διαθέτω  

  • haben
    upvotedownvote
  • veräußern
    upvotedownvote
  • zur Verfügung stellen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στρουθοκάμηλος και το εμού, τα οποία διαθέτουν πνευματικά μηριαία οστά. Το κρανίο των πτηνών είναι διαψιδωτό (diapsid), διαθέτει δηλαδή δύο κροταφικά τρήματα ...

... ιδίως όσοι βρίσκονται στα κέντρα σμηνών γαλαξιών όπως ο M87, μπορεί να διαθέτουν μέχρι και 13.000 σφαιρωτά σμήνη. Αυτά τα σφαιρωτά σμήνη περιφέρονται σε ...

... τέχνη, όπως η μεταλλουργία. Για την εσωτερική ιεραρχία των ελευθέρων δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία. Η διαστρωμάτωσή τους συνάγεται από διαφορές στην ποσότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diatheto, thiatheto, diathetw


Deutsche Synonyme zu: διαθέτω

innehaben besitzen haben sein Eigen nennen (über etwas) verfügen bieten aufweisen Gutschrift Guthaben sich befinden erleben erfahren (irgendwo) sein veräußern übertragen transferieren liquidieren vertreiben verkloppen verticken verschachern vermarkten verkaufen verklopfen verscherbeln versilbern raushauen abstoßen verramschen verhökern absetzen losschlagen zu Geld machen an den Mann bringen an die Frau bringen vertickern loswerden (an) (jemandem) unterjubeln abverkaufen in bare Münze umwandeln in klingende Münze verwandeln verscheuern abgeben offerieren bereitstellen bereithalten feilbieten anbieten zur Verfügung stellen entbieten übergeben zur Nutzung überlassen verwenden lassen nutzen lassen übereignen ankarren herbeischaffen an die Hand geben mit auf den Weg geben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15