ζήτησις  

 • anfordern
  upvotedownvote
 • Anspruch
  upvotedownvote
 • der Versuch etwas zu finden
  upvotedownvote
 • Frage
  upvotedownvote
 • Suche
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Κωνσταντῖνος Δ., «Σκάσσης Ἐρρῖκος, “Tethea καὶ Tettigonia παρὰ Πλινίῳ. Γλωσσικὴ ζήτησις”. (Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 24, ἀριθ. 3). Ἀθῆναι, 1960, 17 ...

... Εκατονταετηρίδος. Αντιγράφουμε «…….. του εξαίσιου τούτου ποτού ηκολούθησε τοιαύτη ζήτησις , ώστε ταχέως ο ζύθος Μάμου κατέλαβε την ανήκουσαν αυτώ θέσιν παρά τοις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

zitisis, zhthsis


Synonyme zu: ζήτησις

αναζήτηση

απαίτηση

αξίωση


Deutsche Synonyme zu: ζήτησις

anmahnen einfordern beanspruchen fordern anfordern abfordern abverlangen verlangen postulieren Anspruch erheben (auf) ordern beantragen einverlangen Recht Anrecht Anspruch Bedarf Forderung Anforderung Funktionalität Erfordernis Erwartung Ambition Prätention Niveau Qualität Frage Anfrage Fragestellung Problem Angelegenheit Thema Problematik Issue Anliegen Causa Aufgabe Sache Umstand Punkt Fall Chose Sachverhalt Kiste Ding Nachforschung Ermittlung Retrieval Suche Recherche

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15