επιτρέπω  

  • aktivieren
    upvotedownvote
  • erlauben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... λιγότερο 1,5 μέτρα, χωρίς αιχμηρή κορυφή, με σημαία. Κοντάρια με σημαία επιτρέπεται να τοποθετηθούν επίσης σε κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής σε απόσταση ...

... κοντομάνικη φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, υποδήματα και επικαλαμίδες. Επίσης, επιτρέπεται οι τερματοφύλακες να φοράνε μακριές φόρμες αντί για κοντά παντελονάκια ...

... αναμνηστικό κέρμα των 2€ (πιθανώς ένα δεύτερο αναμνηστικό κέρμα των 2 €) θα επιτρέπεται να εκδοθεί. Η παράσταση της στεφάνης των αναμνηστικών κερμάτων πρέπει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epitrepo, epitrepw


Deutsche Synonyme zu: επιτρέπω

einschalten aktivieren anknipsen anschalten anstellen anmachen freigeben innervieren ankurbeln stimulieren powern aufputschen anregen pushen erregen hervorrufen puschen antreiben in Wallung bringen aufpeitschen anspornen einsetzen aufbieten daransetzen verwenden mobilisieren daranwenden hineinstecken mobilmachen in Bewegung setzen erlauben genehmigen billigen grünes Licht geben (sein) Okay geben abnicken absegnen (die) Erlaubnis erteilen einwilligen (die) Zustimmung geben zustimmen (seinen) Segen geben verabschieden in Kraft setzen (sein) Placet geben (einer Sache) seine Zustimmung erteilen (eine) Möglichkeit schaffen zulassen lassen bewilligen lizenzieren ermöglichen gestatten gewähren möglich machen sanktionieren autorisieren legalisieren den Weg freimachen den Weg frei machen zubilligen zuerkennen zugestehen konzedieren anerkennen einräumen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15