{το}  σημάδι Subst.  [simadi, simathi, shmadi]

{das}    Subst.
(2124)
{die}    Subst.
(104)
{der}    Subst.
(35)
(0)

Etymologie zu σημάδι

σημάδι mittelgriechisch σημάδιον (υποκοριστικό des altgriechischen ελληνικού σῆμα)


GriechischDeutsch
κα) Για τα σύμβολα και τα σημάδια που πρέπει να χρησιμοποιούνται, βλέπε παράρτημα III σημεία 1.1.3 και 1.1.4 της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 95).Zeichen und Kennbuchstaben entsprechend den Angaben in den Abschnitten 1.1.3 und 1.1.4 des Anhangs III der Richtlinie 77/541/EWG des Rates (ABl. L 220 vom 29.8.1977, S. 95).

Übersetzung bestätigt

Τα παρασκευάσματα εξετάζονται με μικροσκόπιο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημάδια έκδηλης κυτταροτοξικότητας (π.χ. πύκνωση, μειωμένα επίπεδα ραδιοεπισήμανσης).Die Präparate werden mikroskopisch auf Zeichen offener Zytotoxizität (z. B. Pyknose, verringerte Werte der radioaktiven Markierung) untersucht.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ο αντίκτυπος της κρίσης είχε ορισμένες αρνητικές συνέπειες στην ενωσιακή αγορά για μια σχετικά σύντομη περίοδο καθώς υπήρχαν σημάδια ανάκαμψη ήδη κατά την ΠΕ.Zudem wirkte sich die Krise nur verhältnismäßig kurzfristig negativ auf den Unionsmarkt aus, da bereits im UZ Zeichen der Erholung sichtbar waren.

Übersetzung bestätigt

Ως «βασικά σημεία» νοούνται φυσικά σημεία (οπές, επιφάνειες, σημάδια ή εγκοπές) στο αμάξωμα του οχήματος όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.Markierungszeichen“ vom Hersteller festgelegte äußere Punkte (Öffnungen, Oberflächen, Zeichen oder Einkerbungen) auf der Fahrzeugkarosserie.

Übersetzung bestätigt

«βασικά σημεία» είναι φυσικά σημεία (οπές, επιφάνειες, σημάδια ή εγκοπές) στο αμάξωμα του οχήματος όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή·Markierungszeichen“ vom Hersteller festgelegte äußere Punkte (Löcher, Oberflächen, Zeichen oder Einkerbungen) auf der Fahrzeugkarosserie;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σημάδι

σημάδι το [simáδi] : 1α. οτιδήποτε ξεχωρίζει (λόγω διαφορετικής υφής, χρώματος κτλ.) μέσα σε μια μεγάλη ομοειδή επιφάνεια, σε ένα ομοιογενές σύνολο: Tο ποτήρι άφησε ένα σημάδι στο τραπέζι, αποτύπωμα. Έχει ένα σημάδι στο μέτωπο. Tο πλοίο φαινόταν πια σαν ένα σημάδι στο βάθος του ορίζοντα, στίγμα. (έκφρ.) περνώ σημάδια, στη ραπτική, τρυπώνω με κλωστή πάνω στις γραμμές που χάραξε το σαπούνι. Tονικά σημάδια, οι τόνοι. Mουσικά σημάδια, οι νότες. || οτιδήποτε αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης: Bάλε ένα σημάδι για να μη χάσεις το δρόμο / τη σελίδα. β. οτιδήποτε απομένει στο σημείο από όπου πέρασε ή όπου έγινε ή υπήρξε κτ· ίχνος2: Aνεξί τηλα / άσβηστα σημάδια. Στο πρόσωπό του έμειναν τα σημάδια της ευλο γιάς, οι ουλές. || (μτφ.): Tα βιώματα της παιδικής ηλικίας αφήνουν ανεξί τηλα σημάδια σε όλη τη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου. Στο πρόσωπό της βλέπεις καθαρά τα σημάδια του χρόνου / της κούρασης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback