{η}  σημασία Subst.  [simasia, shmasia]

{die}    Subst.
(23063)
{die}  
Wichtigkeit (ugs.)
  Subst.
(1058)
{die}    Subst.
(753)
{der}    Subst.
(380)
{der}    Subst.
(188)
{die}    Subst.
(147)
{die}    Subst.
(13)

Etymologie zu σημασία

σημασία altgriechisch σημασία σημαίνω


GriechischDeutsch
Η σημασία των προαναφερθεισών καταστάσεων περιγράφεται στη σχετική διάταξη 5.5.4 των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών στο κεφάλαιο I.Die Bedeutung der oben angegebenen Statuswerte ist in Abschnitt 5.5.4 der ausführlichen technischen Spezifikationen in Kapitel I erläutert.

Übersetzung bestätigt

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ («συμφωνία του Κοτονού») και του άρθρου 3 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας.Die Europäische Union misst den Bestimmungen von Artikel 9 des nachstehend das „Cotonou-Abkommen“ genannt, und von Artikel 3 des Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit größte Bedeutung bei.

Übersetzung bestätigt

Η σημασία των εν λόγω μεταρρυθμίσεων υπογραμμίσθηκε στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη χρηματοοικονομική εποπτεία της οποίας προεδρεύει ο Jacques de Larosière (ομάδα εργασίας Larosière) της 25ης Φεβρουαρίου 2009, στην από 4ης Μαρτίου 2009 ανακοίνωση της Επιτροπής για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» και από την Ομάδα των Είκοσι (G20) που συνεδρίασε στις 2 Απριλίου 2009.Die Bedeutung dieser Reformen wurde im Bericht der Hochrangigen Gruppe zur Finanzaufsicht unter dem Vorsitz von Jacques de Larosière (de Larosière-Gruppe) vom 25. Februar 2009, in der Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates vom 4. März 2009 mit dem Titel „Impulse für den Aufschwung in Europa“ und auf dem Treffen der Gruppe der Zwanzig (G20) vom 2. April 2009 hervorgehoben.

Übersetzung bestätigt

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εποπτείας, της λογιστικής και του ελέγχου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση και, παρά τους σημαντικούς ρόλους τους στην Κοινότητα, κανένας από τους προτεινόμενους δικαιούχους του κοινοτικού προγράμματος δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, πράγμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ικανότητά τους να επιτελούν τα καθήκοντά τους που έχουν αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Beaufsichtigung, der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung tätig sind, hängen stark von der Finanzierung ab, und trotz ihrer wichtigen Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft erhält keiner der vorgeschlagenen Begünstigten des Programms eine finanziellen Unterstützung aus dem Gemeinschaftshaushalt, die seine Fähigkeit zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben beeinflussen könnte, die für die Funktionsweise des Binnenmarkts von entscheidender Bedeutung sind.

Übersetzung bestätigt

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι δυνατό τα προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/EOK, ειδικότερα δε όσον αφορά στην τοξικολογική σημασία του υπόψη μεταβολίτη.Anhand der verfügbaren Informationen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff die Bedingungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 91/414/EWG, insbesondere im Hinblick auf die toxikologische Bedeutung dieses Metaboliten, erfüllen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σημασία

σημασία η [simasía] : 1. το περιεχόμενο που μεταβιβάζει μια λέξη ή μια ομάδα λέξεων στη διαδικασία της επικοινωνίας: Tο ρήμα “τρέχω” έχει πολλές σημασίες. Kυριολεκτική / μεταφορική σημασία μιας λέξης. Λέξεις με την ίδια ακριβώς σημασία, ταυτόσημες. Ποια ήταν η σημασία των λόγων του;, το νόημα. (έκφρ.) με όλη τη σημασία της λέξης, για να τονίσουμε κτ., για να δώσουμε έμφαση: Είναι ένας βλάκας με όλη τη σημασία της λέξης. || το περιεχόμενο, η έννοια ενός συμβόλου, ενός σημείου κτλ.: Δεν κατάλαβα τη σημασία της χειρονομίας που μου έκανε. (έκφρ.) με σημασία, εκφράζοντας κτ.: Mε κοίταξε / μου χαμογέλασε με σημασία, θέλοντας να μου μεταδώσει ένα ιδιαίτερο κρυφό μήνυμα· ΣYN έκφρ. με νόημα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback