δυστυχώς Adv.  [distichos, thistichos, dystyxws]

(4654)

Anzeige

Etymologie zu δυστυχώς

δυστυχώς altgriechisch δυστυχῶς δυστυχής δυσ- + τύχη


GriechischDeutsch
Η ίδια πηγή στατιστικών στοιχείων παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με τις τιμές οικοπέδων· δυστυχώς, η απαρίθμηση αρχίζει μόλις το 2004.Dieselbe statistische Quelle enthält auch Daten zu Grundstückspreisen, aber die Reihe beginnt leider erst 2004.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την καθυστέρηση κατά την έναρξη της επαλήθευσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι υπάλληλοι ήταν παρόντες στην ώρα τους κάθε ημέρα, αλλά, δυστυχώς, ορισμένες καθυστερήσεις προκλήθηκαν από τις ημερήσιες διαδικασίες εγγραφής για πρόσβαση στους διάφορους τόπους επαλήθευσης οι οποίες απαιτούνταν από την κινεζική κυβέρνηση ή απλώς από την έλλειψη εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης για να συνοδεύσουν τους υπαλλήλους όταν έφταναν σε τόπους επαλήθευσης, γεγονός που τους υποχρέωσε να περιμένουν για αρκετή ώρα προτού ξεκινήσουν.Was die Verzögerung zu Beginn des Kontrollbesuchs betrifft, so merkt die Kommission an, dass ihre Bediensteten jeden Tag pünktlich waren; leider kam es jedoch zu Verzögerungen wegen der von der chinesischen Regierung vorgeschriebenen täglichen Registrierungsverfahren beim Zugang zu den verschiedenen Kontrollstandorten oder einfach dadurch, dass die Bediensteten bei der Ankunft an diesen Standorten nicht von Vertretern der chinesischen Regierung begleitet wurden, was zu langen Wartezeiten vor Arbeitsbeginn führte.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, η περίπτωση αυτή ήταν εξαίρεση και δυστυχώς δεν επαναλήφθηκε για τα περισσότερα στοιχεία παρόμοιου χαρακτήρα που ζητήθηκαν κατά την εν λόγω διαδικασία.Dies war jedoch eine Ausnahmesituation, die sich bei den meisten Informationen ähnlicher Art, die in diesem Verfahren angefordert wurden, leider nicht wiederholte.

Übersetzung bestätigt

"Η εποχή μας χαρακτηρίζεται δυστυχώς ολοένα περισσότερο από εντάσεις οι οποίες οφείλονται σε συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και θρησκειών."Unsere Zeit ist leider mehr und mehr von aus Konflikten zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen entstehenden Spannungen geprägt, weshalb zu überlegen ist, ob die Europäi­sche Union auch die gegenseitige Achtung der anderen verschiedenen Kulturen in den Gemeinschaftsvertrag die Verträge aufnehmen sollte.

Übersetzung bestätigt

1.1.1 Εντούτοις, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η διάθεση προϋπολογισμού ανερχόμενου κατά μέσο όρο σε 22,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Πρόγραμμα της Στρατηγικής για την πολιτική καταναλωτών αποτελεί δυστυχώς υπερβολικά χαμηλό ποσό για την εφαρμογή των ενεργειών που περιγράφονται στην παρούσα στρατηγική.1.1.1 Er ist jedoch auch der Ansicht, dass die für die verbraucherpolitische Strategie zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von durchschnittlich 22,7 Mio. EUR pro Jahr leider nicht ausreichen werden, um die im Rahmen dieser Strategie geplanten Maßnahmen umzusetzen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu δυστυχώς.Griechische Definition zu δυστυχώς

δυστυχώς [δistixós] επιρρ. τροπ. : ως έκφραση λύπης για κάποιο δυσάρεστο συμβάν. ANT ευτυχώς: H εγχείρηση, δυστυχώς, απέτυχε. δυστυχώς δε θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω. δυστυχώς απέτυχες στις εξετάσεις.

[λόγ. < αρχ. δυστυχῶς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback