παντελώς Adv.  [pantelos, pantelws]

  Adj.
(27)
total (ugs.)
  Adj.
(14)

Etymologie zu παντελώς

παντελώς Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Εάν ο φυσικός φωτισμός αποκλείεται εντελώς, πρέπει να παρέχεται νυχτερινός φωτισμός χαμηλής έντασης (5 έως 10 lux) ώστε οι σκύλοι να μην στερούνται παντελώς οπτικών ερεθισμάτων και να λαμβάνεται υπόψη το αντανακλαστικό ξαφνιάσματος.Fehlt natürliches Licht vollständig, sollte eine gedimmte Nachtbeleuchtung (5-10 Lux) vorhanden sein, damit den Hunden etwas Sicht bleibt und kein Schreckreflex ausgelöst wird.

Übersetzung bestätigt

Ουσιαστικά, η απουσία επιστροφής τόκων οδηγεί στη βεβαιότητα ότι υπάρχει εν πάση περιπτώσει στοιχείο ενίσχυσης, ενώ, σύμφωνα με τις συνήθεις λεπτομέρειες επιστροφής, το εν λόγω στοιχείο ενίσχυσης θα μπορούσε να απουσιάζει παντελώς σε περίπτωση επιτυχίας (και θα μπορούσε ακόμη και να καταστεί αρνητικό σε περίπτωση μεγάλης επιτυχίας, δεδομένου ότι η επιχείρηση αποφέρει κέρδη στο κράτος, ακόμα και σε πραγματικές τιμές).Wenn keine Zinsen gezahlt werden müssen, haben die Empfänger nämlich die Gewissheit, dass sie auf jeden Fall von einem Beihilfeelement profitieren, während bei den üblichen Rückzahlungsmodalitäten dieses Beihilfeelement im Erfolgsfall vollständig wegfallen kann (und bei sehr großem Erfolg sogar negativ sein kann, so dass der Staat letztlich durch die Beihilfe sogar eine Einnahme erzielt).

Übersetzung bestätigt

Στην ιδιαίτερη περίπτωση της Anglo, οι ιδιώτες μέτοχοι έχουν διαγραφεί παντελώς και η τράπεζα έχει υποβληθεί σε πλήρη εθνικοποίηση.Im Falle von Anglo wurden die privaten Anteilseigner vollständig „ausgeschaltet“ und die Bank in vollem Umfang verstaatlicht.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την αποτίμηση από πραγματογνώμονα του Φεβρουαρίου 2009 για την οποία έγινε προηγουμένως λόγος στην αιτιολογική σκέψη 30, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η μέθοδος υπολειμματικής αξίας που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την εκ των υστέρων αξιολόγηση δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας της γης η οποία πωλήθηκε στην SJB, δεδομένου ότι η αναμενόμενη μείωση του προϊόντος από την πώληση των οικιστικών μονάδων απορροφάται παντελώς από την τιμή για την έκταση γης.Was das in Erwägungsgrund 30 genannte Gutachten durch einen Sachverständigen vom Februar 2009 betrifft, vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Restwertmethode, die bei dieser im Nachhinein erstellten Bewertung verwendet wurde, zur Berechnung des Marktwerts des an SJB verkauften Grundstücks nicht geeignet ist, da die erwartete Minderung des Erlöses aus dem Verkauf der Bauten vollständig durch den Grundstückspreis absorbiert werden dürfte.

Übersetzung bestätigt

[Παύση δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικούς τομείς] folgende Geschäftsbereiche vollständig aufgegeben Η ÖVAG εφαρμόζει το επιχειρηματικό μοντέλο που περιγράφεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, και σε σχέση με το σημείο αυτό θέτει σε εφαρμογή την παύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Στους ακόλουθους ιδίως τομείς εγκαταλείπονται παντελώς οι εξής επιχειρηματικοί τομείς:[Aufgabe von Geschäftsbereichen] Die ÖVAG wird das im Umstrukturierungsplan vorgezeichnete Geschäftsmodell umsetzen und in diesem Zusammenhang die im Umstrukturierungsplan beschriebene Aufgabe von Geschäftsbereichen umsetzen, insbesondere werden folgende Geschäftsbereiche vollständig aufgegeben:

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu παντελώς.


Griechische Definition zu παντελώς

παντελώς, επίρρ.· παντέλως· πατελώς.

1)
α) Τελείως, εντελώς:
(Διακρούσ. 869), (Καλλίμ. 1058
β) ολοσχερώς, ολοκληρωτικά, σ’ όλη την έκταση, απ’ άκρη σ’ άκρη:
τας δε ετέρας νήσους ηρήμωσεν αυτάς παντελώς (Έκθ. χρον. 8033· Κορων., Μπούας 97
γ) (εδώ προκ. για ένδυμα) από πάνω μέχρι κάτω:
ενεδυσάμην παντελώς πτενότατον μαχλάμι (Διγ. Α 3715).
2) (Σε αρνητ. πρόταση) καθόλου, με κανένα τρόπο:
με τον Μιχάλη παντελώς δεν ήθελεν φιλίαν (Σταυριν. 572· Διγ. Άνδρ. 35031).
[αρχ. επίρρ. παντελώς. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback