{το}  συμβάν Subst.  [simvan, symban]

{das}    Subst.
(490)
{das}    Subst.
(27)
{der}    Subst.
(11)
{die}    Subst.
(6)
{das}    Subst.
(5)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu συμβάν

συμβάν altgriechisch ουδέτερο της μετοχής συμβάς, συμβᾶσα, συμβάν του αορίστου συνέβην του ρήματος συμβαίνω


GriechischDeutsch
Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας μεγάλος σεισμός αποτελεί συμβάν για το οποίο δεν ευθύνεται ούτε το ναυπηγείο ούτε οι ελληνικές αρχές, το οποίο είναι έκτακτο και δεν σχετίζεται με την οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, η Επιτροπή, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε θεωρήσει ότι δικαιολογούσε καθυστέρηση κάποιων μηνών.Darüber hinaus hätte die Kommission höchstwahrscheinlich eine Verzögerung von einigen Monaten für gerechtfertigt befunden, da ein schweres Erdbeben ein außergewöhnliches Ereignis darstellt, das mit Wirtschaft und unternehmerischer Tätigkeit nichts zu tun hat.

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, η καταλληλότητα της αναφοράς στο διάστημα «μέσος όρος συν/πλην ένα ή δύο τυπικά σφάλματα» δεν περιορίζεται στην περίπτωση της κανονικής τοποθέτησης, έτσι ώστε μπορούμε να πούμε γενικά ότι ένα συμβάν το οποίο εντάσσεται στην τυπική απόκλιση του μέσου όρου (το εν λόγω διάστημα θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση της επόμενης ενότητας) μπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραμμές «συνηθισμένο».Das Intervall „Mittelwert plus/minus 1 oder 2 Standardfehler“ ist jedoch nicht nur für den normalen Vertrieb relevant, so dass ein unter die Standardabweichung des Erwartungswerts fallendes Ereignis (dieses Intervall liegt bei der Analyse im folgenden Abschnitt zugrunde) allgemein als „normal“ angesehen werden kann.

Übersetzung bestätigt

Αφυπνιστικό συμβάν κάθε ηθελημένο από το χρήστη, προγραμματισμένο, ή εξωτερικό γεγονός ή ερέθισμα που συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολογιστή από την κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας σε ενεργό κατάσταση λειτουργίας του.Weck-Ereignis Vom Benutzer ausgelöste, planmäßige oder externe Ereignisse oder Impulse, die bewirken, dass der Computer vom Ruhemodus oder Aus-Zustand in den Aktivzustand übergeht.

Übersetzung bestätigt

για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, το ύψος της καταβλητέας ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο επίπεδο παραγωγής κατά την κανονική περίοδο πολλαπλασιαζόμενο επί τη μέση τιμή κατά την ίδια περίοδο, από το οποίο αφαιρείται η πραγματική παραγωγή του έτους κατά το οποίο σημειώθηκε το συμβάν πολλαπλασιαζόμενη επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό·Um eine Überkompensation zu vermeiden, darf der Betrag der zu zahlenden Beihilfe nicht höher sein als der durchschnittliche Umfang der Erzeugung während eines normalen Jahrs, multipliziert mit dem Durchschnittspreis für den gleichen Zeitraum, wovon die effektive Erzeugung in dem Jahr, in dem das Ereignis eingetreten ist, wieder abzuziehen ist. Dieser Wert ist dann mit dem Durchschnittspreis für dieses Jahr zu multiplizieren.

Übersetzung bestätigt

Για κάθε συμβάν, συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:Zu jedem Ereignis sind folgende Informationen einzuholen und zu übermitteln:

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu συμβάν.Singular 1Singular 2

Plural

Nominativdas Eventder Event

die Events

Genitivdes Eventsdes Events

der Events

Dativdem Eventdem Event

den Events

Akkusativdas Eventden Event

die Events
Singular

Plural

Nominativdie Begebenheit

die Begebenheiten

Genitivder Begebenheit

der Begebenheiten

Dativder Begebenheit

den Begebenheiten

Akkusativdie Begebenheit

die Begebenheiten
Singular

Plural

Nominativ das Geschehen

die Geschehen

Genitiv des Geschehens

der Geschehen

Dativ dem Geschehen

den Geschehen

Akkusativ das Geschehen

die Geschehen


Griechische Definition zu συμβάν

συμβάν το [simván] Ο γεν. συμβάντος, πληθ. συμβάντα, γεν. συμβάντων : έκτακτο γεγονός, περιστατικό, συνήθ. κάποιας ιδιαίτερης σημασίας: Tραγικό συμβάν. Iατρικό συμβάν, περιστατικό. Bιβλίο συμβάντων, σε υπηρεσία ή σε ίδρυμα, όπου καταγράφονται τα περιστατικά της ημέρας. Δεν ήμουνα χτες στη διαδήλωση, μου διηγήθηκαν όμως όλα τα συμβάντα.

[λόγ. εν. < αρχ. πληθ. συμβάντα μτχ. αορ. του συμβαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback