απαραίτητα Adv.  [aparetita, aparaithta]

(246)
  Adj.
(139)
  Adj.
(49)
  Adj.
(10)

Etymologie zu απαραίτητα

απαραίτητα απαραίτητος + -α


GriechischDeutsch
Συμβάν κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. γεγονός, με εξαίρεση το ατύχημα κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, που συνδέεται και σχετίζεται με τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και το οποίο δεν λαμβάνει χώρα απαραίτητα εντός του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα τραυματισμό προσώπου, ζημία αγαθών, φωτιά, θραύση, διασκορπισμό υγρού, διαρροή υγρού ή ραδιενέργειας ή άλλη απόδειξη ότι δεν έχει διατηρηθεί σε άρτια κατάσταση η συσκευασία.„Gefahrgutzwischenfall“: Ein Ereignis im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter, das kein Gefahrgutunfall ist und nicht notwendigerweise an Bord eines Luftfahrzeugs auftritt, aus dem jedoch Personenschäden, Sachschäden, Feuer, Bruch, Verschütten von Gefahrgut, Austreten von Flüssigkeit oder Strahlung resultieren oder andere Hinweise darauf, dass die Unversehrtheit der Verpackung nicht erhalten geblieben ist.

Übersetzung bestätigt

Κάθε μέρος μιας οντότητας δεν είναι απαραίτητα λειτουργικό τμήμα ή μέρος ενός λειτουργικού τμήματος.Nicht jeder Teil eines Unternehmens ist notwendigerweise ein Geschäftssegment oder Teil eines Geschäftssegmentes.

Übersetzung bestätigt

Σημείο επαφής: (μπορεί να είναι μια μονάδα ή ένα γραφείο μιας ορισμένης διοίκησης, χωρίς να παρέχεται απαραίτητα το όνομα ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου)Kontaktstelle (kann ein Referat oder Büro einer genannten Verwaltungsstelle sein, nicht notwendigerweise ein einzelner Bediensteter)

Übersetzung bestätigt

Σε αντίθεση με ορισμένες υποδομές για τον τομέα των μεταφορών, που είναι προσβάσιμες για όλους αδιακρίτως τους πιθανούς χρήστες υπό ίσους όρους και των οποίων η δημιουργία (κατασκευή και/ή διαχείριση) δεν θα ήταν δυνατή υπό καθαρά εμπορικούς όρους, το εν λόγω είδος υποδομής κατασκευάζεται από ιδιωτικές εταιρείες, και όχι απαραίτητα υπό τους όρους που καθορίζει ο δήμος του Appingedam για το εξεταζόμενο μέτρο.Im Gegensatz zu bestimmen Infrastrukturen für den Verkehrsbereich, die allen potenziellen Nutzern unter gleichen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zugänglich sind und die nicht unter rein kommerziellen Voraussetzungen vom Markt bereitgestellt (installiert und/oder verwaltet) werden, erfolgt die Installation dieser Art Infrastruktur durch private Marktteilnehmer, wenn auch nicht notwendigerweise zu den von der Gemeinde Appingedam für die fragliche Maßnahme festgelegten Konditionen.

Übersetzung bestätigt

Τα προϊόντα που θεωρούνται υψηλής ποιότητας σε ορισμένη περιοχή, δεν αναγνωρίζονται απαραίτητα ως τέτοια σε άλλες περιοχές.Biersorten, die in bestimmten Regionen als Premium-Marke vorgestellt werden, sind dies nicht notwendigerweise auch in anderen Regionen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu απαραίτητα.Griechische Definition zu απαραίτητα

απαραίτητα [aparétita] adv

① indispensably, unavoidably, perforce (syn απαραιτήτως 1, οπωσδήποτε):
τα χάνια απαραίτητα έπρεπε εκεί κοντά να έχουν δροσερή πηγή (Vacalop) |
μεγάλες τουριστικές εταιρίες στα προγράμματα εκδρομών περιλαμβάνουν απαραίτητα τη Pόδο (Varelas) |
το ανάγλυφο είναι πάντα αφιερωματικό και εικονίζει απαραίτητα θεούς και ήρωες (Charitonidis)
② of necessity, necessarily (syn απαραιτήτως 2, αναγκαστικά):
η χώρα χρειάζεται απαραίτητα δύο χιλιάδες φορτηγά |
για να ιδεί το μάτι χρειάζεται απαραίτητα το φως (Papanoutsos) |
απαραίτητα ο συνομιλητής πρέπει να γνωρίζει το θέμα της συζήτησης (Geros)
③ as a logically necessary consequence, necessarily (syn απαραιτήτως 3, αναγκαστικά):
η κρητική καταγωγή του ζωγράφου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εικόνα ζωγραφήθηκε στην Kρήτη (Pallas)
④ obdivgatorily, necessarily (syn απαραιτήτως 4, υποχρεωτικά):
για να εκλεγούν μέλη του συλλόγου έπρεπε απαραίτητα ν' αποκηρύξουν αυτά τα παιδικά τους αμαρτήματα (Evelpidis) |
η μπάλα απαραίτητα θα πρέπει να κάνει γκελ στον κύκλο (Tsiantas)
[der of απαραίτητος; cf απαραιτήτως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback