haupt-
 

κυρίως Adv.
(34)
κύριος -α -ο Adj.
(1)
πρωτο- 
(0)
κυρία Adj.
(0)
DeutschGriechisch
(23) Je nach Sachlage und sofern es die Umstände rechtfertigen, sollten die zu ergreifenden Maßnahmen und Verfahren sowohl Verbote beinhalten, die die erneute Verletzung geistigen Eigentums verhindern, als auch Vorbeugungsmaßnahmen und Rechtsbehelfe wie z. B. die Einziehung rechtsverletzender Waren und anderer Gegenstände, die haupt­sächlich für ungesetzliche Zwecke verwendet wurden, ihr Aus-dem-Verkehr-ziehen, ihre etwaige Vernichtung, den Rückruf, gegebenenfalls auf Kosten des Verletzers, von bereits in Verkehr gebrachten Waren.(23) Κατά περίπτωση και αν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, τα μέτρα και οι διαδικασίες που θα προβλεφθούν πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα απαγόρευσης, στόχος των οποίων θα είναι η παρεμπόδιση νέων παραβιάσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης, όπως η δήμευση των επίμαχων εμπορευμάτων και των άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται κυρίως για παράνομους σκοπούς, η απόσυρσή τους από τα εμπορικά κυκλώματα, η ενδεχόμενη καταστροφή τους και η απόσυρση, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις δαπάναις του παραβάτη, των επίμαχων εμπορευμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Übersetzung bestätigt

2.20 Der Haushalt der Behörde sollte zumindest in den ersten Jahren nach ihrer Errichtung haupt­sächlich über den Beitrag der Gemeinschaft aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union finanziert werden, da die anderen beiden Einnahmequellen die Gebühren für Dienst­leistungen zu Gunsten von Mitgliedstaaten und die Einnahmen aus Veröffentlichungen und Schulungen erst nach einer gewissen Zeit fließen werden.Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας τουλάχιστον στη διάρκεια των πρώτων ετών από τη δημιουργία και τη θέσπισή της, θα πρέπει κυρίως να προέρχεται από τη συμβολή της Κοινότητας μέσω του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι οι άλλες πηγές εισοδημάτων, όπως τα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα κράτη μέλη και τα έσοδα από τις δημοσιεύσεις ή τις δραστηριότητες επιμόρφωσης, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν πριν περάσει ένας ορισμένος καιρός.

Übersetzung bestätigt

2.6 Obwohl für die Umsetzung des in dieser Stellungnahme dargelegten Vorschlagspakets haupt­sächlich die Mitgliedstaaten der EU zuständig sind, dürften diese nach Meinung des EWSA auch aus einer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene Nutzen ziehen.2.6 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, παρόλο που η εφαρμογή της δέσμης μέτρων που παρουσιάζεται στην παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών, τα τελευταία θα μπορούσαν να ωφεληθούν και από τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Übersetzung bestätigt

3.3 Das Arbeitsleben hat sich also tendenziell von beiden Seiten her verkürzt und ist heute haupt­sächlich Gruppen mittleren Alters vorbehalten.3.3 Ο εργατικός βίος τείνει συνεπώς να μειωθεί στα δύο άκρα του και αφορά σήμερα κυρίως τις ενδιάμεσες ομάδες ηλικίας.

Übersetzung bestätigt

4.1 In der internationalen Fachliteratur wird die Rolle freiwilliger Tätigkeiten haupt­sächlich auf der Grundlage ihrer gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Funktion analy­siert.4.1 Τα εξειδικευμένα έργα της διεθνούς βιβλιογραφίας αναλύουν το ρόλο του εθελοντισμού κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία που επιτελεί στην κοινωνία ή την οικονομία.

Übersetzung bestätigt

Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme.
Ähnliche Wörter
haupt-
hauptsächlich

GrammatikFallSingular
Nominativκύριοςκύριακύριο
Genitivκύριουκύριαςκύριου
Akkusativκύριοκύριακύριο
Vokativκύριεκύριακύριο
FallPlural
Nominativκύριοικύριεςκύρια
Genitivκύριωνκύριωνκύριων
Akkusativκύριουςκύριεςκύρια
VokativκύριοικύριεςκύριαGriechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback