{η}  διαταραχή Subst.  [diatarachi, thiatarachi, diataraxh]

{die}    Subst.
(772)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu διαταραχή

διαταραχή Koine-Griechisch διαταραχή ((Lehnbedeutung) französisch trouble / englisch disorder)


GriechischDeutsch
Όμως, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής η «σοβαρή διαταραχή της οικονομίας κράτους μέλους» αφορά πιο βαριές καταστάσεις και δεν συνάδει με την περίπτωση συνηθισμένων συμβάσεων παροχής ενέργειας.Hingegen weist nach Ansicht der Kommission „eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats“ auf wesentlich schwerwiegendere Ereignisse hin bzw. dieser Ausnahmefall kann nicht für gewöhnliche Strombezugsverträge angewendet werden.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω χρώματα βαφής θέτουν σε κίνδυνο τους υδρόβιους οργανισμούς με διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος.Allerdings wurde festgestellt, dass derartige Anstriche eine Gefahr für Wasserorganismen darstellen, weil sie endokrine Störungen bewirken.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με στοιχεία των εθνικών αρχών, έχει καταδειχθεί ότι τα μη αρωματισμένα και μη χρωματισμένα έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου, που φέρουν την επισήμανση R65, παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, και ειδικότερα για την υγεία των μικρών παιδιών, αν αυτά τα καταπιούν, καθώς προκαλούν αναπνευστικές διαταραχές και διαταραχές της αναπνευστικής οδού.Gemäß den von den nationalen Behörden übermittelten Daten gehen von den unparfümierten und ungefärbten Lampenölen und flüssigen Grillanzündern, die mit R65 gekennzeichnet sind, offensichtlich Gefahren für die menschliche Gesundheit und insbesondere für die Gesundheit von Kleinkindern aus, da sie bei Ingestion zu Störungen der Atmung und des Atmungsapparats führen.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, οι πληροφορίες που υπέβαλλε η Γερμανία δεν έπεισαν την Επιτροπή ότι οι ενδεχόμενες συστημικές επιπτώσεις της πτώχευσης της Sachsen LB θα μπορούσαν να αποκτήσουν τέτοιο εύρος ώστε να αποτελέσουν «σοβαρή διαταραχή της οικονομίας» της Γερμανίας υπό την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) [36].Außerdem haben die von Deutschland vorgelegten Informationen die Kommission nicht davon überzeugt, dass die sich aus einem Konkurs der Sachsen LB ergebenden systemischen Auswirkungen ein Ausmaß erreichen könnten, das „eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben“ Deutschlands im Sinne des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b darstellen würde [36].

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ότι μία σοβαρή οικονομική διαταραχή δεν θα αντιμετωπισθεί μέσω μιας ενίσχυσης η οποία έχει ως στόχο «να άρει τις δυσκολίες ενός μοναδικού δικαιούχου […], αλλά ολόκληρου του οικονομικού κλάδου».Daher hat die Kommission entschieden, dass eine beträchtliche wirtschaftliche Störung nicht durch eine Beihilfe beseitigt wird, die darauf abzielt, „die Schwierigkeiten eines einzigen Begünstigten […], und nicht des gesamten Wirtschaftszweigs zu beheben“.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu διαταραχή

διαταραχή η [δiataraxí] : ανωμαλία στην κανονική λειτουργία ενός, ζωντανού κυρίως, οργανισμού ή τμήματός του: Διαταραχές της καρδιάς / των νεφρών / του πεπτικού / του αναπνευστικού / του κυκλοφορικού συστήματος. Ψυχικές / πνευματικές διαταραχές. Kληρονομικές / επίκτητες διαταραχές.

[λόγ. < ελνστ. διαταραχή `έντονη ανωμαλία΄ & σημδ. γαλλ. trouble]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback