πάντως Adv.  [pantos, pantws]

(965)
(210)
(107)

Etymologie zu πάντως

πάντως altgriechisch


GriechischDeutsch
Νυκτερινή εργασία. Ως νυκτερινή εργασία αμείβεται η εργασία που πραγματοποιείται μεταξύ 20:30 και 7:00 πάντως, εάν η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια χωρίς διακοπή της ημερήσιας εργασίας, θεωρείται ως νυκτερινή μόνο όταν υπεισέρχεται στη νυκτερινή περίοδο κατά τουλάχιστον 1 ώρα και 30 λεπτά.Nachtarbeit: Als Nachtarbeit werden die zwischen 20.30 Uhr und 7.00 Uhr abgeleisteten Stunden bezahlt; schließt sich jedoch diese Arbeit ohne Unterbrechung an die während des Tages geleistete Arbeit an, so müssen mindestens 1 1/2 Nachtstunden abgeleistet werden, damit sie als Nachtarbeit angerechnet werden können.

Übersetzung bestätigt

Τα πρόσφατα γεγονότα στις αγορές αποκάλυψαν πάντως ελλείψεις σε πολλούς τομείς περιλαμβανομένου και του λογιστικού ελέγχου.Die jüngsten Marktereignisse haben jedoch Mängel in vielen Bereichen, auch dem der Abschlussprüfungen, aufgezeigt.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να καθιερώσουν πρόσθετες απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο με σκοπό ιδίως:Die Mitgliedstaaten können jedoch auf nationaler Ebene zusätzliche Anforderungen stellen, insbesondere

Übersetzung bestätigt

Με επιστολή τους στις 28 Ιουνίου 2007 πάντως οι τσεχικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις που έγιναν στο καθεστώς όσον αφορά την αγορά ορισμένων τύπων φορταμαξών για συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να διατηρηθούν οι διατάξεις της αρχικής κοινοποίησης.Mit Schreiben vom 28. Juni 2007 haben die tschechischen Behörden die Kommission jedoch über weitere Änderungen der Beihilferegelung in Bezug auf die Beschaffung bestimmter Güterwagenbauarten für den Einsatz im kombinierten Verkehr unterrichtet, um die Bestimmungen der ursprünglichen Notifizierung aufrechtzuerhalten.

Übersetzung bestätigt

Κατά τις ιταλικές αρχές, η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής πάντως δεν αντετίθετο με οποιοδήποτε σχέδιο ιδιωτικοποίησης, μέσα σε ένα πλαίσιο που αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με ταυτόχρονη διατήρηση της υπολειμματικής της αξίας υπέρ των μετόχων.Nach Ansicht der italienischen Behörden sei das Scheitern dieses Prozesses jedoch kein Hinderungsgrund für ein Privatisierungsvorhaben, bei dem der Wert des Unternehmens gewahrt und der Restwert für die Aktionäre gerettet würde.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάντως.Griechische Definition zu πάντως

πάντως [pándos] επίρρ. : 1. με την έννοια της αντίθεσης, στην περίπτωση που ο ομιλητής θέλει να διαχωρίσει τη θέση του ή για να υπερασπιστεί ενέργειες δικές του ή άλλων· μια φορά· (πρβ. τουλάχιστον): Εγώ πάντως σας το θύμισα. Εσείς πάντως φερθήκατε σωστά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback