{η}  παραγωγή Subst.  [paragogi, pararoji, paragwgh]

{die}    Subst.
(10917)
{die}    Subst.
(5095)
{die}    Subst.
(498)
{der}    Subst.
(78)
{die}    Subst.
(72)

Etymologie zu παραγωγή

παραγωγή Koine-Griechisch παραγωγή altgriechisch παράγω παρά + ἄγω ((Lehnbedeutung) französisch production)


GriechischDeutsch
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών [2], εφαρμόζεται στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien [2] gilt für die Produktion und das Inverkehrbringen von lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η δήλωση της Επιτροπής [20], σύμφωνα με την οποία η Ιταλία κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή ζάχαρης, θα έπρεπε να συσχετισθεί τουλάχιστον με την αναφορά ότι η Ιταλία δεν είναι παρά η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα παραγωγής ζάχαρης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Eridania Sadam κατέχει μερίδιο αγοράς ελαφρώς ανώτερο του 1,5 % της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ η παραγωγή της Sadam ISZ ισούται με 0,06 % (στοιχεία της περιόδου εμπορίας 2002).Nach den Darlegungen der italienischen Behörden müsste die Feststellung der Kommission [20], wonach Italien eine wichtige Stellung in der Zuckerherstellung einnimmt, zumindest in Bezug zu der Feststellung gesetzt werden, dass Italien nur der viertgrößte europäische Zuckererzeuger war und dass auf die Gruppe Eridania Sadam lediglich ein Marktanteil von etwas mehr als 1,5 % des europäischen Marktes entfiel, während sich die Produktion von Sadam ISZ auf 0,06 % belief (Daten für das Wirtschaftsjahr 2002).

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις αυτές, η παραγωγή στο Marlboro στηριζόταν στην τεχνολογία String-Ribbon της Evergreen, η κατασκευή των συλλεκτών γινόταν χειρονακτικά και τα παραγόμενα τελικά προϊόντα ήταν συλλέκτες του τύπου Cedar Line.Danach basierte die Produktion in Marlboro auf der String-Ribbon-Technologie von Evergreen, die Modulfertigung erfolgte manuell, und bei den Enderzeugnissen handelte es sich um Module vom Typ „Cedar Line“.

Übersetzung bestätigt

Επίσης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να καταδεικνύει ότι για την παραγωγή στα Sovello1 και Sovello2 απαιτούνται διαφορετικές ενδιάμεσες ύλες και υπηρεσίες (και τα δύο χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη το πυρίτιο).Ferner wird festgestellt, dass nichts darauf hindeutet, dass für die Produktion in Sovello1 bzw. in Sovello2 unterschiedliche Vorleistungen benötigt werden (Rohstoff ist in beiden Fällen Silizium).

Übersetzung bestätigt

Το Sovello1 προσομοιάζει περισσότερο με μελέτη σκοπιμότητας, αποσκοπεί δηλαδή στη διερεύνηση της τεχνολογικής και οικονομικής σκοπιμότητας μιας ενδεχόμενης βιομηχανικής παραγωγής βάσει της τεχνολογίας String-Ribbon σε ολόκληρο το μήκος της αξιακής αλυσίδας, ενώ το Sovello2 αφορά στην καθαυτή εμπορική μαζική παραγωγή μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων κατά την οποία τυποποιείται η αποκτηθείσα στο πλαίσιο του Sovello1 τεχνική εμπειρία.Sovello1 ähnele mehr einer Durchführbarkeitsstudie (zur Prüfung der technologischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit einer industriellen Produktion auf der Grundlage der String-Ribbon-Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette), während Sovello2 die eigentliche kommerzielle Serienproduktion einer bestimmten Gruppe von Produkten betreffe, bei der die im Rahmen von Sovello1 gesammelte technische Erfahrung standardisiert werde.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu παραγωγή

παραγωγή η [paraγojí] : 1. (οικον.) η δημιουργία αντικειμένων, οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με την ανθρώπινη εργασία και με τα διαθέσιμα φυσικά ή τεχνικά μέσα: Bιομηχανική / αγροτική παραγωγή. Πρωτογενής* / δευτερογενής* / τριτογενής* παραγωγή. Δυνάμεις / μέσα / τρόπος / σχέσεις / συντελεστές / έλεγχος / οργάνωση παραγωγής. παραγωγή αυτοκινήτων / ψυγείων / ρούχων / βιομηχανικών / αγροτικών προϊόντων. Aυξάνω / μειώνω / σταματώ την παραγωγή. Mαζική / βιοτεχνική / ατομική / εμπορευματική* παραγωγή. || Ραδιοφωνική / τηλεοπτική παραγωγή, η γενική επιμέλεια μιας εκπομπής, η επιλογή του περιεχομένου, του τρόπου παρουσίασης, των συντελεστών και η διεύθυνσή τους. Kινηματογραφική παραγωγή, η χρηματοδότηση για το γύρισμα μιας ταινίας. H ταινία είναι παραγωγή του Ελληνικού Kέντρου Kινηματογράφου, αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του. || (έκφρ.) από την παραγωγή στην κατανάλωση*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback