εντελώς Adv.  [entelos, entelws]

  Adj.
(3957)
  Adj.
(889)
  Adj.
(875)
  Adj.
(278)
(0)

Etymologie zu εντελώς

εντελώς altgriechisch ἐντελῶς ἐντελής


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους το 36 EUR/MWh που εφαρμόστηκε σε άλλες αποφάσεις και αναφέρθηκε στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας δεν αποτελεί κατάλληλη τιμή αναφοράς στην παρούσα διαδικασία, δεδομένου ότι ανήκει σε εντελώς διαφορετικό γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο.Nach ihrer Argumentation ist der in anderen Entscheidungen angewandte, in der Entscheidung über die Einleitung des Prüfverfahrens angerufene Preis von 36 EUR/MWh nicht der richtige Referenzpreis für das vorliegende Verfahren, weil er aus einem völlig anderen geografischen und zeitlichen Umfeld stammt.

Übersetzung bestätigt

Το προφίλ κίνδυνος/απόδοση είναι εντελώς διαφορετικό.Es weist nämlich ein völlig anderes Risikoprofil auf.

Übersetzung bestätigt

Οι ουγγρικές αρχές δηλώνουν επιπλέον ότι η αναδιάρθρωση και η ιδιωτικοποίηση της Postabank είναι δύο εντελώς ξεχωριστά γεγονότα και όχι ένα αδιαίρετο «πακέτο» όπως δηλώνεται στην ανάλυση της Επιτροπής, η οποία αξιολογεί τα μέτρα προ της ιδιωτικοποίησης, μετά το γεγονός.Es wurde auch erklärt, dass die Umstrukturierung und Privatisierung der PB zwei völlig getrennte Vorgänge und nicht ein einziges unteilbares „Paket“ darstellen, wie es in der Analyse der Kommission steht, welche die der Privatisierung vorangehenden Maßnahmen nachträglich bewertet.

Übersetzung bestätigt

Εάν σχηματίζεται μείγμα με την αραίωση άλλου ταξινομημένου μείγματος ή ουσίας με νερό ή άλλο εντελώς μη τοξικό υλικό, η τοξικότητα του μείγματος μπορεί να υπολογιστεί από το αρχικό μείγμα ή την ουσία.Entsteht ein Gemisch durch Verdünnung eines anderen eingestuften Gemisches oder eines anderen eingestuften Stoffes mit Wasser oder einem anderen völlig ungiftigen Material, kann die Toxizität des Gemisches aus den Prüfdaten des unverdünnten Gemisches oder des unverdünnten Stoffes errechnet werden.

Übersetzung bestätigt

Αν ένα μείγμα έχει αραιωθεί με νερό ή άλλο εντελώς μη τοξικό υλικό, η τοξικότητα του μείγματος μπορεί να υπολογιστεί από τα δεδομένα της δοκιμής του μη αραιωμένου μείγματος.Wird ein Gemisch mit Wasser oder einem anderen völlig ungiftigen Bestandteil versetzt, kann die Toxizität des Gemisches aus den Prüfdaten des unverdünnten Gemisches errechnet werden.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu εντελώς.Griechische Definition zu εντελώς

εντελώς [endelós] επίρρ. ποσ. : τελείως· χαρακτηρίζει πρόσωπο ή κατάσταση συχνά σε εκφορές με το ρήμα είμαι. 1. προσδιορίζει λέξη: α. που έχει θετική ή ουδέτερη σημασία· απολύτως, απόλυτα, πέρα για πέρα: Είμαι εντελώς βέβαιος. Είναι εντελώς μα εντελώς όμοιος. Tώρα είναι εντελώς καλά, απόλυτα υγιής. Aκόμη δεν έγινε εντελώς καλά, εξακολουθεί να είναι λίγο άρρωστος. β. που εκφράζει αρνητική ιδιότητα ή κατάσταση, ή που ο ομιλητής τη χρησιμοποιεί αρνητικά: Είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι εντελώς τρελός. Είμαι εντελώς απένταρος, δεν έχω καθόλου χρήματα. Άτομο εντελώς αναξιόπιστο και διεφθαρμένο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback