ενσωματώνω Verb  [ensomatono, enswmatwnw]

  Verb
(0)

Etymologie zu ενσωματώνω

ενσωματώνω Koine-Griechisch ἐνσωματόω / ἐνσωματῶ ((Lehnübersetzung) französisch incorporer)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ενσωματώνω

ενσωματώνω [ensomatóno] -ομαι : α.τοποθετώ, εντάσσω κτ. μέσα σε άλλο έτσι, ώστε να αποτελεί με αυτό ένα ενιαίο σώμα ή σύνολο, να γίνεται μέρος του ή τμήμα του: Tο υλικό αυτό σκόπευε να το ενσωματώσει σε μια μελλοντική έκδοση του βιβλίου. || H συσκευή διαθέτει δικό της ενσωματωμένο καλώδιο. Φωτογραφική μηχανή με ενσωματωμένο φωτόμετρο. β. (συνήθ. παθ.) εντάσσομαι σε κτ., απορροφώμαι από κτ. έτσι, ώστε να μεταβάλλω χαρακτήρα και να υποτάσσομαι σε αυτό ή να εναρμονίζομαι με αυτό: Tο εργατικό κίνημα έχει πλήρως ενσωματωθεί στο / με το σύστημα.

[λόγ. < ελνστ. ἐνσωματ(ῶ) -ώνω `ενσαρκώνω΄ σημδ. γαλλ. incorporer]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback