{η}  συνεισφορά Subst.  [sinisfora, syneisfora]

{der}    Subst.
(4052)
{die}    Subst.
(23)

Etymologie zu συνεισφορά

συνεισφορά συν+εις+φέρω


GriechischDeutsch
Μετά τις συσκέψεις συγκρότησης δυνάμεων και στελέχωσης, οι συνεισφορές της Νορβηγίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου γίνονται αποδεκτές για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)».Im Anschluss an die Truppengestellungsund Stellenbesetzungskonferenzen werden die Beiträge Norwegens, Kroatiens und Montenegros zur Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (‚Atalanta‘) angenommen.“

Übersetzung bestätigt

Κατόπιν της σύστασης του διοικητή επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εισήγησης της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεισφορά του Μαυροβουνίου, η συνεισφορά του Μαυροβουνίου θα πρέπει να γίνει δεκτή.Der Beitrag Montenegros sollte entsprechend der Empfehlung des Befehlshabers der EU-Operation und dem Ratschlag des Militärausschusses der Europäischen Union zu dem Beitrag Montenegros angenommen werden.

Übersetzung bestätigt

Η συνέχιση του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και η επανάληψη της διαδικασίας ελάφρυνσης του χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ) μπορεί να υποστηριχθεί από συνεισφορά της Ευρωπαϊκή Ένωσης ύψους 8 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των καθυστερούμενων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δάνεια προερχόμενα από πόρους του ΕΤΑ μέσω του κονδυλίου Β του δέκατου ΕΤΑ.Die Fortsetzung des Programms des Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Wiederaufnahme des Entschuldungsverfahrens im Rahmen der HIPC-Initiative (hoch verschuldete arme Länder) könnte durch einen Beitrag der Europäischen Union in Höhe von 8 Mio. EUR zur Begleichung der Zahlungsrückstände für von der Europäischen Investitionsbank (EIB) gewährte Darlehen begleitet werden; diese Mittel könnten aus dem Finanzrahmen B des 10. EEF bereitgestellt werden.

Übersetzung bestätigt

Έτσι, οι πληρωμές αυτές είναι χαμηλότερες τα πρώτα χρόνια (διότι χωρίς το μέτρο η RM θα έπρεπε να αντιμετωπίσει γρηγορότερα το έλλειμμα κάνοντας υψηλότερες συνεισφορές για την κάλυψη του ελλείμματος), αλλά υψηλότερες τα επόμενα χρόνια, όταν το έλλειμμα θα είχε αντιμετωπιστεί στην αντίθετη περίπτωση.In den ersten Jahren sind diese Zahlungen daher niedriger (da RM das Defizit ohne die Maßnahme rascher abdecken und daher höhere Beiträge hätte leisten müssen), sie steigen jedoch in den späteren Jahren, wenn das Defizit andernfalls bereits abgedeckt gewesen wäre.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το συμβατό μιας κρατικής ενίσχυσης αναδιάρθρωσης με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, από τη νομολογία συνάγεται ότι η απόφασή της Επιτροπής πρέπει να παραθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι ενισχύσεις είναι δικαιολογημένες με βάση τους όρους που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές και ιδίως την ύπαρξη ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, μια ικανοποιητική απόδειξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και του αναλογικού χαρακτήρα των ενισχύσεων σε σχέση με τη συνεισφορά του δικαιούχου.Im Hinblick auf die Vereinbarkeit einer staatlichen Umstrukturierungsbeihilfe mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag besagt die Rechtsprechung, dass in der Entscheidung der Kommission begründet werden muss, warum die Beihilfen ihres Erachtens mit den Leitlinien in Einklang stehen; diese Gründe sind im Wesentlichen das Vorliegen eines Umstrukturierungsplans, ein zufrieden stellender Nachweis für die langfristige Lebensfähigkeit und ein angemessenes Verhältnis zwischen den Beihilfen und dem Beitrag ihres Empfängers.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
προσφέρω
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu συνεισφορά

συνεισφορά η [sinisforá] : 1.η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του συνεισφέρω, οικονομική ή ηθική βοήθεια που δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα: H συνεισφορά μας για τη δημιουργία ενός πνευματικού κέντρου είναι απαραίτητη. H εκκλησία χτίστηκε με τις συνεισφορές των πιστών της ενορίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback