ολοκληρωτικά   [oloklirotika, oloklhrwtika]

  Adj.
(76)
(13)

GriechischDeutsch
Τούτο θα σήμαινε ότι η ΒΕ θα καθίστατο στην ουσία, ολοκληρωτικά και για αόριστο χρόνο, ενισχυόμενη από το κράτος, γεγονός που θα ήταν σε πλήρη αντίθεση με την κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού.Dies würde darauf hinauslaufen, dass BE vollständig und unbefristet staatlich gefördert würde, was der Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft völlig zuwider laufen würde.

Übersetzung bestätigt

Παρόλο που η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισπανικές αρχές και τα τριάντα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, δεν έχουν προσκομίσει αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ των δραστηριοτήτων ισπανικών μετοχικών κεφαλαίων και των δραστηριοτήτων μεταξύ εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 92 και 96], δεν μπορεί εκ των προτέρων να απορρίψει ολοκληρωτικά μία τέτοια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τρίτες χώρες.Wenngleich Spanien und die 30 Beteiligten im Rahmen dieses Verfahrens nach Auffassung der Kommission keine ausreichenden Elemente angebracht haben, die eine unterschiedliche steuerliche Behandlung des innerspanischen Erwerbs von Beteiligungen bzw. des innergemeinschaftlichen Erwerbs von Beteiligungen (vgl. die Erwägungsgründe 92 bis 96) rechtfertigen, kann die Kommission nicht von vornherein völlig ausschließen, dass eine derartige unterschiedliche Behandlung beim Erwerb von Beteiligungen in Drittländern gerechtfertigt sein könnte.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 117 της προηγούμενης απόφασης, παρόλο που η Επιτροπή έκρινε ότι οι ισπανικές αρχές και τα τριάντα ενδιαφερόμενα μέρη δεν προσκόμισαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ συναλλαγών ισπανικών μετοχικών κεφαλαίων και συναλλαγών μεταξύ εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορούσε εκ των προτέρων να απορρίψει ολοκληρωτικά μια τέτοια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές που σχετίζονται με τρίτες χώρες.Dem Erwägungsgrund 117 der ersten Entscheidung zufolge war die Kommission zwar die Auffassung, dass Spanien und die 30 Beteiligten im Rahmen dieses Verfahrens keine ausreichenden Elemente angebracht hatten, die eine unterschiedliche steuerliche Behandlung des innerspanischen Erwerbs von Beteiligungen bzw. des Erwerbs von Beteiligungen innerhalb der Union rechtfertigen, sie räumte aber ein, man könne „nicht von vornherein völlig ausschließen, dass eine derartige unterschiedliche Behandlung beim Erwerb von Beteiligungen in Drittländern gerechtfertigt sein könnte.

Übersetzung bestätigt

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι στρεβλώσεις που οφείλονται στις μειώσεις φόρου εισοδήματος είναι μείζονος σημασίας, καθώς μεταβάλλουν ολοκληρωτικά το ποσό των προ φόρων κερδών που πρέπει να επιτύχει η εταιρεία, ώστε να καταστεί ελκυστική για τους επενδυτές.Es wird ferner angemerkt, dass auf beruhende Verzerrungen von Bedeutung sind, da sich durch sie der Vorsteuergewinnbetrag völlig ändert, den ein Unternehmen erzielen muss, um für Investoren attraktiv zu sein.

Übersetzung bestätigt

Ομιλώντας ως εκπρόσωπος των ΜΜΕ επισκευαστών, αναφέρει ότι δεν πιστεύει ότι η απαλλαγή κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί ολοκληρωτικά και επιβεβαιώνει την ανάγκη ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ειδικευμένους επισκευαστές κατά τη διάρκεια της εγγύησης.Er spreche als Vertreter der KMU-Reparaturwerkstätten und habe nicht den Eindruck, dass das Gruppenfreistellungssystem völlig abgeschafft werden sollte, und er räumt die Notwendigkeit ein, dass während der Garantiezeit sachverständige Reparaturbetriebe vorhanden sein müssen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ολοκληρωτικά.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback