und fordere die Europäische Kommission und den Rat dazu auf, von den Behörden in Chişinău Erklärungen zu verlangen, wie dies bereits von rumänischer Seite durch den Außenminister erfolgt ist.

Übersetzung bestätigt

Αν ζητάμε εγγυήσεις κάθε φορά που ένας λαός απαιτεί ελευθερία -δηλαδή, αν ζητάμε να μας πουν ότι η κατάσταση θα προχωρήσει οπωσδήποτε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνσηδεν θα υποστηρίξουμε ποτέ την ελευθερία και γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή να κινηθεί, να δώσει κάτι, να δείξει στους Τυνήσιους ότι η realpolitik είναι τώρα η πολιτική της υποστήριξης της δημοκρατίας και όχι πια η πολιτική στήριξης της δικτατορικής δομής.Würden wir jedes Mal, wenn Menschen nach Freiheit verlangen, nach Sicherheiten fragen, sie also bitten uns zu versichern, dass sich die Situation definitiv in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann würden wir die Freiheit niemals unterstützen, und aus diesem Grund fordere ich die Kommission auf, sich zu bewegen, etwas zu geben, den Tunesiern zu zeigen, dass die aktuelle Realpolitik nun darin besteht, Demokratie zu unterstützen, statt die Strukturen der Diktatur.

Übersetzung bestätigt

Σας ζητώ να πάτε σήμερα στο Συμβούλιο και να ζητήσετε πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, αφού δεν μπορούμε να ζητήσουμε ζωή για όσους την έχασαν.Ich bitte Sie, heute zum Rat zu gehen und eine umfassende Entschädigung für die Betroffenen zu verlangen, denn das Leben derer, die gestorben sind, können wir nicht zurückverlangen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu ζητώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ζητάω, ζητώζητάμε, ζητούμεζητιέμαιζητιόμαστε
ζητάςζητάτεζητιέσαιζητιέστε, ζητιόσαστε
ζητάει, ζητάζητάν(ε), ζητούν(ε)ζητιέταιζητιούνται, ζητιόνται
Imper
fekt
ζητούσα, ζήταγαζητούσαμε, ζητάγαμεζητιόμουν(α)ζητιόμαστε, ζητιόμασταν
ζητούσες, ζήταγεςζητούσατε, ζητάγατεζητιόσουν(α)ζητιόσαστε, ζητιόσασταν
ζητούσε, ζήταγεζητούσαν(ε), ζήταγαν, ζητάγανεζητιόταν(ε)ζητιόνταν(ε), ζητιούνταν, ζητιόντουσαν
Aoristζήτησαζητήσαμεζητήθηκαζητηθήκαμε
ζήτησεςζητήσατεζητήθηκεςζητηθήκατε
ζήτησεζήτησαν, ζητήσαν(ε)ζητήθηκεζητήθηκαν, ζητηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ζητήσειέχουμε ζητήσειέχω ζητηθείέχουμε ζητηθεί
έχεις ζητήσειέχετε ζητήσειέχεις ζητηθείέχετε ζητηθεί
έχει ζητήσειέχουν ζητήσειέχει ζητηθείέχουν ζητηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ζητήσειείχαμε ζητήσειείχα ζητηθείείχαμε ζητηθεί
είχες ζητήσειείχατε ζητήσειείχες ζητηθείείχατε ζητηθεί
είχε ζητήσειείχαν ζητήσειείχε ζητηθείείχαν ζητηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ζητάω, θα ζητώθα ζητάμε, θα ζητούμεθα ζητιέμαιθα ζητιόμαστε
θα ζητάςθα ζητάτεθα ζητιέσαιθα ζητιέστε, θα ζητιόσαστε
θα ζητάει, θα ζητάθα ζητάν(ε), θα ζητούν(ε)θα ζητιέταιθα ζητιούνται, θα ζητιόνται
Fut
ur
θα ζητήσωθα ζητήσουμε, θα ζητήσομεθα ζητηθώθα ζητηθούμε
θα ζητήσειςθα ζητήσετεθα ζητηθείςθα ζητηθείτε
θα ζητήσειθα ζητήσουν(ε)θα ζητηθείθα ζητηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ζητήσειθα έχουμε ζητήσειθα έχω ζητηθείθα έχουμε ζητηθεί
θα έχεις ζητήσειθα έχετε ζητήσειθα έχεις ζητηθείθα έχετε ζητηθεί
θα έχει ζητήσειθα έχουν ζητήσειθα έχει ζητηθείθα έχουν ζητηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ζητάω, να ζητώνα ζητάμε, να ζητούμενα ζητιέμαινα ζητιόμαστε
να ζητάςνα ζητάτενα ζητιέσαινα ζητιέστε, να ζητιόσαστε
να ζητάει, να ζητάνα ζητάν(ε), να ζητούν(ε)να ζητιέταινα ζητιούνται, να ζητιόνται
Aoristνα ζητήσωνα ζητήσουμε, να ζητήσομενα ζητηθώνα ζητηθούμε
να ζητήσειςνα ζητήσετενα ζητηθείςνα ζητηθείτε
να ζητήσεινα ζητήσουν(ε)να ζητηθείνα ζητηθούν(ε)
Perfνα έχω ζητήσεινα έχουμε ζητήσεινα έχω ζητηθείνα έχουμε ζητηθεί
να έχεις ζητήσεινα έχετε ζητήσεινα έχεις ζητηθείνα έχετε ζητηθεί
να έχει ζητήσεινα έχουν ζητήσεινα έχει ζητηθείνα έχουν ζητηθεί
Imper
ativ
Presζήτα, ζήταγεζητάτεζητιέστε
Aoristζήτησε, ζήταζητήστεζητήσουζητηθείτε
Part
izip
Presζητώντας
Perfέχοντας ζητήσει
InfinAoristζητήσειζητηθείGriechische Definition zu ζητώ

ζήτω [zíto] : 1. ως επιφώνημα με το οποίο κάποιος ή, συνήθ., ένα πλήθος ατόμων δηλώνει ότι επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει με θέρμη και ενθουσιασμό κτ. ή κπ.· η λέξη έχει σχεδόν χάσει την αρχική της σημασία (= να ζήσει). ANT κάτω, γιούχα. α. ως κραυγή: ζητώ! φώναξαν όλοι μαζί. β. με ονομαστική ονόματος: ζητώ η Ελλάδα! ζητώ η Ελευθερία! ζητώ ο νέος αρχηγός! γ. με γενική: ζητώ μου, σου, του…, μπράβο. ΦΡ ζητώ που καήκαμε, ειρωνικά, σε περιπτώσεις ατυχίας ή αποτυχίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback