εννοώ Verb  [ennoo, ennow]

  Verb
(133)
  Verb
(87)
  Verb
(13)

Etymologie zu εννοώ

εννοώ (λόγιο) altgriechisch ἐννοῶ / ἐννοέω.[1] Συγχρονικά αναλύεται σε (εν- + νοώ)


GriechischDeutsch
Θα επιθυμούσα να αντιληφθούν οι κύριοι βουλευτές το εξής: ότι ανεξαρτήτως των όποιων τοποθετήσεων, με λιγότερη ή περισσότερη συναισθηματική φόρτιση, θα μπορούσε κανείς να έχει όσον αφορά αυτά τα θέματα, η καθημερινή ρουτίνα των διεθνών διαπραγματεύσεων αναγκάζει συνήθως τις κυβερνήσεις και όταν λέω κυβερνήσεις, εννοώ όλες τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα με κάπως πιο ελαστικό τρόπο.Ich möchte, daß die Damen und Herren Abgeordneten verstehen: Unabhängig von den mehr oder weniger emotionalen Stellungnahmen zu diesen Fragen sind die Regierungen und damit meine ich alle Regierungen im internationalen Verhandlungsalltag in der Regel gezwungen, eine etwas flexiblere Haltung einzunehmen.

Übersetzung bestätigt

Αρκεί να αναφέρω τις λέξεις "δίπλωμα ευρεσιτεχνίας" και "οδηγία για τον χρόνο εργασίας" για να καταλάβετε όλοι τι εννοώ.Ich muss nur die Worte "Patent" und "Arbeitszeitrichtlinie" nennen, und Sie verstehen alle, was ich meine.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ο κ. De Gucht, ο κ. Desir και η κ. Saifi κατανόησαν πολύ καλά ότι εάν θέλουμε να έχουμε ίσους όρους συναλλαγών, τότε τα πρότυπα -και εννοώ τα πρότυπα με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπωνπρέπει να υποβληθούν σε εκτεταμένη εναρμόνιση.Herr Präsident, ich freue mich, dass Herr De Gucht, Herr Désir und Frau Saïfi sehr gut verstehen, dass wenn wir gleiche Handelsbedingungen haben wollen, Normen und ich meine damit Normen im weiten Sinne, worunter Menschenrechte wie auch Sozialund Umweltnormen einer umfassenden Harmonisierung unterzogen werden müssen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό που εννοώ με τα παραπάνω είναι ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον απλό πολίτη.Was ich damit meine, ist, dass es für den Durchschnittsbürger schwer zu verstehen ist.

Übersetzung bestätigt

Και συγκεκριμένα, πρόκειται, και είμαι ευτυχής να πω στον Επίτροπο αυτό που έχω πει ήδη το πρωί σε έναν άλλο Επίτροπο, ότι φυσικά οι πολιτιστικές πτυχές, και εν προκειμένω, εννοώ τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πολιτική τη σχετική με την τεχνολογία των πληροφοριών και, κατά συνέπεια, να λάβει συγκεκριμένη μορφή το σημείο 4 του άρθρου 128.Worum es geht und ich freue mich, daß ich diesem Kommissar jetzt dasselbe sagen kann wie heute vormittag einem anderen Kommissar -, ist natürlich dies, daß den kulturellen Aspekten wobei Kultur im weiten Sinn zu verstehen ist in der Politik auf dem Gebiet der Informationstechnologie Rechnung getragen wird, so daß hier Artikel 128 Abs. 4 tatsächlich zur Geltung kommt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu εννοώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εννοώεννοούμεεννοούμαιεννοούμαστε
εννοείςεννοείτεεννοείσαιεννοείστε
εννοείεννοούν(ε)εννοείταιεννοούνται
Imper
fekt
εννοούσαεννοούσαμεεννοούμουνεννοούμαστε
εννοούσεςεννοούσατε
εννοούσεεννοούσαν(ε)εννοούνταν, εννοείτοεννοούνταν, εννοούντο
Aoristεννόησαεννοήσαμεεννοήθηκαεννοηθήκαμε
εννόησεςεννοήσατεεννοήθηκεςεννοηθήκατε
εννόησεεννόησαν, εννοήσαν(ε)εννοήθηκεεννοήθηκαν, εννοηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω εννοήσειέχουμε εννοήσειέχω εννοηθείέχουμε εννοηθεί
έχεις εννοήσειέχετε εννοήσειέχεις εννοηθείέχετε εννοηθεί
έχει εννοήσειέχουν εννοήσειέχει εννοηθείέχουν εννοηθεί
Plu
perf
ekt
είχα εννοήσειείχαμε εννοήσειείχα εννοηθείείχαμε εννοηθεί
είχες εννοήσειείχατε εννοήσειείχες εννοηθείείχατε εννοηθεί
είχε εννοήσειείχαν εννοήσειείχε εννοηθείείχαν εννοηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εννοώθα εννοούμεθα εννοούμαιθα εννοούμαστε
θα εννοείςθα εννοείτεθα εννοείσαιθα εννοείστε
θα εννοείθα εννοούν(ε)θα εννοείταιθα εννοούνται
Fut
ur
θα εννοήσωθα εννοήσουμεθα εννοηθώθα εννοηθούμε
θα εννοήσειςθα εννοήσετεθα εννοηθείςθα εννοηθείτε
θα εννοήσειθα εννοήσουν(ε)θα εννοηθείθα εννοηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εννοήσειθα έχουμε εννοήσει θα έχω εννοηθείθα έχουμε εννοηθεί
θα έχεις εννοήσειθα έχετε εννοήσειθα έχεις εννοηθείθα έχετε εννοηθεί
θα έχει εννοήσειθα έχουν εννοήσειθα έχει εννοηθείθα έχουν εννοηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εννοώνα εννοούμενα εννοούμαινα εννοούμαστε
να εννοείςνα εννοείτενα εννοείσαινα εννοείστε
να εννοείνα εννοούν(ε)να εννοείταινα εννοούνται
Aoristνα εννοήσωνα εννοήσουμε, να εννοήσομενα εννοηθώνα εννοηθούμε
να εννοήσειςνα εννοήσετενα εννοηθείςνα εννοηθείτε
να εννοήσεινα εννοήσουν(ε)να εννοηθείνα εννοηθούν(ε)
Perfνα έχω εννοήσεινα έχουμε εννοήσεινα έχω εννοηθείνα έχουμε εννοηθεί
να έχεις εννοήσεινα έχετε εννοήσεινα έχεις εννοηθείνα έχετε εννοηθεί
να έχει εννοήσεινα έχουν εννοήσεινα έχει εννοηθείνα έχουν εννοηθεί
Imper
ativ
Presεννοείτεεννοείστε
Aoristεννόησεεννοήστε, εννοήσετεεννοήσουεννοηθείτε
Part
izip
Presεννοώντας
Perfέχοντας εννοήσει
InfinAoristεννοήσειεννοηθεί

Griechische Definition zu εννοώ

εννοώ [enoó] -ούμαι : 1.έχω στο νου, στη σκέψη μου κτ.: Tι εννοείς όταν λες αυτά; Δεν ξέρω τι εννοούσες, αλλά εγώ αυτό κατάλαβα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback