ζυγός -ή -ό Adj.  [zigos -i -o, ziros -i -o, zygos -h -o]

  Adj.
(19)

GriechischDeutsch
Δύο ή ζυγός αριθμός φανώνZwei oder eine gerade Anzahl von Leuchten

Übersetzung bestätigt

Ως «δύο ή ζυγός αριθμός φανών», νοείται μία μόνη φωτίζουσα περιοχή των φανών που έχει το σχήμα ταινίας, όταν αυτή κείται συμμετρικώς ως προς το διάμηκες στο μέσο του ελκυστήρα επίπεδο και που εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι 400 mm από το άκρο του πλάτους από άκρο σε άκρο του ελκυστήρα, εξ εκάστης πλευράς αυτού, και που έχει ελάχιστο μήκος 800 mm.„Zwei“ Leuchten oder „eine gerade Anzahl“ von Leuchten sind eine einzige leuchtende Fläche der Leuchte in der Form eines Lichtbandes, wenn dieses Band symmetrisch zur Zugmaschinenlängsmittelebene angeordnet ist und wenn es sich auf jeder Seite mindestens bis auf 400 mm an den äußersten Punkt der Breite der Zugmaschine über alles heran erstreckt; die Länge des Bandes muss mindestens 800 mm betragen.

Übersetzung bestätigt

Μετά την κατάταξη, με αύξουσα σειρά, των σταθμισμένων ψήφων που διαθέτουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για τα μέλη που εκπροσωπούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η διάμεσος σταθμισμένη ψήφος ορίζεται ως η μεσαία σταθμισμένη ψήφος εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μελών είναι μονός και ως ο μέσος όρος των δύο μεσαίων αριθμών, με στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μεγαλύτερη μονάδα, εάν ο αριθμός τους είναι ζυγός.Werden die den teilnehmenden Mitgliedstaaten durch Artikel 3 des Protokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen zugewiesenen gewogenen Stimmen der Mitglieder, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten vertreten, aufsteigend angeordnet, ist der Median der gewogenen Stimmen die mittlere Zahl der gewogenen Stimmen, falls die Anzahl der teilnehmenden Mitgliedstaaten ungerade ist, bzw. das arithmetische Mittel der beiden mittleren Zahlen — gerundet auf die nächste ganze Zahl —, falls die Anzahl der teilnehmenden Mitgliedstaaten gerade ist.

Übersetzung bestätigt

Ως «δύο φανοί» ή «ζυγός αριθμός φανών» νοείται ενιαία επιφάνεια εξόδου φωτός, σε σχήμα ταινίας ή λωρίδας, η οποία είναι τοποθετημένη συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, εκτείνεται εκατέρωθεν κατά τουλάχιστον 0,4 m από το απώτατο εξωτερικό άκρο του οχήματος και έχει μήκος τουλάχιστον 0,8 m. Η εν λόγω επιφάνεια φωτίζεται από δύο τουλάχιστον φωτεινές πηγές τοποθετημένες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα άκρα της, ενώ η επιφάνεια εξόδου φωτός μπορεί να αποτελείται από ένα σύνολο παρατιθέμενων στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι οι προβολές των διαφόρων επιμέρους επιφανειών εξόδου φωτός σε ένα εγκάρσιο επίπεδο καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 60 % της επιφάνειας του μικρότερου τετραπλεύρου στο οποίο εγγράφονται οι προβολές των εν λόγω επιμέρους επιφανειών εξόδου φωτός.„Zwei Leuchten“ oder „eine gerade Anzahl von Leuchten“ sind eine einzige Lichtaustrittsfläche der Leuchte in Form eines Lichtbandes, wenn dieses Band symmetrisch zur Fahrzeuglängsmittelebene angeordnet ist und wenn es sich auf jeder Seite mindestens bis auf 400 mm an den äußersten Punkt der Gesamtbreite des Fahrzeugs heran erstreckt; die Länge des Bandes muss mindestens 800 mm betragen. Für die Ausleuchtung des Bandes müssen mindestens zwei Lichtquellen vorhanden sein, die so nahe wie möglich an den Enden des Bandes liegen. Die Lichtaustrittsfläche einer solchen Leuchte darf aus nebeneinander liegenden getrennten Bauteilen bestehen, sofern die Lichtaustrittsflächen der Einzelleuchten auf eine Querebene projiziert mindestens 60 % der Fläche des kleinstmöglichen um diese Lichtaustrittsflächen umschriebenen Rechtecks ausfüllen.

Übersetzung bestätigt

Ως «δύο φανοί» ή «ζυγός αριθμός φανών» νοείται ενιαία επιφάνεια εξόδου φωτός, σε σχήμα ταινίας ή λωρίδας, η οποία είναι τοποθετημένη συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, εκτείνεται εκατέρωθεν κατά τουλάχιστον 0,4 m από το απώτατο εξωτερικό άκρο του οχήματος και έχει μήκος τουλάχιστον 0,8 m· Η εν λόγω επιφάνεια φωτίζεται από δύο τουλάχιστον φωτεινές πηγές τοποθετημένες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα άκρα της· η επιφάνεια εξόδου φωτός μπορεί να αποτελείται από ένα σύνολο παρατιθέμενων στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι οι προβολές των διαφόρων επιμέρους επιφανειών εξόδου φωτός σε ένα εγκάρσιο επίπεδο καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 60 % της επιφάνειας του μικρότερου τετραπλεύρου στο οποίο εγγράφονται οι προβολές των εν λόγω επιμέρους επιφανειών εξόδου φωτός.„zwei Leuchten“ oder „eine gerade Anzahl von Leuchten“ sind eine einzige Lichtaustrittsfläche der Leuchte in Form eines Lichtbandes, wenn dieses Band symmetrisch zur Fahrzeuglängsmittelebene angeordnet ist und wenn es sich auf jeder Seite mindestens bis auf 400 mm an den äußersten Punkt der Gesamtbreite des Fahrzeugs heran erstreckt; die Länge des Bandes muss mindestens 800 mm betragen. Für die Ausleuchtung des Bandes müssen mindestens zwei Lichtquellen vorhanden sein, die so nahe wie möglich an den Enden des Bandes liegen. Die Lichtaustrittsfläche einer solchen Leuchte darf aus nebeneinander liegenden getrennten Bauteilen bestehen, sofern die Lichtaustrittsflächen der Einzelleuchten auf eine Querebene projiziert mindestens 60 % der Fläche des kleinstmöglichen um diese Lichtaustrittsflächen umschriebenen Rechtecks ausfüllen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ζυγός -ή -ό

ζυγός ο [ziγós] : Iα. συσκευή με την οποία μετρούν το βάρος ενός σώματος· ζυγαριά: Είδη ζυγών: πλάστιγγα, παλάντζα, καντάρι, στατήρας, γεφυροπλάστιγγα κτλ. Aυτόματος / ευαίσθητος / φαρμακευτικός ζυγός -ή -ό. ζυγός -ή -ό ακριβείας. β. (μτφ.) ως σύμβολο της Δικαιοσύνης: Ο ζυγός -ή -ό της Δικαιοσύνης / της Θέμιδας. II. Zυγός: 1. (αστρον.) αστερισμός του νότιου ημισφαιρίου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback