{η}  πρόληψη Subst.  [prolipsi, prolhpsh]

{die}    Subst.
(3089)
{die}    Subst.
(2940)
{die}    Subst.
(1433)
{der}    Subst.
(11)

Etymologie zu πρόληψη

πρόληψη Koine-Griechisch πρόληψις altgriechisch προλαμβάνω πρό + λαμβάνω (1. (Lehnbedeutung) französisch prévention. 2. (Lehnbedeutung) französisch préjugé. 3,4. (Lehnbedeutung) französisch prolepse)


GriechischDeutsch
Μετά τις συσκέψεις συγκρότησης δυνάμεων και στελέχωσης, οι συνεισφορές της Νορβηγίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου γίνονται αποδεκτές για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)».Im Anschluss an die Truppengestellungsund Stellenbesetzungskonferenzen werden die Beiträge Norwegens, Kroatiens und Montenegros zur Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (‚Atalanta‘) angenommen.“

Übersetzung bestätigt

για την τροποποίηση της απόφασης ATALANTA/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και της απόφασης ATALANTA/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)zur Änderung des Beschlusses ATALANTA/2/2009 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees über die Annahme von Beiträgen von Drittstaaten zur Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (Atalanta) und des Beschlusses ATALANTA/3/2009 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees zur Einsetzung des Ausschusses der beitragenden Länder für die Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Prävention und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (Atalanta)

Übersetzung bestätigt

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα ζώα και επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος την υποχρέωση να εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης (επιτήρησης) για τις ΜΣΕ, βασιζόμενο στην ενεργητική και παθητική επιτήρηση, σύμφωνα με το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού.Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 enthält Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE) bei Tieren und verpflichtet jeden Mitgliedstaat, auf der Grundlage aktiver und passiver Überwachung gemäß Anhang III der genannten Verordnung ein jährliches TSEÜberwachungsprogramm durchzuführen.

Übersetzung bestätigt

Ο αρχιπλοίαρχος Peter BINDT διορίζεται διοικητής δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.Flotillenadmiral (Commodore) Peter BINDT wird zum Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte für die Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias ernannt.

Übersetzung bestätigt

Ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ συνέστησε το διορισμό του αρχιπλοιάρχου Peter BINDT ως νέου διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.Der Befehlshaber der EU-Operation hat empfohlen, Flottillenadmiral (Commodore) Peter BINDT zum neuen Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte für die Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias zu ernennen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu πρόληψη

πρόληψη η [pródivpsi] : I. ενέργειες, δραστηριότητες, μέτρα που στοχεύουν στο να αποτρέψουν, να εμποδίσουν την εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων ή καταστάσεων: H πρόληψη των ατυχημάτων / της εγκληματικότητας / μιας νόσου / μιας επιδημίας. Kαλύτερα η πρόληψη, παρά η θεραπεία. II. πίστη, αντίληψη που με ανορθολογικό τρόπο αποδίδει σε τυχαία γεγονότα, πράξεις ή σε αντικείμενα υπερφυσικές ιδιότητες ή που ανακαλύπτει σχέσεις που δήθεν επηρεάζουν (προς το καλύτε ρο ή το χειρότερο) την πορεία και την τύχη της ζωής του ανθρώπου· (πρβ. δεισιδαιμονία): Είναι γνωστή η πρόληψη ότι ο αριθμός 13 είναι γρουσούζι κος. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες πρέπει να καταπολεμούνται. III1. συντακτικό σχήμα, κατά το οποίο το υποκείμενο μιας εξαρτημένης πρότασης έλκεται από το ρήμα της κύριας και τίθεται ως αντικείμενό του π.χ., «Για δέστε τον αμάραντο, σε τι βουνό φυτρώνει (ο αμάραντος)». [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback