hauptsächlich
 Adj.

κυρίως Adv.
(7219)
κύριος -α -ο Adj.
(96)
DeutschGriechisch
2005 geriet Ottana Energia in finanzielle Schwierigkeiten, die hauptsächlich auf fehlende Mittel für die Bezahlung des Brennstoffs zurückzuführen waren.Το 2005, η Ottana Energia συνάντησε οικονομικές δυσκολίες που ανέκυψαν κυρίως από την έλλειψη πόρων για την πληρωμή του καυσίμου.

Übersetzung bestätigt

Auf dem Strommarkt war Ottana Energia an der Borsa elettrica tätig, wo es Strom hauptsächlich zu Spitzenlastzeiten auf dem Day-Ahead-Markt verkaufte.Στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ottana Energia συμμετείχε στο Borsa Elettrica (χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας) με πωλήσεις στο τμήμα αγοράς MGP (αγορά της προηγούμενης ημέρας) κυρίως σε ώρες αιχμής.

Übersetzung bestätigt

Was die vierte Altmark-Bedingung anbelangt, so betonen die französischen Behörden, sich bemüht zu haben, Angaben zu übermitteln, die einen möglichst genauen Vergleich mit ähnlichen Unternehmen, d. h. hauptsächlich der CMN, ermöglichen würden, obwohl es kein Referenzunternehmen gebe und es daher nicht möglich sei, einen umfassenden Vergleich zwischen der SNCM und anderen Unternehmen anzustellen, was auch von CFF bestätigt worden sei.Σχετικά με τον τέταρτο όρο της απόφασης Altmark, οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι, παρά την έλλειψη επιχείρησης αναφοράς και, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι είναι αδύνατο να γίνει συνολική σύγκριση ανάμεσα στην SNCM και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως διαπιστώνει και η CFF, προσπάθησαν να δώσουν στοιχεία που θα επέτρεπαν την όσο το δυνατόν ακριβέστερη σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις, κυρίως την CMN.

Übersetzung bestätigt

Die […] (als Vertreterin der neun Banken, die der AES-Tisza Erőmű Kft nahezu […] gewährten) behauptet, dass „(…) die Finanzierung hauptsächlich auf dem Bestehen der PPA bzw. der anderen einschlägigen Dokumente des Projekts (z. B. Vereinbarung über Brennstoffversorgung) basierte.Η […] (ως εκπρόσωπος των εννέα τραπεζών που χορήγησαν δάνειο ύψους σχεδόν […] στην AES-Tisza Erőmű Kft.) υποστηρίζει ότι «[η] χρηματοδότηση στηριζόταν κυρίως στην ύπαρξη της ΜΠΣ και των άλλων εγγράφων του Έργου (π.χ. συμφωνία προμήθειας καυσίμων).

Übersetzung bestätigt

Nachdem jedoch die neuen Leitlinien von 2004, die in diesem Fall nicht anzuwenden sind, einen Eigenbeitrag von mindestens 50 % verlangen, hält es die Kommission für sinnvoll, auf die besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung (von der 250 Arbeitsplätze in Belgien direkt abhängen), auf das Ausmaß der Verringerung der Kapazitäten (Verringerung der Eisenbahnwaggons um 49 %, Veräußerung mehrerer Terminals) sowie auf die Bedeutung des Marktes für den kombinierten Verkehr, auf dem die IFB hauptsächlich aktiv ist, in der Verkehrspolitik der Europäischen Union hinzuweisen.Ωστόσο, στο μέτρο που οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του 2004, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην παρούσα περίπτωση, απαιτούν η ίδια συνεισφορά να υπερβαίνει το 50 %, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες του πλαισίου της αναδιάρθρωσης (από την οποία εξαρτώνται άμεσα 250 θέσεις εργασίας στο Βέλγιο). τις σημαντικές μειώσεις στην παραγωγική ικανότητα (μείωση κατά 49 % του όγκου των σιδηροδρομικών βαγονιών. εκχώρηση πολλών τερματικών σταθμών). και τη σπουδαιότητα των συνδυασμένων μεταφορών, αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κυρίως η IFB, στην πολιτική των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.FallSingular
Nominativκύριοςκύριακύριο
Genitivκύριουκύριαςκύριου
Akkusativκύριοκύριακύριο
Vokativκύριεκύριακύριο
FallPlural
Nominativκύριοικύριεςκύρια
Genitivκύριωνκύριωνκύριων
Akkusativκύριουςκύριεςκύρια
Vokativκύριοικύριεςκύρια

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback