πάλιν Adv.  [palin]

(86)
(30)
(3)
(1)
(0)

Etymologie zu πάλιν

πάλιν altgriechisch πάλιν


GriechischDeutsch
Κατά συνέπεια, το θέμα βρίσκεται και πάλιν ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χωρίς να έχει καθοριστεί επακριβής ημερομηνία ανάπτυξης της στρατιωτικής δυνάμεως.Deshalb befaßt sich die VN in New York wieder mit dieser Angelegenheit, es gibt jedoch kein genaues Datum für die Stationierung der Streitkräfte.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάλιν.Griechische Definition zu πάλιν

πάλιν, επίρρ.· επάλι· πάλε· πάλεν· πάλι.

1)
α) (Τοπ., συνηθέστ. με ρ. κίνησης) πίσω, προς τα πίσω:
(Διγ. Esc. 310
να εβγεί … να φαν αντάμα οι δύο αφέντες και πάλι ας μισέψει (Απολλών. 634
β) (πλεοναστικά, με ρ. που ήδη περικλείουν την έννοια «πίσω»):
πάλιν οπισθοπόδησα (Προδρ. I 232· Σφρ., Χρον. 2017).
2) (Χρον.) ξανά, πάλι, εκ νέου, ακόμη μία φορά
α) (για να δηλωθεί επανάληψη μιας πράξης ή επιστροφή σε προηγούμενη κατάσταση):
(Διγ. Z 3144
των ανθρώπων την φυλήν πάλε να την συστήσει (ενν. ο Θεός) (Συναξ. γυν. 44
α φουσκώσει (ενν. η θάλασσα) μια βολά, καλοσυνεύγει πάλι (Πανώρ. Β́ 258
β) (πλεοναστικά, με ρ. που ήδη περικλείουν την έννοια «ξανά»):
μ’ αναστεναμούς πολλούς να ξαναλέγεις πάλι (Πανώρ. Γ́ 175· Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Δ́ 76
γ) (στην αρχή αφήγησης για να εισαγάγει τη συνέχεια ενός κεφαλαίου η εξιστόρηση του οποίου είχε διακοπεί):
Πάλε ας έρτομεν εις τον ρήγα (Μαχ. 23014· Χρον. Μορ. H 6817
φρ. αλλάττω (ή αλλάσσω) πάλιν τον λόγον (μου), βλ. αλλάσσω IΆ1 φρ.·
δ) (σε ιδιάζ. χρ., για να δώσει έμφαση):
Πείνα μου, πάλιν πείνα μου, και δεύτερον σε γράφω (Προδρ. III 273‑7 χφ P κριτ. υπ.· Πουλολ. 24
(στο τέλος μιας μεγάλης αφήγησης):
Τέλος της Κρήτης ο χαλασμός και πάλι τέλος (Σκλάβ. 284· Προδρ. IV 6656 χφ P κριτ. υπ).
3) (Με αντιθετική σημασ.)
α) (μόνο του ή έπειτα από ονόματα προσώπων και προσωπ. αντων.) εξάλλου, από το άλλο μέρος, όμως:
(Θρ. Κύπρ. M 686), (Χρον. Τόκκων 111
εκείνοι τα λαβράκια …, ημείς δε πάλιν τρώγομεν αυτό το πώς το λέγουν (Προδρ. IV 412
β) (συνοδευόμενο από το σύνδ. και σε υποθ. πρόταση που αποτελεί αντίθεση προς μια προηγ. υποθ. πρόταση) αν όμως:
(Διαθ. 17. αι. 3101
αν ήθελεν ευρεθεί τινάς … αφορμή να μισέψει ο λεγόμενος καλόγερος, να μπορεί να πλερώνεται …· πάλι και ήθελεν μισέψει δίχως αφορμή, να χάνει ό,τι κόπους και αγομέντα έκαμεν (Βαρούχ. 15513
γ) (μόνο του ή συνηθέστ. με το και ή το μα σε πρόταση που εκφράζει ισχυρή αντίθεση προς μια άλλη προηγ. πρόταση) μολαταύτα, εντούτοις, παρόλ’ αυτά:
(Σουμμ., Παστ. φίδ. Ά [136]), (Πανώρ. Ά 212
Εγώ 'μαι που σε έκρυψα, και πάλ’ εμένα βρίζεις; (Αιτωλ., Μύθ. 12624
ελόγιασα να σκοτωθώ … Μα πάλι δεν ηθέλησα να χάσω τη ζωή μου (Ερωφ. Δ́ 217).
4) (Για να δηλωθεί αμοιβαιότητα, διαδοχή, χρονική ακολουθία) με τη σειρά, στη συνέχεια, έπειτα:
(Ντελλαπ., Ερωτήμ. 609
ο Πώρος τον απεκρίθη και είπε πάλε του Φιλόνη (Διήγ. Αλ. E (Konst.) 9314).
5) (Με προσθετική σημασ.) ακόμη, επίσης, επιπλέον:
εθλίβη το μεγάλως (ενν. ο πρίγκιπας)· το πρώτον … ότι ήτον (ενν. ο ανεψιός του) καλλιότερος εις όλους τους στρατιώτες … και πάλε, διατό … απίστησεν τον αφέντη του (Χρον. Μορ. H 3256· Χρον. Μορ. H 8952
(σε προεξαγγελτική παράθεση):
πάλε άλλο χειρότερον …,·με τριακόσιους εκέρδισε χιλιάδες δεκαπέντε (Χρον. Μορ. H 5010
(για να εισαγάγει νέο κεφάλαιο στην αφήγηση):
Πάλιν πώς εσκοτώθηκεν ο Κύρος άκουσέ το (Ντελλαπ., Ερωτήμ. 611).
[αρχ. επίρρ. πάλιν. Ο τ. ‑ε στο Somav. (‑αι) και σήμ. ιδιωμ. Ο τ. ‑ι ήδη μτγν. και σήμ. Η λ. και σήμ. ποντ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback