κάποτε  

  • einmal
    upvotedownvote
  • einst
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η πόλη μου δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε.

Θα έπρεπε κάποτε να συνομιλήσουμε με ηρεμία.

Quelle: glavkos, Tamy2


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kapote


Deutsche Synonyme zu: κάποτε

anno dazumal vormals seinerzeit einmal früher ehedem einst dazumal einstmals in der Vergangenheit vordem in (jener) längst vergangener Zeit damalig dereinst in vergangener Zeit weiland dannzumal in (jenen) längst vergangenen Tagen in der guten alten Zeit in ferner Vergangenheit dermaleinst (lit.) lang, lang ist's her vor langer Zeit ehemals eines Tages eines schönen Tages irgendwann zu einem unbestimmten Zeitpunkt an einem unbestimmten Zeitpunkt mal

Ähnliche Worte

καποτεσινός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15