{η}  είσοδος Subst.  [isodos, isothos, eisodos]

{der}    Subst.
(373)
{die}    Subst.
(251)
{der}    Subst.
(184)
{der}    Subst.
(73)
{die}    Subst.
(36)
{der}    Subst.
(5)
{die}    Subst.
(5)
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu είσοδος

είσοδος (λόγιο) altgriechisch εἴσοδος[1] εἰς (είσ-) + οδός


GriechischDeutsch
Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν τελειώσει οριστικά οι είσοδοι, έξοδοι και μεταποιήσεις για μία περίοδο εμπορίας, ο πρώτος εγκεκριμένος μεταποιητής και ο εξομοιούμενος μεταποιητής μπορούν να παύσουν να αποστέλλουν τις δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αφού ειδοποιήσει σχετικά το κράτος μέλος.Sind die Eingänge, Ausgänge und Verarbeitungen für ein bestimmtes Wirtschaftsjahr endgültig abgeschlossen, so können der zugelassene Erstverarbeiter und der gleichgestellte Verarbeiter die Mitteilung der in diesem Absatz genannten Erklärungen nach Unterrichtung des Mitgliedstaats einstellen.

Übersetzung bestätigt

«εισαγωγή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων»: η είσοδος στο έδαφος της Κοινότητας υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων εκτός εάν τα προϊόντα, κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα, υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, καθώς και η έξοδός τους από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής,Die „Einfuhr verbrauchsteuerpflichtiger Waren“ ist der Eingang verbrauchsteuerpflichtiger Waren in das Gebiet der Gemeinschaft, sofern die Waren bei ihrem Eingang in die Gemeinschaft nicht in ein zollrechtliches Nichterhebungsverfahren überführt werden, sowie die Entlassung dieser Waren aus einem zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren.

Übersetzung bestätigt

Η τελωνειακή αρχή αποδέχεται τις δηλώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφόσον διαπιστώσει ότι η εργασία για την οποία έγινε η δήλωση έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων ως «είσοδος» ή «έξοδος».Vor Annahme der Erklärung/Anmeldung gemäß Absatz 1 muss die Zollbehörde feststellen, ob der Vorgang, für den die Erklärung/Anmeldung ausgestellt wurde, in der Datenbank als „Eingang“ bzw. „Ausgang“ eingetragen ist.

Übersetzung bestätigt

η είσοδος διαστημικού οχήματος στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας ή η αποχώρηση από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας λόγω ενεργειών με σκοπό την τελειοποίηση στο πλαίσιο σύμβασης ή κατόπιν τελειοποίησης στο πλαίσιο σύμβασης·der Eingang eines Raumflugkörpers in das statistische Gebiet der Gemeinschaft oder der Ausgang aus diesem Gebiet im Rahmen von Transaktionen zum Zwecke der Lohnveredelung oder nach einer Lohnveredelung;

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, εάν η είσοδος και η έξοδος των προϊόντων από την αποθήκη ανεφοδιασμού υπόκειται σε διαρκή φυσικό έλεγχο από την τελωνειακή υπηρεσία, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν τον έλεγχο σε έλεγχο μόνο των εγγράφων των προϊόντων που βρίσκονται στην αποθήκη.Unterliegen der Eingang der Erzeugnisse in das Vorratslager und der Ausgang aus demselben jedoch einer ständigen Warenkontrolle durch die Zollstelle, so können die zuständigen Behörden die Kontrolle auf eine buchmäßige Überprüfung der im Vorratslager befindlichen Erzeugnisse beschränken.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
έμπα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Grammatik zu είσοδος
Singular

Plural

Nominativdie Einreise

die Einreisen

Genitivder Einreise

der Einreisen

Dativder Einreise

den Einreisen

Akkusativdie Einreise

die Einreisen


Singular

Plural

Nominativder Zutritt

Genitivdes Zutritts
des Zutrittes

Dativdem Zutritt

Akkusativden Zutritt
Singular

Plural

Nominativdie Einfahrt

die Einfahrten

Genitivder Einfahrt

der Einfahrten

Dativder Einfahrt

den Einfahrten

Akkusativdie Einfahrt

die Einfahrten


Singular

Plural

Nominativdie Auffahrt

die Auffahrten

Genitivder Auffahrt

der Auffahrten

Dativder Auffahrt

den Auffahrten

Akkusativdie Auffahrt

die Auffahrten


Griechische Definition zu είσοδος

είσοδος η [ísoδos] : ANT έξοδος. 1α. μετακίνηση κάποιου από ένα χώρο σε έναν άλλο, συνήθ. κλειστό: Aπαγορεύεται / επιτρέπεται η είσοδος. Δικαίωμα εισόδου. Άδεια εισόδου. || το δικαίωμα εισόδου: Ελεύθερη είσοδος, το δικαίωμα κάποιου να παρακολουθεί ένα θέαμα δωρεάν: H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, επιτρέπεται χωρίς εισιτήριο, έλεγχο κτλ. || (ειδικότ.) το (δελτίο) ελευθέρας* εισόδου. β. τόπος, μέρος, σημείο, άνοιγμα για να μπαίνει κάποιος κάπου: Aνοιχτή / κλειστή είσοδος. Kεντρική είσοδος. H είσοδος ενός σπιτιού / ενός μεγάρου, πόρτα. είσοδος φρουρίου / στρατοπέδου, πύλη. H είσοδος ενός ναού. Συναντηθήκαμε στην είσοδο του θεάτρου / του κινηματογράφου. H είσοδος του πάρκιγκ. Είχαν αποκλείσει όλες τις εισόδους της πόλης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback