{η}  μετοχή Subst.  [metochi, metoxh]

{die}    Subst.
(388)
{die}    Subst.
(3)
{der}    Subst.
(1)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu μετοχή

μετοχή altgriechisch μετοχή (συμμετοχή) μετέχω μετά + ἔχω


GriechischDeutsch
Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκε από την KfW, από το οποίο τα 54,3 εκατ. ευρώ με τη μορφή μετατρέψιμων ομολογιών τις οποίες η KfW μετέτρεψε σε μετοχές στις 14 Φεβρουαρίου 2008 (με έναρξη ισχύος από τις 28 Φεβρουαρίου 2008) προκειμένου να αυξήσει το μερίδιό της στην IKB σε 43 %.150 Mio. EUR wurden von der KfW abgesichert, davon 54,3 Mio. EUR in Form einer Wandelanleihe, die die KfW am 14. Februar 2008 (mit Wirkung vom 28. Februar 2008) in Aktien umtauschte, um ihren Anteil an der IKB auf 43 % zu erhöhen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή παρατηρεί, αντίθετα, ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 1996, η Banesto δέχθηκε ως πληρωμή τμήματος του χρέους της Sniace, κάποια γεωτεμάχια ιδιοκτησίας της επιχείρησης, καθώς και τις μετοχές που η Sniace κατείχε στην επιχείρηση Inquitex.Die Kommission stellt hingegen fest, dass BANESTO am 26. September 1996 einige Grundstücke, die sich im Eigentum von SNIACE befanden, sowie die Aktien, die SNIACE an dem Unternehmen Inquitex besaß, zur Begleichung eines Teils der Verbindlichkeiten von SNIACE akzeptierte.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, μόνο βάσει της συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1996, δηλαδή τρία χρόνια μετά τη σύναψη της συμφωνίας Fogasa I, η Sniace εκχώρησε στη Banesto, ως πληρωμή τμήματος του χρέους της, τις μετοχές που κατείχε στην επιχείρηση Inquitex και ορισμένα γεωτεμάχια που καλύπτονταν από την υποθήκη.SNIACE trat aber erst im Rahmen der Vereinbarung vom 26. September 1996, das heißt drei Jahre nach Abschluss der FOGASA I-Vereinbarung die Aktien, die es am Unternehmen Inquitex hielt, und einige durch die Hypothek abgedeckte Grundstücke an Banesto ab, um einen Teil seiner Verbindlichkeiten zu begleichen.

Übersetzung bestätigt

Υλοποιήθηκε με δύο ταυτόχρονες πράξεις: (i) μια πρώτη αύξηση κεφαλαίου […] μετοχών εγγράφηκε εξ ολοκλήρου από τους αγοραστές, σε μετρητά και ονομαστική αξία ([…] EUR) και (ii) μια δεύτερη αύξηση κεφαλαίου […] μετοχών (αποδεσμευόμενων κατά το τέταρτο) εγγράφηκε εν μέρει από τους αγοραστές ([…] μετοχές, ήτοι ποσό 26,25 εκατ. EUR) και από το γαλλικό κράτος μέσω της CGMF ([…] μετοχές, ποσό 8,75 εκατ. EUR), με τους ίδιους όρους, δηλαδή εγγραφή σε μετρητά ονομαστικού ποσού […] EUR.Sie lief in zwei gleichzeitigen Schritten ab: i) Eine erste Kapitalerhöhung um […] Aktien wurde von den Übernehmern vollständig in bar und zum Nennwert gezeichnet ([…] EUR), und ii) eine zweite Kapitalerhöhung um […] Aktien (zu einem Viertel eingezahlt) wurde zum Teil von den Übernehmern ([…] Aktien, entsprechend einem Betrag von 26,25 Mio. EUR) und zum Teil vom französischen Staat über die CGMF ([…] Aktien, entsprechend einem Betrag von 8,75 Mio. EUR) zu den gleichen Konditionen, d. h. Zeichnung in bar zu einem Nennwert von […] EUR, gezeichnet.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή διαπιστώνει καταρχάς ότι οι μετοχές της SNCM μεταβιβάστηκαν σε επιχειρήσεις, την BCP και VT.Die Kommission stellt zunächst fest, dass die Aktien der SNCM an Wirtschaftsteilnehmer veräußert wurden, nämlich BCP und VT.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μετοχή

μετοχή η.

1) Συμμετοχή·
(εδώ) ενότητα:
(Ιστ. πατρ. 8415).
2) Σχέση με κάπ.:
σ’ αυτούς δεν έχω μετοχήν, ουδέ κανένα φίλον (Χούμνου, Κοσμογ. 1222).
[αρχ. ουσ. μετοχή. Η λ. και σήμ. με διαφορ. σημασ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback