{ο}  κατάλογος Subst.  [katalogos, kataloros]

{die}    Subst.
(6613)
{der}    Subst.
(150)
{das}    Subst.
(8)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu κατάλογος

κατάλογος (λόγιο) altgriechisch κατάλογος (εγγραφή) κατά + λέγω, κατά- + -λογος, (Lehnbedeutung) französisch liste[1]


GriechischDeutsch
Ο κατάλογος TSP διαρθρώνεται όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα.Die Liste der TSPs ist strukturiert, wie in der Abbildung oben dargestellt.

Übersetzung bestätigt

πληροφορίες σχετικά με το υπάρχον/υπάρχοντα σχήμα/σχήματα εποπτείας/διαπίστευσης με τα οποία σχετίζεται ο κατάλογος εμπίστευσης, μεταξύ άλλων:Angaben zu dem oder zu den Aufsichtsbzw. Akkreditierungssystem(en), denen die vertrauenswürdigen Liste unterliegt; dazu zählen u. a.:

Übersetzung bestätigt

ένας τύπος πληροφοριών καταλόγου εμπίστευσης (π.χ. για αναγνώριση του ότι ο εν λόγω έμπιστος κατάλογος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εποπτείας/διαπίστευσης των υπηρεσιών πιστοποίησης από CSP που εποπτεύονται/διαπιστεύονται από το εκάστοτε κράτος μέλος ως προς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 1999/93/ΕΚ),Angaben zum Typ der vertrauenswürdigen Liste (z. B. Angabe der Tatsache, dass diese vertrauenswürdigen Liste Informationen über den Aufsichtsbzw. Akkreditierungsstatus der Zertifizierungsdienste von CSPs enthält, die von dem entsprechenden Mitgliedstaat unter Einhaltung der Bestimmungen gemäß Richtlinie 1999/93/EG beaufsichtigt werden bzw. akkreditiert sind);

Übersetzung bestätigt

μια αλληλουχία πεδίων που διαθέτουν αδιαμφισβήτητες πληροφορίες ταυτότητας σχετικά με κάθε εποπτευόμενο/διαπιστευμένο CSP σύμφωνα με το σχήμα (η εν λόγω αλληλουχία είναι προαιρετική, δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιείται, ο κατάλογος θα θεωρείται ότι είναι κενός, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας CSP ούτε εποπτεύεται ούτε διαπιστεύεται στο σχετικό κράτος μέλος στο πλαίσιο του καταλόγου εμπίστευσης·Eine Abfolge von Feldern, die eindeutige Informationen zur Identifizierung jedes beaufsichtigten bzw. akkreditierten CSP enthalten (die Abfolge ist optional; d. h. wenn sie nicht verwendet wird, wird die Liste als leer betrachtet; das bedeutet, dass in Bezug auf die vertrauenswürdige Liste in dem entsprechenden Mitgliedstaat kein CSP beaufsichtigt wird oder akkreditiert ist);

Übersetzung bestätigt

Ο κατάλογος εμπίστευσης πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το υπάρχον σχήμα/τα υπάρχοντα σχήματα εποπτείας/διαπίστευσης και ειδικά:Die vertrauenswürdige Liste muss Angaben zu den Aufsichtsbzw. Akkreditierungssystemen enthalten, die ihr zugrunde liegen, insbesondere:

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
λίστα
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κατάλογος

κατάλογος ο [katáloγos] : εγγραφή ονομάτων, αριθμών ή πραγμάτων που ανήκουν σε μια ομάδα, σύμφωνα με ορισμένη σειρά, καθώς και το βιβλίο ή το φύλλο όπου καταγράφονται αυτά τα στοιχεία: Ονομαστικός κατάλογος, κατάλογος ονομάτων. Aλφαβητικός κατάλογος, με αλφαβητική σειρά. Xρονολογικός κατάλογος, με χρονολογική σειρά. Tηλεφωνικός κατάλογος, με τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου των συνδρομητών. Εκλογικός κατάλογος, πίνακας με τα ονόματα εκλογέων μιας ορισμένης εκλογικής περιφέρειας. Ο καθηγητής φώναξε τα ονόματα των μαθητών από τον κατάλογο. Kαταρτίστηκε ο κατάλογος των τιμών των φρούτων και λαχανικών. κατάλογος εστιατορίου / ταβέρνας / ζαχαροπλαστείου, με τα φαγητά ή τα γλυκά. κατάλογος βιβλιοθήκης / βιβλιοπωλείου. Φωνάζω (τον) κατάλογο, εκφωνώ τα ονόματα του καταλόγου. || Mακρύς είναι ο κατάλογος των ευεργεσιών / των αδικημάτων κτλ., για να δηλώσουμε τη μεγάλη συχνότητά τους.

[λόγ. < αρχ. κατάλογος `εγγραφή΄ & σημδ. γαλλ. divste]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback