εξής Adv.  [eksis, ekshs]

(9783)
(37)
  Adj.
(5)

Etymologie zu εξής

εξής altgriechisch ἑξῆς


GriechischDeutsch
Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής δάκτυλα:Zusätzlich können folgende Finger verwendet werden:

Übersetzung bestätigt

Οι δηλώσεις πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα που έχουν συνταχθεί και οι οδηγίες και πρέπει να περιέχουν τα εξής:Die Erklärungen müssen in derselben Sprache wie die Betriebsanleitungen abgefasst sein und folgende Angaben enthalten:

Übersetzung bestätigt

Η αξιολόγηση αφορά τα εξής κριτήρια:Die zu beurteilenden Kriterien sind folgende:

Übersetzung bestätigt

Κατά την αποδοχή της πρόσληψής του στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε εργαζόμενος πρέπει να υπογράψει την εξής δήλωση:Jeder Beschäftigte muss bei seiner Einstellung im Satellitenzentrum der Europäischen Union folgende Erklärung unterzeichnen:

Übersetzung bestätigt

Τα φερόμενα ως εμπόδια στο εμπόριο συνδέονται όλα άμεσα με το καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης IMESI (Impuesto Especifico Interno) της Ουρουγουάης, αφού συνίστανται στα εξής:Die angeblichen Handelshemmnisse standen alle im unmittelbaren Zusammenhang mit den Verbrauchsteuern in Uruguay (IMESI Impuesto Especifico Interno) und betrafen folgende Praktiken:

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ακολούθως
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu εξής.Griechische Definition zu εξής

εξής [eksís] επίρρ. τροπ. : σε στερεότυπες εκφορές. 1. ως εξής, εισαγωγική έκφραση η οποία αμέσως στη συνέχεια αναλύεται, επεξηγείται· με τον ακόλουθο τρόπο, έτσι, ως ακολούθως: Θα ενεργήσουμε ως εξής. H κατάσταση έχει ως εξής. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback