νουθετώ  

  • belehren
    upvotedownvote
  • wissen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της Μνηστηροφονίας ο Αλιθέρσης προσπαθεί και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, να νουθετήσει τους συνασπισμένους υπό τον Ευπείθη συγγενείς των δολοφονημένων μνηστήρων ...

... Κομμουνιστική Νεολαία κυριαρχεί σε κάθε μορφή έκφρασης προσπαθώντας να νουθετήσει τους πάντες. Μία ομάδα νεαρών όμως επιμένει να «αντιστέκεται» δείχνοντας ...

... Σκοπός πλέον δεν είναι να τέρψει και να κολακεύσει, αλλά να διδάξει και να νουθετήσει. Να κάνει την αρετή ελκυστική και το κακό μισητό, αυτός πρέπει να είναι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nutheto, noythetw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15