{η}  ποικιλία Subst.  [pikilia, poikilia]

{die}    Subst.
(1177)
{die}    Subst.
(862)
(24)
{der}    Subst.
(3)

Etymologie zu ποικιλία

ποικιλία altgriechisch ποικιλία


GriechischDeutsch
Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τις ολλανδικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας έρευνας επιβεβαίωσαν τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του συγκροτήματος Ahoy και την ποικιλία των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε αυτό.In der Stellungnahme, die die niederländischen Behörden im Rahmen des Prüfverfahrens vorgelegt haben, wurde der multifunktionale Charakter des Ahoy’-Komplexes und die Vielfalt der dort angebotenen Veranstaltungen bestätigt.

Übersetzung bestätigt

Η ποσότητα αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλία των ΗΕ-ΑΠΕ που στηρίζονται από το ταμείο αντιστάθμισης και θα καθορίζεται βάσει των τριών ακόλουθων παραγόντων, σύμφωνα με τους όρους της τροπολογίας της 13ης Απριλίου 2005: «1. της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτή τύγχανε εξαίρεσης, 2. του ποσοστού κάλυψης της εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που στηρίζεται από το ταμείο αντιστάθμισης 3. του ποσοστού απόκλισης μεταξύ του ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του γενικού ποσοστού [βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας]».Die abzunehmende Menge muss die Vielfalt der durch den Ausgleichsfonds geförderten Energien widerspiegeln und wird gemäß der Änderung vom 13. April 2005 nach drei Kriterien bestimmt: 1. Stromverbrauch des Unternehmens in dem Zeitraum, in dem die Beitragsbefreiung gewährt wurde, 2. prozentualer Anteil des durch den Ausgleichsfonds geförderten Ökostroms am inländischen Stromverbrauch und 3. prozentuale Abweichung des Prozentsatzes, um den sich die Energieeffizienz des Unternehmens verbessert hat, von dem Prozentsatz, um den sich die Energieeffizienz allgemein verbessert hat.

Übersetzung bestätigt

Ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποικιλία, την ποιότητα και τις συνθήκες παραγωγής των οίνων της Κοινότητας, καθώς και τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετώνInformation der Verbraucher über Vielfalt, Qualität und Produktionsbedingungen der Gemeinschaftsweine und über die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien,

Übersetzung bestätigt

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες παραγωγής, η ποικιλία των τύπων ενός προϊόντος οι οποίοι παράγονται και πωλούνται στην κοινοτική αγορά, η ύπαρξη ή η απουσία κανόνων, δεν είναι αυτοί καθαυτοί έγκυροι λόγοι οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ο ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος θα πρέπει να αναθεωρηθεί.Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die Produktionsverfahren, die Vielfalt der Warentypen, die in der Gemeinschaft hergestellt und auf dem Gemeinschaftsmarkt verkauft werden, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Normen nicht per se stichhaltige Gründe sind, um nachzuweisen, dass die Definition der betroffenen Waren geändert werden sollte.

Übersetzung bestätigt

στην ενημέρωση του καταναλωτή για την ποικιλία και τις οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες του κρέατος πουλερικών,die Verbraucher über die Vielfalt, die organoleptischen Eigenschaften und den Ernährungswert von Geflügelfleisch zu informieren;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu ποικιλία

ποικιλία η [pikilía] : 1. πλήθος διάφορων και διαφορετικών πραγμάτων, ειδών, μορφών κτλ.: ποικιλία φαγητών / ποτών / τυριών. Tο κατάστημα διαθέτει υφάσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. ποικιλία απόψεων / γνωμών / αντιδράσεων. || (έκφρ.) για ποικιλία / (λόγ.) χάριν ποικιλίας, για αλλα γή, για αποφυγή της μονοτονίας, της ομοιομορφίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback