ζητώ Verb  [zito, zhtw]

  Verb
(11)

Etymologie zu ζητώ

ζητώ κληρονομημένη von altgriechisch ζητῶ, συνηρημένος τύπος του ζητέω


GriechischDeutsch
Θα ήθελα να πω στον κ. Cornillet ότι τον ευχαριστώ ειλικρινά για την προσπάθεια και το έργο του και του ζητώ να εξετάσει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε όλοι μαζί εντός των επόμενων μηνών, βάσει της πείρας του, ψύχραιμα και ήρεμα, μία μέθοδο που θα μας επιτρέψει να εργαστούμε στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά πολύτιμη πείρα του.Ich möchte Herrn Cornillet sagen: Ich danke Ihnen ganz aufrichtig für Ihre Bemühungen und Ihre Arbeit und bitte Sie, die Möglichkeit zu überdenken, in den nächsten Monaten in Ruhe und Gelassenheit und mit Ihrer Erfahrung gemeinsam eine Methode zu suchen, die es uns ermöglicht, künftig unter Nutzung Ihrer höchst wertvollen Kenntnisse weiter zu arbeiten.

Übersetzung bestätigt

Ακόμα και αν οι τρέχουσες συζητήσεις παρουσιάζουν προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τα ζητήματα των τοπικών αγορών και τον κατάλογο των ευαίσθητων προϊόντων, ζητώ από την Επιτροπή να επιδιώξει συμβιβασμούς που θα σέβονται τα ειδικά συμφέροντα των εν λόγω ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.Wenngleich die aktuellen Diskussionen problematisch sind, insbesondere was den Schutz lokaler Märkte und die Liste sensibler Produkte angeht, möchte ich die Kommission auffordern, Kompromisse zu suchen, die die speziellen Interessen der betreffenden Gebiete in äußerster Randlage und überseeischen Länder und Gebiete achten.

Übersetzung bestätigt

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπερψηφίσαμε τον διορισμό της Επιτρόπου Βασιλείου, ζητώ από την κυρία Επίτροπο να βρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα.Ausgehend davon, dass wir heute für die Amtseinführung von Kommissarin Vassiliou gestimmt haben, möchte ich die Kommissarin bitten, nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen.

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, ζητώ επίσης από τις κυβερνήσεις να μην αναζητήσουν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή κατά την επιλογή και τον διορισμό των Επιτρόπων, αλλά αντίθετα να βρουν την καλύτερη λύση για την Κοινότητα, μέρος της οποίας είμαστε όλοι.Ich appelliere aber auch an die Regierungen, bei der Auswahl der Kommissare und der Nominierung nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern die beste Lösung für die Gemeinschaft, deren Teil wir sind.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, ζητώ αλλαγή στρατηγικής. Καταρχάς, πρέπει να προσαρμοστούμε στις αναπόφευκτες αλλαγές στο κλίμα, αλλά θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσουμε πέρα από όλες τις ιδεολογικού χαρακτήρα συζητήσεις σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα και να αναζητήσουμε διεθνείς συμμάχους προκειμένου να επιταχύνουμε την έρευνα σχετικά με νέες πηγές ενέργειας και καθαρές τεχνολογίες.Deshalb plädiere ich für einen Strategiewechsel: Erstens sollten wir uns an unvermeidbare Klimaänderungen anpassen, und zweitens sollten wir die ideologischen CO2-Diskussionen verlassen und uns international Verbündete suchen, um die Erforschung neuer Energieträger und sauberer Technologien zu beschleunigen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Grammatik zu ζητώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ζητάω, ζητώζητάμε, ζητούμεζητιέμαιζητιόμαστε
ζητάςζητάτεζητιέσαιζητιέστε, ζητιόσαστε
ζητάει, ζητάζητάν(ε), ζητούν(ε)ζητιέταιζητιούνται, ζητιόνται
Imper
fekt
ζητούσα, ζήταγαζητούσαμε, ζητάγαμεζητιόμουν(α)ζητιόμαστε, ζητιόμασταν
ζητούσες, ζήταγεςζητούσατε, ζητάγατεζητιόσουν(α)ζητιόσαστε, ζητιόσασταν
ζητούσε, ζήταγεζητούσαν(ε), ζήταγαν, ζητάγανεζητιόταν(ε)ζητιόνταν(ε), ζητιούνταν, ζητιόντουσαν
Aoristζήτησαζητήσαμεζητήθηκαζητηθήκαμε
ζήτησεςζητήσατεζητήθηκεςζητηθήκατε
ζήτησεζήτησαν, ζητήσαν(ε)ζητήθηκεζητήθηκαν, ζητηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ζητήσειέχουμε ζητήσειέχω ζητηθείέχουμε ζητηθεί
έχεις ζητήσειέχετε ζητήσειέχεις ζητηθείέχετε ζητηθεί
έχει ζητήσειέχουν ζητήσειέχει ζητηθείέχουν ζητηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ζητήσειείχαμε ζητήσειείχα ζητηθείείχαμε ζητηθεί
είχες ζητήσειείχατε ζητήσειείχες ζητηθείείχατε ζητηθεί
είχε ζητήσειείχαν ζητήσειείχε ζητηθείείχαν ζητηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ζητάω, θα ζητώθα ζητάμε, θα ζητούμεθα ζητιέμαιθα ζητιόμαστε
θα ζητάςθα ζητάτεθα ζητιέσαιθα ζητιέστε, θα ζητιόσαστε
θα ζητάει, θα ζητάθα ζητάν(ε), θα ζητούν(ε)θα ζητιέταιθα ζητιούνται, θα ζητιόνται
Fut
ur
θα ζητήσωθα ζητήσουμε, θα ζητήσομεθα ζητηθώθα ζητηθούμε
θα ζητήσειςθα ζητήσετεθα ζητηθείςθα ζητηθείτε
θα ζητήσειθα ζητήσουν(ε)θα ζητηθείθα ζητηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ζητήσειθα έχουμε ζητήσειθα έχω ζητηθείθα έχουμε ζητηθεί
θα έχεις ζητήσειθα έχετε ζητήσειθα έχεις ζητηθείθα έχετε ζητηθεί
θα έχει ζητήσειθα έχουν ζητήσειθα έχει ζητηθείθα έχουν ζητηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ζητάω, να ζητώνα ζητάμε, να ζητούμενα ζητιέμαινα ζητιόμαστε
να ζητάςνα ζητάτενα ζητιέσαινα ζητιέστε, να ζητιόσαστε
να ζητάει, να ζητάνα ζητάν(ε), να ζητούν(ε)να ζητιέταινα ζητιούνται, να ζητιόνται
Aoristνα ζητήσωνα ζητήσουμε, να ζητήσομενα ζητηθώνα ζητηθούμε
να ζητήσειςνα ζητήσετενα ζητηθείςνα ζητηθείτε
να ζητήσεινα ζητήσουν(ε)να ζητηθείνα ζητηθούν(ε)
Perfνα έχω ζητήσεινα έχουμε ζητήσεινα έχω ζητηθείνα έχουμε ζητηθεί
να έχεις ζητήσεινα έχετε ζητήσεινα έχεις ζητηθείνα έχετε ζητηθεί
να έχει ζητήσεινα έχουν ζητήσεινα έχει ζητηθείνα έχουν ζητηθεί
Imper
ativ
Presζήτα, ζήταγεζητάτεζητιέστε
Aoristζήτησε, ζήταζητήστεζητήσουζητηθείτε
Part
izip
Presζητώντας
Perfέχοντας ζητήσει
InfinAoristζητήσειζητηθεί

Griechische Definition zu ζητώ

ζήτω [zíto] : 1. ως επιφώνημα με το οποίο κάποιος ή, συνήθ., ένα πλήθος ατόμων δηλώνει ότι επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει με θέρμη και ενθουσιασμό κτ. ή κπ.· η λέξη έχει σχεδόν χάσει την αρχική της σημασία (= να ζήσει). ANT κάτω, γιούχα. α. ως κραυγή: ζητώ! φώναξαν όλοι μαζί. β. με ονομαστική ονόματος: ζητώ η Ελλάδα! ζητώ η Ελευθερία! ζητώ ο νέος αρχηγός! γ. με γενική: ζητώ μου, σου, του…, μπράβο. ΦΡ ζητώ που καήκαμε, ειρωνικά, σε περιπτώσεις ατυχίας ή αποτυχίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback