ουσιαστικός -ή -ό Adj.  [usiastikos -i -o, oysiastikos -h -o]

  Adj.
(14)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Για τους σκοπούς του σημείου 4.2, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται ουσιαστικός εφόσον οιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων φαίνεται, το πολύ, αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.Für die Zwecke der Ziffer 4.2 ist ein Zweck dann als wesentlich anzusehen, wenn jeder andere Zweck, der der Vorkehrung oder der Reihe von Vorkehrungen zugeschrieben wird oder werden könnte, in Anbetracht aller Umstände des Falls allenfalls als vernachlässigbar gilt.

Übersetzung bestätigt

Ο αποτελεσματικός χειρισμός των παρατυπιών είναι ουσιαστικός προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να διασφαλιστεί η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων.Der wirksame Umgang mit Unregelmäßigkeiten ist wesentlich, um die finanziellen Interessen der Union zu schützen und sicherzustellen, dass der Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung der Programme gewahrt bleibt.

Übersetzung bestätigt

Είναι επίσης σαφές ότι οι νέες γνώσεις, μέσω της χρήσης των ΤΜΤ, διεισδύουν σε όλες τις εργασιακές διαδικασίες και για το λόγο αυτό, είναι ουσιαστικός ο βαθμός μέχρι τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να συμμετάσχουν.Ebenso wird deutlich, dass das neue Wissen, unter Anwendung der TMT, alle Arbeitsprozesse durchdringt, wobei es wesentlich ist, in welchem Ausmaß die Beschäftigten gestalten und mitwirken können.

Übersetzung bestätigt

Ο ρόλος της MINURCAT είναι πράγματι ουσιαστικός ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι μη στρατιωτικές απειλές, δηλαδή η ληστρικότητα ή η εγκληματικότητα.Denn die Rolle der MINURCAT ist wesentlich, um wirksam auf nicht militärische Bedrohungen durch Banditismus und Kriminalität reagieren zu können.

Übersetzung bestätigt

Η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων απαιτεί σήμερα εμπειρογνωσία πιο εξειδικευμένη από ό,τι πριν μία δεκαετία και, εν προκειμένω, είναι ουσιαστικός ο καλύτερος επιμερισμός του δυναμικού διερεύνησης μεταξύ κρατών μελών.Untersuchungen von Unfällen im Luftverkehr verlangen heutzutage wesentlich fundiertere Fachkenntnisse als vor zehn Jahren, daher ist eine bessere gemeinsame Nutzung der in den Mitgliedstaaten vorhandenen Untersuchungsressourcen von zentraler Bedeutung.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • ουσιαστικός (maskulin)
  • ουσιαστική (feminin)
  • ουσιαστικό (neutrum)

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback