ανάλογος Adj.  [analogos, analoros]

  Adj.
(7)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)

Etymologie zu ανάλογος

ανάλογος altgriechisch ἀνάλογος


GriechischDeutsch
Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται κατά επαγγελματικό τρόπο και με το δέοντα σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.Die Durchführung von Grenzkontrollen sollte auf professionelle und respektvolle Weise erfolgen und, gemessen an den verfolgten Zielen, verhältnismäßig sein.

Übersetzung bestätigt

Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται κατά επαγγελματικό τρόπο και με τον δέοντα σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.Die Durchführung von Grenzkontrollen sollte auf professionelle und respektvolle Weise erfolgen und, gemessen an den verfolgten Zielen, verhältnismäßig sein.

Übersetzung bestätigt

Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται κατά επαγγελματικό τρόπο και με το δέοντα σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.Die Durchführung von Grenzkontrollen sollte auf professionelle und respektvolle Weise erfolgen und, gemessen an den verfolgten Zielen, verhältnismäßig sein.

Übersetzung bestätigt

Κάθε περιορισμός στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι πρόσφορος, αναγκαίος και ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο.Jegliche Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit muss angemessen, notwendig und verhältnismäßig sein.

Übersetzung bestätigt

Στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, έθεσε ένα αξίωμα με το οποίο θεσπίζεται ότι κάθε περιορισμός αντιβαίνει καταρχήν το άρθρο 52 της Συνθήκης, εκτός αν δικαιολογείται από το γενικό συμφέρον, είναι αναγκαίος και ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο.Vor noch nicht allzu langer Zeit stellte der Gerichtshof ein Postulat auf, dem zufolge jede Beschränkung grundsätzlich im Widerspruch zu Artikel 52 des Vertrags steht, wenn sie nicht im Allgemeininteresse notwendig und verhältnismäßig ist.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ανάλογος.Griechische Definition zu ανάλογος

ανάλογος, επίθ.

1) Που αναλογεί, ταιριάζει, συμφωνεί με κ.:
(Λίβ. P 408
έκφρ. κατά το ανάλογον = όπως πρέπει, όπως ταιριάζει:
(Δούκ. 4058).
2) Που έχει κανονικές αναλογίες, συμμετρικός:
το όλον του προσώπου της ανάλογον να κείται (Λίβ. Sc. 1297).
Tο ουδ. ως ουσ. = μερίδιο που αναλογεί σε κάπ.:
να μη δώσουν το ανάλογόν τους (Συναδ. φ. 41v).
[αρχ. επίθ. ανάλογος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback