wesentlich
 Adj.

ουσιώδης -ης -ες Adj.
(117)
ουσιώδης Adj.
(117)
απαραίτητα Adv.
(49)
ουσιαστικός -ή -ό Adj.
(14)
κύριος -α -ο Adj.
(10)
ουσιακός Adj.
(0)
κεφαλαιώδης -ης -ες Adj.
(0)
DeutschGriechisch
Der freie Verkehr mit sicheren und bekömmlichen Lebensmitteln ist ein wichtiger Aspekt des Binnenmarkts und trägt wesentlich zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Bürger und zur Wahrung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen bei.Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων είναι ουσιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα.

Übersetzung bestätigt

Die Kommission berücksichtigt insbesondere staatenübergreifende Projekte, wenn die staatenübergreifende Zusammenarbeit wesentlich ist, um den Umweltschutz, insbesondere die Erhaltung von Arten, sicherzustellen; sie ist bestrebt, sicherzustellen, dass mindestens 15 % der für projektmaßnahmenbezogene Zuschüsse vorgesehenen Haushaltsmittel staatenübergreifenden Projekten zugeteilt werden.Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη διεθνικά έργα, όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικότερα της συντήρησης των ειδών, και προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 15 % των δημοσιονομικών πόρων που προορίζονται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων διατίθενται για διεθνικά έργα.

Übersetzung bestätigt

Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2004/39/EG wird eine betriebliche Aufgabe als kritisch oder wesentlich betrachtet, wenn deren unzureichende oder unterlassene Wahrnehmung die kontinuierliche Einhaltung der Zulassungsbedingungen und -pflichten oder der anderen Verpflichtungen der Wertpapierfirma gemäß der Richtlinie 2004/39/EG, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit oder die Solidität oder Kontinuität ihrer Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten wesentlich beeinträchtigen würde.Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/39/EΚ, μια επιχειρησιακή λειτουργία θεωρείται ουσιώδης ή σημαντική εάν η πλημμελής εκτέλεση ή η μη εκτέλεσή της θα έθιγε σε ουσιαστικό βαθμό τη συνεχή συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τους όρους και τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της άδειας λειτουργίας της ή τις λοιπές υποχρεώσεις της δυνάμει της οδηγίας 2004/39/EΚ, ή τις οικονομικές της επιδόσεις ή την ευρωστία ή τη συνέχεια των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.

Übersetzung bestätigt

Nach Ansicht der Kommission ist die VOA nach Schedule 6 des LGFA gesetzlich verpflichtet, den steuerpflichtigen Wert eines Unternehmens zu ändern, wenn sich die Umstände wesentlich ändern, und diese wesentlichen Änderungen so zu berücksichtigen, als ob sie zum Bewertungsstichtag eingetreten wären.Κατά την αντίληψη της Επιτροπής, η VOA έχει σύμφωνα με το παράρτημα 6 του νόμου LGFA την εκ του νόμου υποχρέωση να μεταβάλει τη φορολογητέα αξία μιας επιχείρησης εάν έχει επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών («ΟΜΣ»), καθώς επίσης να λάβει υπόψη την εκάστοτε ΟΜΣ σαν αυτή να είχε επισυμβεί κατά την προγενέστερη ημερομηνία αποτίμησης.

Übersetzung bestätigt

Die Aufsichtsfunktion nicht geschäftsführender wird in drei Bereichen, in denen ein besonders hohes Potenzial für Interessenkonflikte der Geschäftsführung besteht, übereinstimmend als wesentlich angesehen, insbesondere wenn es sich um Angelegenheiten wie die Bestellung und Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung und die Abschlussprüfung handelt, für die die Aktionäre nicht direkt verantwortlich sind.Ο εποπτικός ρόλος των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών κρίνεται κατά κανόνα ουσιώδης σε τρεις τομείς, όπου είναι ιδιαίτερα πιθανή η εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων στη διοίκηση, ιδίως οσάκις οι μέτοχοι δεν έχουν την άμεση ευθύνη σχετικά: διορισμός των διοικητικών στελεχών, αποδοχές των διοικητικών στελεχών και έλεγχος.

Übersetzung bestätigt


Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.FallSingular
Nominativκύριοςκύριακύριο
Genitivκύριουκύριαςκύριου
Akkusativκύριοκύριακύριο
Vokativκύριεκύριακύριο
FallPlural
Nominativκύριοικύριεςκύρια
Genitivκύριωνκύριωνκύριων
Akkusativκύριουςκύριεςκύρια
Vokativκύριοικύριεςκύρια

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback