{ο}  καταμερισμός Subst.  [katamerismos]

{die}    Subst.
(13)
{die}    Subst.
(5)

Etymologie zu καταμερισμός

καταμερισμός Koine-Griechisch καταμερισμός altgriechisch καταμερίζω κατά + μερίζω μέρος


GriechischDeutsch
Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόμενο βαθμό, κατά περίπτωση, από την ΕΤΕπ με τη συνεργασία ή/και τη συγχρηματοδότηση άλλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, ή ευρωπαϊκών διμερών οργανισμών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες, η συνεργασία και η αποδοτικότητα και να εξασφαλιστούν ο εύλογος καταμερισμός των κινδύνων και συνεκτικοί όροι επιλεξιμότητας όσον αφορά το σχέδιο και τον τομέα.EIB-Finanzierungen werden, sofern dies zweckmäßig ist, zunehmend in Zusammenarbeit zwischen und/oder im Rahmen einer Kofinanzierung durch EIB und andere internationale Finanzinstitutionen oder europäische bilaterale Einrichtungen durchgeführt, um ein Höchstmaß an Synergie, Zusammenarbeit und Effizienz zu erreichen und eine sinnvolle Teilung des Risikos sowie einheitliche Projektauflagen und sektorale Bedingungen zu gewährleisten.

Übersetzung bestätigt

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόμενο βαθμό, κατά περίπτωση, από την ΕΤΕΠ με τη συνεργασία ή/και τη συγχρηματοδότηση άλλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών (ΔΧΟ), ή ευρωπαϊκών διμερών θεσμών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες, η συνεργασία και η αποδοτικότητα και να εξασφαλιστούν ο εύλογος καταμερισμός των κινδύνων και συνεκτικοί όροι επιλεξιμότητας όσον αφορά το σχέδιο και τον τομέα.Die EIB-Finanzierungen werden in zunehmendem Maße, gegebenenfalls in Zusammenarbeit zwischen und/oder im Rahmen einer Kofinanzierung durch EIB und andere IFI oder europäische bilaterale Einrichtungen, durchgeführt, um ein Höchstmaß an Synergie, Zusammenarbeit und Effizienz zu erreichen und eine sinnvolle Teilung des Risikos sowie einheitliche Projektauflagen und sektorale Bedingungen zu gewährleisten.

Übersetzung bestätigt

Εκούσιος καταμερισμός και μεταβίβαση καθηκόντωνFreiwillige Teilung und Delegation von Aufgaben

Übersetzung bestätigt

τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι ο καταμερισμός εφεδρειών δεν οδηγεί σε ροές ισχύος που παραβιάζουν τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας.der Reserven anfordernde ÜNB für die FRRund die RR-Kapazität, die Gegenstand der Teilung von FRR/RR ist, oder

Übersetzung bestätigt

«Οι λόγοι απαλλαγής, καθώς και κάθε περιορισμός και καταμερισμός της ευθύνης»: πρόκειται για εξωτερικά στοιχεία της ευθύνης."Ausschlussgründe sowie jede Beschränkung oder Teilung der Haftung": Gemeint sind die haftungsausschließenden oder -beschränkenden Elemente.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
διαίρεση
διανομή
επιμερισμός
κατανομή
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu καταμερισμός

καταμερισμός ο [katamerizmós] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του καταμερίζω· κατανομή: καταμερισμός ευθυνών, απόδοση του μέρους της ευθύνης που βαρύνει κπ. || (οικον.) καταμερισμός εργασίας, η ανάθεση σε καθέναν από τους εργαζομένους, σε κάποια υπηρεσία ή επιχείρηση, μιας συγκεκριμένης εργασίας ή αρμοδιότητας συνήθ. ανάλογα με την εκπαίδευση ή με τις ικανότητές του. || (βιολ.) καταμερισμός φυσιολογικού έργου, η εκτέλεση μιας ειδικής λειτουργίας από ορισμένα κύτταρα ή όργανα.

[λόγ. < ελνστ. καταμερισμός `διαίρεση σε μέρη΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback