μεγάλος Subst.  [megalos, meralos]

{die}    Subst.
(42)

Etymologie zu μεγάλος

μεγάλος altgriechisch μέγας


GriechischDeutsch
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της χώρας, ο αριθμός οικονομικών παραγόντων στην αγορά λιανικής πώλησης είναι αρκετά μεγάλος [25] (περίπου 130, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, σημαντικός αριθμός από τους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθνική βάση), ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων με μερίδιο της αγοράς πάνω από 5 %.Bezogen auf die Größe des Landes ist die Zahl der Wirtschaftsbeteiligten im Einzelhandel relativ hoch [25] (nach Angaben der schwedischen Behörden etwa 130, wovon ein beträchtlicher Teil seine Dienstleistungen landesweit anbietet); dasselbe gilt für die Zahl der Unternehmen mit einem Marktanteil von über 5 %.

Übersetzung bestätigt

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένων των μεγάλων διαστάσεων της αγοράς της επίγειας τηλεόρασης στην Ιταλία, ο κίνδυνος να μη συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός καταναλωτών που να δικαιολογεί τις επενδύσεις σε επίγεια ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι τόσο μεγάλος που να μην μπορούν να τον αντιμετωπίσουν.Die Kommission ist auf jeden Fall der Auffassung, dass angesichts der Größe des terrestrischen Fernsehmarkts in Italien die Gefahr, dass die kritische Masse an Zuschauern nicht zustande kommt, die man bräuchte, damit sich Investitionen in digitale Fernsehen wirklich lohnen, nicht so groß ist, als dass die Marktteilnehmer nicht mit diesem Risiko leben könnten.

Übersetzung bestätigt

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της χώρας, ο αριθμός οικονομικών παραγόντων στην αγορά λιανικής πώλησης είναι αρκετά μεγάλος (πάνω από 60, σημαντικός αριθμός από τους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθνική βάση) ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων με μερίδιο της αγοράς πάνω από 5 %.Bezogen auf die Größe des Landes ist die Zahl der Wirtschaftsbeteiligten im Einzelhandel relativ hoch (mehr als 60, wovon ein beträchtlicher Teil seine Dienstleistungen landesweit anbietet); dasselbe gilt für die Zahl der Unternehmen mit einem Marktanteil über 5 %.

Übersetzung bestätigt

Υφίσταται μεγάλος κίνδυνος τα μετάλλια και οι μάρκες που έχουν μέγεθος και ιδιότητες μετάλλου που προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα των κερμάτων ευρώ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα στη θέση των κερμάτων ευρώ.Es besteht zunehmend die Gefahr, dass Medaillen und Münzstücke, die in Größe und Metalleigenschaften den Euro-Münzen ähneln, widerrechtlich anstelle von Euro-Münzen verwendet werden.

Übersetzung bestätigt

Τη δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση ενός χώρου ως ζώνη απελευθέρωσης, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος ώστε να προστατεύει τον οδηγό όταν κάθεται είτε εντός της περιβάλλουσας της δομής ή εντός του χώρου ο οποίος περιβάλλεται από ευθείες γραμμές από τις εξωτερικές άκρες της δομής έως οποιοδήποτε σημείο του ελκυστήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με επίπεδο έδαφος και το οποίο μπορεί να στηρίξει τον ελκυστήρα στη θέση αυτή σε περίπτωση ανατροπής.Umsturzschutzvorrichtungen verfügen über eine Freiraumzone, deren Größe den Fahrzeugführer schützt, wenn dieser sich in der Sitzposition entweder innerhalb des Schutzaufbaus befindet oder innerhalb eines Raumes, der begrenzt ist durch eine Reihe gerader Linien, die von den Außenkanten der Schutzvorrichtung zu jedem möglicherweise mit dem Boden in Berührung kommenden Teil der Zugmaschine verlaufen, das im Falle eines Überrollens die Zugmaschine abstützen kann.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μεγάλος

μεγάλος, επίθ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback